Otázky v kategórii: Zdravotné poistenie

počet otázok v kategórii: 62Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Postup pri zrušení živnosti

ID142 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)  prevádzkuje obchod s chovateľskými potrebami. K dátumu 31. 8. 2010 chce zrušiť živnostenské oprávnenie,  pretože odchádza na materskú dovolenku. Keďže manžel chce v obchode pokračovať, plánuje si živnosť otvoriť on. Ako má SZČO postupovať pri zrušení živnosti, aké bude mať povinnosti voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni  a ako prepísať, resp. preniesť na manžela zásoby, čo jej ostanú na sklade?

Zamestnávanie manželky

ID1489 | | JUDr. Marek Švec

Zamestnávateľ – podnikateľ prevádzkuje maloobchodnú predajňu textilu (secondhand). Podnikateľ si zriadil živnosť v priebehu roka 2012, od septembra zamestnáva prostredníctvom dohody o vykonaní práce svoju manželku v maloobchodnej predajni. Manželka bola predtým zamestnaná na pracovnú zmluvu v inej firme, potom išla na materskú a následne rodičovskú dovolenku. V septembri 2012 jej skončila rodičovská dovolenka, ale do predchádzajúceho zamestnania sa nemohla vrátiť z organizačných dôvodov - s predchádzajúcim zamestnávateľom sa dohodla na rozviazaní pracovného pomeru. Manželka je momentálne v evidencii na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a poberá dávku v nezamestnanosti z odpracovaných rokov. Zároveň vypomáha manželovi v maloobchodnej predajni prostredníctvom dohody o vykonaní práce. Zároveň manžel by chcel manželku zamestnať na pracovnú zmluvu prostredníctvom dotácie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kompenzácia vytvoreného pracovného miesta,  ale samozrejme až po vyčerpaní dávok v nezamestnanosti, ktoré poberá manželka. Do konca roka ju ešte môže zamestnávať na dohodu v zmysle súčasnej legislatívy.

Ale od januára 2013 nastanú zmeny v dohodách a odvodovom zaťažení z dohôd. Dohoda o vykonaní práce je uzatvorená na dobu určitú do 31. 12. 2012.

Môže manželka vypomáhať u manžela v predajni od januára 2013 bez nároku na odmenu, a zároveň aké sú tam podmienky, aby náhodou manžel nemal problémy, že zamestnáva pracovníka nelegálne? Konkrétne v nadväznosti na nasledujúcu informáciu: „...V zmysle zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní sa za nelegálnu prácu považuje závislá činnosť, ktorú vykonáva zamestnanec pre právnickú alebo fyzickú osobu, pričom s ňou nemá uzatvorený pracovnoprávny vzťah. Existuje však výnimka, pri ktorej môže zamestnanec vykonávať pre zamestnávateľa závislú činnosť bez toho, aby s ním musel uzatvoriť pracovnú zmluvu. Táto výnimka sa týka však len fyzických osôb – podnikateľov, ktorí majú možnosť, aby vo vymedzených prípadoch pre ne vykonávali prácu rodinní príslušníci bez povinnosti uzatvoriť s nimi pracovnoprávny vzťah. Za rodinného príslušníka sa v tomto prípade chápe len príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ak tento je dôchodkovo poistený alebo je poberateľom starobného, predčasného starobného, vdovského, vdoveckého, sirotského či výsluhového dôchodku, alebo je žiakom, resp. študentom do dovŕšenia 26 roku veku....“

Z uvedeného mi vyplýva že manželku nemôže zamestnávať, lebo nie je dôchodkovo poistená, jedine že by sa prihlásila ako samoplatiteľ na dôchodkové poistenie? Ak by sa manžel rozhodol, že manželku zamestná na dohodu o vykonaní práce aj od januára, podľa nových podmienok platných od 1. 1. 2013 - bude mať manželka stále nárok na dávky v nezamestnanosti (6 mesiacov z predošlého pracovného vzťahu)? Dohoda v roku 2013 by trvala maximálne do apríla (nakoľko potom by už nemohla robiť na dohodu o vykonaní práce a zároveň byť v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) a zároveň by sa začali pripravovať podklady na zamestnanie prostredníctvom podporných prostriedkov z úradu.

Vrátenie preplatku zo zdravotnej poisťovne

ID1450 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zamestnanec oznámil v roku 2011, že je od roku 2004 invalid a má nárok na zníženú sadzbu poistného do zdravotnej poisťovne, vystavili sa opravne mesačné výkazy, avšak zdravotná poisťovňa  oznámila, že to nemožno riešiť cez ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011. Preplatok sa vyplatil na základe žiadosti o vrátenie preplatku. Ako to vysporiadať účtovné na strane zamestnávateľa a ako tento preplatok riešiť u zamestnanca. Bude tento preplatok z roku 2011 ako zvýšenie základu dane? Ako to riešiť za  rok 2012, treba urobiť opravné výkazy a po vrátení preplatku za prvých 7 mesiacov roka 2012 to len zdaniť? alebo navýšiť hrubú mzdu? Možno to vysporiadať naraz v jednom mesiaci, keď príde preplatok, tak aby sa nemuseli opravovať každý jeden mesiac výkazy a prehľady?

Mandátna zmluva a odvody

ID1524 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Prihlásili sme fyzickú osobu Sociálnej poisťovne,  táto fyzická osoba má  nepravidelný príjem, činnosť vykonáva na základe mandátnej zmluvy ako nepodnikateľ. Odvody do Sociálnej poisťovne sa  odvádzajú z nepravidelného príjmu. Je povinnosť prihlásiť firmu ako zamestnávateľa aj do príslušnej zdravotnej poisťovne a na daňový úrad a odvádzať  preddavky a daň, alebo si táto fyzická osoba  vysporiada svoju daňovú a zdravotnú povinnosť v ročnom zúčtovaní?

Určenie vymeriavacieho základu z vykonávaného pracovného pomeru a súčasne samostatnej zárobkovej činnosti

ID576 | | Mgr. Nataša Ruppová

Fyzická osoba vykonáva činnosť zamestnanca a súčasne aj činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej vzniklo od 1. júla 2010 povinné nemocenské a  dôchodkové poistenie na základe príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnutého za kalendárny rok 2009. Vymeriavací základ fyzickej osoby ako zamestnanca z pracovného pomeru je vo výške 2 700 €. Vymeriavací základ fyzickej osoby ako povinne nemocensky poistenej a povinne  dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je vo výške 540 €.

Zodpovedný zástupca

ID648 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným získala živnostenské oprávnenie, kde potrebuje zodpovedného zástupcu. Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. musí byť táto osoba v pracovnom pomere s danou spoločnosťou. Stačí kratší pracovný čas, napr. jedna hodina mesačne? Kedy má spoločnosť tohto zamestnanca prihlásiť do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, keďže má túto živnosť zapísanú do predmetu podnikania, ale túto činnosť ešte nevykonáva?

Daňové a odvodové povinnosti športovca

ID1617 | | Ing. Alena Benková

Študent vysokej školy - denné štúdium - má podpísanú zmluvu s reprezentačným športovým tímom (skupinový šport). Z titulu tejto zmluvy mal v roku 2012 príjem vo výške 5 200 eur. Ako a kde správne zaradiť tento príjem do daňového priznania k dani z príjmov? Je povinný sa registrovať na daňovom úrade? Bude platiť z tohto príjmu zdravotné a sociálne poistenie?

Vyplatenie podielu na zisku v s.r.o. za rok 2012 a odvody

ID1585 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným dosiahla v roku 2012 zisk, konateľ firmy sa rozhodol pre vyplatenie uvedeného zisku po vysporiadaní všetkých zákonných povinností (platba dane z príjmu, prevod do rezervného fondu).  Podlieha podiel na zisku vyplatený konateľovi, resp. spoločníkovi (ide o tú istú osobu) odvodom do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne? Ako postupovať pri vyplácaní podielu na zisku spoločnosti s ručením obmedzeným za rok 2012 (podiel sa vypláca v roku 2013). Aké sú povinnosti spoločnosti s ručením obmedzeným pri vyplácaní podielu na zisku? Spoločník a konateľ je tá istá osoba, ktorá nie je zamestnaná v spoločnosti, ale chce si zobrať podiel na zisku. Treba sa zaregistrovať do Sociálnej poisťovne a do príslušnej zdravotnej poisťovni?

Odstupné starostu

ID2529 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V decembri 2014 pri ukončení volebného obdobia došlo k nároku na odstupné, obec nemá peniaze a spláca mesačnými splátkami, odstupné treba zahrnúť dodatočne do decembrovej výplaty, alebo každý mesiac v roku 2015 ako obec spláca? Odvádzajú sa z toho aj odvody do všetkých poistovní, aj daň a ako sa vyplní prehľad na daňový úrad za každý mesiac? Ako sa spláca splátka? Ak dotyčná požaduje súdom celú sumu - hrubú mzdu, kto zaplatí daň a odvody? Aké odvody sa z odstupného odvádzajú?

Zamestnanec v dvoch členských štátoch

ID3408 | | Ing. Iveta Matlovičová

Slovenský zamestnanec pracujúci v dvoch členských štátoch má vystavený formulár A1, odvody a daň platí na Slovensku. Tento zamestnanec bol zatiaľ zamestnaný v slovenskej firme a aj vo firme so sídlom v Estónsku. Pracovný pomer so slovenskou firmou mu skončí v apríli. V estónskej firme by bol aj naďalej zamestnaný, ktorá je už zaregistrovaná v Sociálnej poisťovni (aj na slovenskom daňovom úrade na daň zo závislej činnosti - DIČ) ako zamestnávateľ, ktorá platí povinné odvody a aj daň na Slovensku. Výkon práce naďalej zostáva na území SK. Takže nie v Estónsku. Formulár A1 mu končí dňom 31. 7. 2019.

Otázky: 1. - Vyplýva mu z toho nejaká povinnosť v súvislosti s formulárom A1 v tom prípade, keď už jeho pracovný pomer v slovenskej firme zanikne? 2. Tento zamestnanec by mal platiť odvody a daň zo závislej činnosti aj naďalej na Slovensku?