Otázky s vecným pojmom: Daňová kontrola

počet otázok s vecným pojmom : 16Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

ID3964 | | Klára Klabníková

Aká je pokuta ak sme podali daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb po termíne. Mali sme odklad do 30.06.2021 ale podali sme ho až 1. 7. 2021.

Daňová strata z roku 2016 a kontrola

ID3616 | | Klára Klabníková

V súčasnosti prebieha u spoločnosti daňová kontrola dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2016 a vyzerá to tak, že nechcú nám uznať niektoré náklady zaúčtované v účtovníctve, z čoho vyplýva, že daňová strata vykázaná za zdaňovacie obdobie 2016 bude výrazne nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní k dani z príjmov 2016 PO. Ako máme postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2019, konkrétne pri umorovaní daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období, ak predpokladáme, že správca dane po skončení daňovej kontroly zníži daňovú stratu vykázanú za rok 2016, ale zatiaľ obdržali sme iba protokol s výzvou, teda nemáme ešte právoplatné rozhodnutie o výsledku daňovej kontroly. Čo by ste odporučili, môžeme odpočítať daňovú stratu vykázanú v roku 2016 podľa údajov uvedených v daňovom priznaní za rok 2016, alebo radšej počkajme, kým obdržíme rozhodnutie, a v daňovom priznaní budeme odpočítať daňovú stratu podľa údajov uvedených v rozhodnutí?

Lehota na vydanie rozhodnutia

ID3344 | | Klára Klabníková

V rámci daňovej kontroly DPH daňovému subjektu bol doručený protokol s výzvou dňa 3. 9. 2018. Následne daňový subjekt odpovedal na výzvu. Do dnešného dňa (4. 12. 2018), nielen že nám nedoručili rozhodnutie, ale nebolo ani prerokovanie protokolu. Teraz sme dostali list, že prerokovanie protokolu bude dňa 11. 12. 2018. Podľa nás vyrubovacie konanie je ovládané zákonnými lehotami podľa § 65 daňového poriadku. Daňový subjekt sa zastáva názoru, že miestny daňový úrad nedodržal zákonnú lehotu na vydanie rozhodnutia (§ 65) vo vyrubovacom konaní, preto takto získané rozhodnutie bude rovnako nezákonné. Daňový subjekt na vysvetlenie uvádza, že vyrubovacie konanie sa začína deň po doručení protokolu, teda bezprostredne po ukončení daňovej kontroly a končí dňom doručenia rozhodnutia (§ 68 ods. 1). Vyrubovacie konanie začalo 4. 9. 2018 (deň po doručení protokolu) a skončenie vyrubovacieho konania bude najskôr 11. 12. 2018 (po prerokovaní protokolu a doručenia rozhodnutia) – čo bude určite viac ako 60 dní (viac ako zákonných 60 dní podľa § 65 daňového poriadku) – z tohto vyplýva záver, že zákonná lehota nie je dodržaná. Podľa nás miestny daňový úrad nedodržal zákonnú lehotu na vydanie rozhodnutia (§ 65) vo vyrubovacom konaní, preto takto získané rozhodnutie bude rovnako nezákonné. Protokol sme prerokovali dňa 11. 12. 2018 a vložili sme do neho aj našu hore uvedenú námietku. Následne miestny daňový úrad nám oporoval takto (tiež to napísali do zápisnice pri prerokovaní protokolu): Podľa § 68 ods. 3 zákona o správe daní o priebehu a o výsledkoch dokazovania správca dane spíše s daňovým subjektom zápisnicu, a to aj opakovane, v tom prípade správca dane vydá rozhodnutie do 15 dní odo dňa spísania poslednej zápisnice, najneskôr však do 3 mesiacov od uplynuta lehoty určenej správcom podľa prvej vety. Správca dane sa preto má za to, že neporušil § 65 daňového poriadku, a lehota na vydanie rozhodnutia je do 24. 12. 2018. Kto má podľa Vás pravdu?

Transferové oceňovanie

ID2807 | | Klára Klabníková

Slovenská firma [ktorá je závislou osobou- podľa § 2 písm. n) ZDP] vypracovala za rok 2015 transferovú dokumentáciu (v súlade so zákonom § 18 ods. 1 ZDP). V daňovom priznaní PO 2015 však omylom nevyplnil údaje v časti I- transakcie závislých osôb, ani nevyznačil na 1. strane, že ide o ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) ZDP. V riadku 110 ale mu nevznikol (preto ani neuviedol) žiadny zdaniteľný rozdiel, ktorý by mu z týchto závislých obchodov zvýšil základ dane. Ak správca dane zistí, že nebola vyplnená časť I- transakcie závislých osôb, môže pokutovať firmu? Na základe ktorého zákona? Ked áno, tak v akej výške môže za to firma očakávať pokutu? Podotýkam ešte raz, že aj samotná transferová dokumentácia je v poriadku, aj riadok 110 (lebo rozdiel je 0), len časť I nie je vyplnená v DPPO a na 1. strane nie je vyznačené, že ide o ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) ZDP.

Daňová kontrola dane z príjmu európskej spoločnosti, ktorá zmení svoje sídlo

ID2195 | | Klára Klabníková

Ako by prebiehala daňová kontrola dane z príjmu, ktorá prebieha zvyčajne s odstupom niekoľkých zdaňovacích období, v prípade, ak by európska spoločnosť presunula svoje sídlo z Bratislavy do Sofie?

Postup pri daňovej kontrole

ID1403 | | Ing. Katarína Skalová

Aký je postup v daňovej kontrole podľa daňového poriadku?

Dorubenie DPH

ID1311 | | Ing. Zdenka Jablonková

Správca dane ukončil kontrolu DPH za rok 2009 v roku 2011. Výsledok kontroly bolo dorubenie DPH vo výške 6 000 eur  za posledný štvrťrok 2009 - neuznanie faktúry na vstupe z dôvodu nedostatočného dokázania podstaty služby. Dodávateľ nepredložil požadované doklady, a voči spoločnosti si priznal chybu. Ako má teraz spoločnosť postupovať, aby jej bola vrátená DPH? Môže vystaviť dobropis na službu - z dôvodu neuznania alebo čiastočne znížiť dohodnutú cenu za službu a nárokovať od štátu vrátenie DPH?

Procesný postup správcu dane

ID1154 | | Ing. Katarína Skalová

Správca dane vyrubil platobným výmerom daňovníkovi v roku 2011 miestny poplatok. Daňovník podal  odvolanie, ktoré bolo správcom dane postúpené  odvolaciemu orgánu na rozhodnutie. Odvolací orgán v roku 2012 svojím  rozhodnutím zrušil platobný výmer správcu dane a vec vrátil na ďalšie konanie a rozhodnutie. Aký bude procesný postup správcu dane v roku 2012?

Plnomocenstvo a jeho platnosť

ID1153 | | Ing. Katarína Skalová

Daňový subjekt – právnická osoba udelila plnomocenstvo na zastupovanie advokátovi  v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. na všetky konania týkajúce sa dane z nehnuteľností, ktorej správu vykonáva správca dane – obec. Je udelené plnomocenstvo platné aj v roku 2012 za účinnosti zákona č. 563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  z. n. p.?

Postup pri daňovej kontrole

ID1152 | | Ing. Katarína Skalová

Daňový subjekt – právnická  osoba bola povinná v roku 2010 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností  z dôvodu nadobudnutia nových budov. Obec ako správca miestnych daní a miestneho poplatku vyrubila daňovému subjektu daň platobným výmerom na základe podaného daňového priznania. Následne v roku 2011 sa správca dane rozhodol vykonať daňovú kontrolu dane z nehnuteľností  za  zdaňovacie obdobie  roku 2010. Daňová kontrola bola začatá v roku 2011 a  ukončená bola v marci 2012. Aký je postup pri daňovej kontrole, keď od 1. 1. 2012 je účinný  daňový poriadok?