Otázky s vecným pojmom: Tovar

počet otázok s vecným pojmom : 61Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Poskytnutá záloha na obilniny a samozdanenie

ID3726 | | Ing. Marián Drozd

Obchodujeme s komoditami s prenosom daň. povinnosti na odberateľa - par. 69 ods.12. V mesiaci jún sme uhradili dodávateľovi zálohu vo výške 100 000 €. Keďže v júni sa neuskutočnila dodávka tovaru - obilia, dodávateľ nám vystavil daňový doklad k prijatej platbe do júna 2020. My sme v 6/2020 túto faktúru samozdanili a naúčtovali sme na účet 343 vstup aj výstup (100 000 x 20 %). V mesiaci júl sa uskutočnila čiastočná dodávka tovaru na 40 000 €. Ostatné dodávky tovaru sa uskutočnia až v 8/2020. Ako máme zaúčtovať faktúru na 40 000 € v 7/2020? Je potrebné ešte niečo riešiť s DPH alebo je to všetko vysporiadané v 6/2020 cez uhradenú zálohu a už netreba nič účtovať na účet 343? Vstúpi to do DPH a do KV DPH za 7/2020 faktúra na 40 000 €?

Predaj tovaru cez eshop z Poľska na Slovensko a do Čiech

ID3566 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť – platiteľ DPH chce predávať tovar formou zásielkového predaja, ktorý by kupovala priamo od poľského dodávateľa, platiteľa DPH, avšak tovar by za slovenskú spoločnosť platiteľa DPH zasielala poľská spoločnosť priamo zákazníkovi do Čiech, resp. na Slovensko ale pod hlavičkou slovenskej spoločnosti. Aké povinnosti má slovenská spoločnosť, platiteľ DPH? Musí sa registrovať v Poľsku za platiteľa DPH? Musí sa registrovať za platiteľa DPH v Čechách? Musí riešiť aj daň z príjmov v Poľsku?

Doklad pri dodaní tovaru na dobierku

ID3473 | | Ing. Marián Drozd

Podľa zákona o DPH má platiteľ dane pri dodaní tovaru vystaviť faktúru. Faktúra sa podľa zákona vystaví voči inému platiteľovi dane. Čo je platiteľ povinný vystaviť pri odoslaní tovaru fyzickej osobe, nepodnikateľovi, neplatiteľovi DPH pri predaji tovaru na dobierku? Nakoľko dátum dodania tovaru je deň, keď kuriér odovzdá tovar kupujúcemu, stačí do balíka vložiť dodací list a pri úhrade kuriérovi zaevidovať túto platbu do evidencie DPH?

Dávkovač vody a DPH

ID3453 | | Ing. Marián Drozd

Maďarská Kft. je registrovaná na Slovensku ako zahraničná osoba podľa § 5 zákona o DPH. Dodáva stavebné práce (v tuzemsku) podľa § 69 ods. 12 iným platiteľom na Slovensku (títo platitelia sú registrovaní aj podľa § 4, aj podľa § 5 zákona o DPH.) Maďarská Kft. má aj organizačnú zložku na Slovensku a stálu prevádzkareň podľa zákona o dani z príjmov. Maďarská Kft. prenajíma dlhodobo dávkovače vody od slovenského platiteľa, ktoré sú umiestnené v Bratislave. V každom mesiaci sú vyhotovené 2 faktúry: v jednej je fakturovaný mesačný prenájom dávkovača a v druhej faktúre je fakturovaný samotný tovar: napr. voda, náplň tlakovej nádoby, pohárik. Podľa nás ide o službu, a preto slovenský platiteľ pri určení miesta dodania musí uplatniť § 15 ods. 1 zákona o DPH, t. j. tuzemská zdaniteľná osoba fakturuje službu bez DPH (prenos daňovej povinnosti na odberateľa) a musí uvádzať Ič DPH odberateľa s prefixom HU. Ak posudzujeme druhú faktúru ako tovar, vtedy by sa malo postupovať podľa § 69 odsek 1 zákona o DPH, ale aj vtedy by sme odporučili uvádzať Ič DPH odberateľa s prefixom HU (princíp refundácie). Naša otázka je, či ide o službu alebo o tovar podľa zákona o DPH? Máme posudzovať hore uvedené 2 faktúry zvlášť? Jednu ako službu, druhú ako tovar?

Účtovanie o tovare pri trojstrannom obchode

ID3271 | | Ing. Marián Drozd

Sme 1. odberateľ pri trojstrannom obchode. Ako máme účtovať o nákupe tovaru od dodávateľa a o predaji tovaru odberateľovi? Je potrebné evidovať aj pohyb tovaru v kg aj v eurách na evidenčnom sklade? Používame spôsob A.

Obchodný prípad

ID3233 | | Ing. Marián Drozd

Klient (platiteľ DPH) ide kúpiť stroj v Taliansku od platiteľa DPH. Následne ho predá do Kosova (tretí štát), ale stroj pocestuje fyzicky z Talianska rovno do Kosova. Na Finančnej správe SR mi povedali, že takýto obchod nie je predmetom DPH na Slovensku. Vedeli by ste mi povedať, či má klient povinnosť registrovať sa na DPH v Taliansku? Taliani mu majú vystaviť faktúru bez DPH? Ako je to s odvedením a uplatnením DPH?

Dodanie tovaru, montáž a DPH

ID3103 | | Ing. Marián Drozd

Je daná slovenská firma (platiteľ DPH), ktorá nakupuje strojné súčiastky (tovar) od viacerých firiem. Tento tovar potom s montážou predáva slovenská firma do Maďarska (platiteľovi v Maďarsku). Montáž vykonáva jedna iná maďarská subdodávateľská firma (tiež platiteľ v Maďarsku). Táto maďarská subdodávateľská firma fakturuje túto montáž slovenskej firme podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH (Montáž rôznych častí stroja, aj ako subdodávka), pokiaľ nejde o montáž stroja, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti) Slovenská firma následne vystaví faktúru odberateľovi (platiteľovi v Maďarsku), kde prevažnú/významnú časť dodávky tvorí dodaný tovar a menšiu časť montáž. Môžeme považovať a zaúčtovať naše hore uvedené vydané faktúry ako dodanie tovaru do iného členského štátu (účet 604) podľa § 43 zákona o DPH a uvádzať ich v súhrnnom výkaze, alebo máme faktúry zaúčtovať ako dodanie tovaru spojené s inštaláciou (účet 602) (§13 ods. 1 b zákona o DPH) a neuvádzať ich v súhrnnom výkaze? Ide nám o to, že maďarský odberateľ nás upozornil, že keďže prevažná časť dodávky je tovarom, on samozdaní dodávku vo svojom Maďarskom DPH priznaní ako tovar a my v druhom prípade by sme vôbec neuvádzali so svojom súhrnnom výkaze tovar (nič).

Predaj nového aj použitého tovaru

ID3063 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Daná je slovenská s. r. o. (platiteľ), ktorá chce cez webshop predávať použitý aj nový tovar. Takže bude používať súčasne štandardný DPH režim aj DPH režim pre použitý tovar.

1. Spoločnosť plánuje nakupovať použitý tovar od fyzických osôb-nepodnikateľov (nezdaniteľných osôb). Nakúpi napríklad použitú práčku (v hotovosti/prevodom) od fyzickej osoby. Aký doklad potrebuje spoločnosť do účtovníctva (a do záznamov pre DPH) aby vedela následne preukázať oprávnenosť použitia § 66 zákona o DPH pri vystavenej faktúre? Kúpnu zmluvu s fyzickou osobou (+ príjmový doklad od FO v prípade úhrade v hotovosti), prijatú faktúru od FO, či preberací protokol k práčke?

2. Spoločnosť bude predávať tovar aj do zahraničia. Ak pri novom tovare dosiahne zákonný obrat, registruje sa pre zásielkový predaj v danej krajine. Ako to ovplyvní predaj použitého tovaru do tejto krajiny? Môže spoločnosť naďalej fakturovať so slovenskou DPH podľa § 66 zákona o DPH? Alebo sa musí riadiť miestnymi zákonmi?

Konsignačný sklad

ID3048 | | Ing. Marián Drozd

Chcela by som sa spýtať, kedy vzniká daňová povinnosť odvodu DPH pri konsignačnom sklade v tuzemsku medzi dvomi slovenskými platiteľmi. Slovenský platiteľ A má uzatvorenú zmluvu o konsignačnom sklade v tuzemsku so slovenským platiteľom B (všetko prebieha na území tuzemska). A zároveň z akého množstva tovaru vzniká daňová povinnosť: z celého tovaru, ktorý je dodaný do konsignačného skladu, alebo z množstva tovaru, ktoré je zo skladu vyberané (právo disponovať s tovarom má odberateľ, keď je zložený v sklade)?

Nákup v českom eshope

ID2955 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ dane si objednal tovar v českom e-shope pod SK IČ DPH. E-shop vystavil faktúru so slovenskou DPH, nakoľko je na Slovensku registrovaný v zmysle § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a vo faktúre sa odvoláva na § 13 t. j., že tovar bol k odoslaný z územia SR. Môže SK platiteľ si uplatniť nárok na odpočet DPH z faktúry?