Otázky s vecným pojmom: Príspevky z úradov práce

počet otázok s vecným pojmom : 6Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zamestnanecká prémia, príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti

ID2061 | | Ing. Iveta Matlovičová

Má nárok na zamestnaneckú prémiu zamestnanec, na ktorého bol zamestnávateľovi poskytnutý príspevok podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti?

Príspevky z úradu práce, sociálnych veci a rodiny

ID1463 | | Ing. Alena Benková

Podľa  § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých predpisov v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)  poskytnutý príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zamestnávateľovi  na podporu udržania zamestnancov s nízkymi príjmami.  Dohoda bola uzatvorená v mesiaci apríl 2012. Je  tento príspevok je  pripočítateľnou položkou ku mzde zamestnanca? Vchádza  tento príspevok aj do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie? Je celkový príspevok u zamestnávateľa zdaniteľným príjmom?

Peňažný príspevok na kompenzáciu a daňové priznanie

ID1213 | | Ing. Alena Benková

Môže si manžel uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá nie je zamestnaná, ale stará sa o zdravotne postihnuté dieťa a poberá peňažný príspevok na kompenzáciu  podľa § 40 ods. 1 zákona  č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. ? Musí manželka tento príjem zdaniť ?

 

Príspevok na diétu a nárok na nezdaniteľnú časť základu dane

ID1212 | | Ing. Alena Benková

Započíta sa do vlastných príjmov manželky na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. príspevok na diétu ?

Zaúčtovanie pohľadávky

ID361 | | Ing. Ingrid Veverková

Výdavky, ktoré obec mala v roku 2007 na aktivačnú činnosť,  na konci roka 2007 zaúčtovala ako predpísanú pohľadávku voči  Úradu práce, sociálnych vecí a rozvoja (ÚPSVR)   na účet 311/215. Príjmy roku 2008 od ÚPSVR  zúčtovala na  221RK/311, nakoľko tieto príjmy boli nižšie ako prepísaná pohľadávka, účet 311 zostal nevysporiadaný. Ako správne zaúčtovať tento zostatok?

Účtovanie dotácie

ID37 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako účtovať príspevok na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny?