Otázky s vecným pojmom: Daňová evidencia

počet otázok s vecným pojmom : 12Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dodatočné DPFO priznanie FO

ID4066 | | Ing. Anton Kolembus

Živnostník musí podať dodatočné daňové priznanie za rok 2020. V riadnom daňovom priznaní 2020 uplatňoval jednoduché účtovníctvo. V dodatočnom daňovom priznaní môžeme uplatniť daňovú evidenciu? (Proste označiť v priznaní, že sme uplatnili daňovú evidenciu - § 6 ods. 11, t. j. nie jednoduché účtovníctvo).

Daňová evidencia podľa § 6 ods.11

ID3397 | | Ing. Marián Drozd

U živnostníka zaškrtávam v daňovom priznaní vedenie daňovej evidencie podľa § 6 ods.11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Môžem daňovú evidenciu viesť aj formou peňažného denníka? Účtovné výkazy nebudem podávať.

Výdavky pri autorskej zmluve

ID2016 | | Ing. Jozef Pohlod

Fyzická osoba podniká na základe DIČ. Uzatvorí autorskú zmluvu, v ktorej má príjem rozdelený na dve časti, na vytvorenie diela a na licenciu. Je možné pri príjme za vytvorenie diela (§ 6 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – ďalej len „ZDP“) použiť preukázateľne výdavky, prípradne daňovú evidenciu a pri príjmoch z licencie (§ 6 ods. 4 ZDP) použiť paušálne výdavky? V akých prípadoch je možné kombinovať preukázateľné výdavky, daňovú evidenciu a paušálne výdavky?

Vedenie daňovej evidencie

ID1140 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podľa § 6 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť za podmienok, že túto činnosť vykonáva samostatne bez zamestnanca, dosiahol z tejto činnosti v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy (výnosy) nepresahujúce sumu 170 000 eur a uplatňuje si pri týchto príjmoch (výnosoch) preukázateľné daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu. Fyzická osoba sa stala držiteľom živnostenského oprávnenia v mesiaci október 2011. Môže za zdaňovacie obdobie roka 2011 viesť daňovú evidenciu?  V bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období nemal živnostík žiadne príjmy.  Považuje sa aj žiadny príjem za príjem nepresahujúci 170 000 eur?

Zaúčtovanie preplatku z ročného vyúčtovania zdravotného poistenia

ID626 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ – fyzická osoba (FO) podniká na základe živnostenského listu. Výsledkom jeho ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) za rok 2010 bol preplatok 254,80 €. Preplatok znížený o daň z príjmov FO vo výške 19 % mu vrátila zdravotná poisťovňa 10. 5. 2011 vo výške 206,39 € (254,80 – 48,41) poštovou poukážkou. V roku 2011 vedie daňovú evidenciu. Ako má postupovať pri zaevidovaní preplatku, ktorý mu zdravotná poisťovňa vrátila? Je vrátený preplatok zdaniteľným príjmom roku 2011?

Zahrnutie dotácie použitej na obstaranie odpisovaného majetku do základu dane

ID542 | | Ing. Silvia Jambrichová

Pán Jozef prijal v roku 2009 v súvislosti s výkonom podnikania príspevok na obstaranie odpisovaného majetku vo výške 12 000 €. Hmotný majetok, ktorý v roku 2008 z príspevku obstaral za 12 000 €, je zaradený do 1. odpisovej skupiny, kde doba odpisovania predstavuje 4 roky. Daňovník uplatnil rovnomerný spôsob odpisovania. V roku 2009 uplatňoval preukázateľné daňové výdavky a viedol daňovú evidenciu. V roku 2010 uplatní pán Jozef percentuálne výdavky.

Vyrovnanie daňovej povinnosti pri preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistného

ID567 | | Ing. Beata Moravcová

Na základe ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2009 si podnikateľka pani Lujza, ktorá vedie daňovú evidenciu, vypočítala preplatok poistného súvisiaceho s príjmami z podnikania vo výške 100 €. Predmetný preplatok jej zdravotná poisťovňa vráti v roku 2010, pričom pri jeho poukázaní na účet pani Lujzy v súlade s § 43 ods. 3 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. z preplatku zrazí daň 19 € (19 % zo 100 €).

Vyradenie pohľadávky dlžníčky z dôvodu jej úmrtia

ID566 | | Ing. Beata Moravcová

Podnikateľ pán Karol, ktorý vedie daňovú evidenciu, nadobudol v roku 2009 postúpením pohľadávku voči podnikateľke pani Oľge. Obstarávaciu cenu pohľadávky 3 000 € zaplatil postupcovi v decembri 2009. V januári 2010 dlžníčka – pani Oľga zomrela a pohľadávku nie je možné uspokojiť ani vymáhaním od jej dedičov.

Úprava základu dane pri postúpení pohľadávky u podnikateľa, ktorý vedie daňovú evidenciu

ID565 | | Ing. Beata Moravcová

Podnikateľ pán Ivan, ktorý vedie daňovú evidenciu, nadobudol v máji 2010 postúpením pohľadávku, ktorej menovitá hodnota je 2 700 €. Obstarávaciu cenu pohľadávky v sume 2 500 € zaplatí pán Ivan postupcovi v júli 2010.

Úprava základu dane pri postúpení pohľadávky

ID564 | | Ing. Beata Moravcová

Podnikateľka pani Elena, ktorá vedie daňovú evidenciu, postúpi v roku 2010 obchodnej spoločnosti ALFA s. r. o. za 1 000 € vlastnú pohľadávku voči podnikateľovi pánovi Františkovi. Menovitá hodnota postúpenej pohľadávky je 1 200 €. Príjem z postúpenia vo výške 1 000 € pani Elena obdrží až v roku 2011.