Otázky s vecným pojmom: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

počet otázok s vecným pojmom : 21Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zákonník práce § 75

ID2567 | | Ing. Iveta Matlovičová

V zmysle § 75 ods. 2 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný pri skončení pracovného pomeru vydať zamestnancovi okrem iného:

1/ Potvrdenie o poskytnutej mzde za vykonanú prácu pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti. V zmysle § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") je zamestnávateľ povinný vystaviť uvedené potvrdenie do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, prípadne do 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie. (Zamestnanec sa môže počas roka opäť zamestnať u toho istého zamestnávateľa). Podľa ktorého zákona máme prosím postupovať? Vystaviť potvrdenie o mzde za vykonanú prácu pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti pri skončení pracovného pomeru podľa Zákonníka práce alebo vystaviť potvrdenie po skončení roka podľa ZDP?

2/ Potvrdenie pre výpočet podpory v nezamestnanosti. V prípade, ak zamestnanec pri skončení pracovného pomeru podpíše prehlásenie, že potvrdenie pre výpočet podpory v nezamestnanosti nepotrebuje, je zamestnávateľ povinný vystaviť predmetné potvrdenie?

Daňový bonus a nedoplatok

ID2391 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnankyňa požiadala o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2014. Doniesla všetky potvrdenia za celý rok 2014. V jednom zamestnaní si uplatnila daňový bonus za mesiace: január, február a marec. Po vykonaní ročného zúčtovania jej vyšiel nedoplatok vo výške vyplateného daňového bonus 64,23 €, nakoľko jej príjmy nedosahovali 6-násobok minimálnej mzdy. Rada by som sa opýtala, či musí tento nedoplatok vrátiť (budeme jej to strhávať zo mzdy) ale nestráca nárok na už vyplatený daňový bonus.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch

ID2364 | | Ing. Iveta Matlovičová

Ako postupovať v prípade, ak zamestnávateľ nechce bývalému zamestnancovi vystaviť "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO" a ten to potrebuje doložiť súčasnému zamestnávateľovi k žiadosti o ročné zúčtovanie dane, resp. priložiť k daňovému priznaniu?

Daňové priznanie maďarského dôchodcu

ID2122 | | Ing. Marián Drozd

V jednej otázke na portáli som našla odpoveď:  ....... V súvislosti so zdanením tohto dosiahnutého príjmu občana ČR môžu nastať situácie: ak tento zdaniteľný príjem za rok 2013 nepresiahol sumu 1 867,97 €, občan ČR nemá povinnosť podať daňové priznanie v SR, alebo ak tento príjem bol vyšší ako 1 867,97 € a ak občan ČR:

a) požiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, nemá povinnosť podať daňové priznanie v SR;

b) nepožiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, má povinnosť podať daňové priznanie v SR (typ A).

Ja by som sa chcela spýtať, že v prípade, že tento zahraničný dôchodca nepoberá dôchodok zo SR, má v SR nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka?

Daňové přiznání

ID2076 | | Ing. Iveta Matlovičová

Jak mám postupovat v případě daně z príjmú FO, když jsem v roce 2013 pracoval do konce 5/2013. Odvtedy jsem vedený na úřadě práce. Od 2. 9. 2013 do 2. 10. 2013 jsem byl zaměstanán na dobu určitou. Pak znova v evidenci úřadu práce, až do konce roka. Kdo mi podá daň. přiznání, příp. roč. zúčt. daně?

Daňový bonus a ročné zúčtovanie preddavkov na daň

ID1656 | | Ing. Alena Benková

Zdaňuje sa k výplate ešte aj samotný daňový bonus,  t. j. k čistej mzde sa uvádza celý daňový bonus vo výške 21,03 eura, alebo sa ešte osobitne zdaní a len ten zvyšok sa dopočíta do mzdy. Keď sa vypláca ročný preplatok  dane pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, zdaňuje sa ešte aj tento preplatok, alebo by sa zamestnávateľom už mal vyplatiť v plnej sume? Možno si daňový bonus uplatniť tak, aby ho nevyplácal zamestnávateľ, ale aby bol vyplácaný napr. s rodinnými prídavkami ?

Mandátna zmluva a odvody

ID1524 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Prihlásili sme fyzickú osobu Sociálnej poisťovne,  táto fyzická osoba má  nepravidelný príjem, činnosť vykonáva na základe mandátnej zmluvy ako nepodnikateľ. Odvody do Sociálnej poisťovne sa  odvádzajú z nepravidelného príjmu. Je povinnosť prihlásiť firmu ako zamestnávateľa aj do príslušnej zdravotnej poisťovne a na daňový úrad a odvádzať  preddavky a daň, alebo si táto fyzická osoba  vysporiada svoju daňovú a zdravotnú povinnosť v ročnom zúčtovaní?

Ročné zúčtovanie dane zamestnancovi, ktorý bol v priebehu roka evidovaný na úrade práce

ID1169 | | Ing. Viera Mezeiová

Zamestnanec bol evidovaný na úrade práce a potom nastúpil do zamestnania. Je povinný pri žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľovi predložiť nejaké potvrdenie?

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u študenta

ID1168 | | Ing. Viera Mezeiová

Môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka pracujúci študent, na ktorého jeden z rodičov poberá daňový bonus?

Príjmy z príležitostných činností a daňové priznanie

ID1166 | | Ing. Viera Mezeiová

Podáva daňové priznanie daňovník, ak má náhodný príjem v sume 200 € a príjmy zo zamestnania?