Otázky s vecným pojmom: Podiel na zisku

počet otázok s vecným pojmom : 17Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zdanenie vyplatených podielov na zisku a dividend

ID3925 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ FO SZČO nakúpil na akciovom trhu akcie rôznych spoločností, to znamená slovenských, amerických aj spoločností z EÚ. Za rok 2020 mu boli z týchto spoločností vyplatené podiely na zisku týchto spoločností. Podľa akého paragrafu má tieto príjmy SZČO zdaniť? Ako by takéto príjmy zdaňovala fyzická osoba nepodnikateľ, ak by obdobne investoval na akciovom trhu? 

Nerozdelené zisky minulých rokov

ID3239 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť na analytických účtoch 428AE eviduje nerozdelený zisk minulých rokov tak, že na jednom spoločnom účte 428999 eviduje nerozdelené zisky za roky, ktoré by pri vyplatení ako podiely na zisku nepodliehali odvodom do zdravotného poistenia a nerozdelené zisky, ktoré podliehajú odvodom do zdravotného poistenia od roku 2011 eviduje kvôli prehľadnosti jednotlivo podľa rokov, napr. na účte 428.011 za rok 2011, účte 428.016 za rok 2016. Spoločnosť má za rok 2017 stratu. Môže valné zhromaždenie rozhodnúť o úhrade straty použitím nerozdeleného zisku za rok 2016, alebo sa musí použiť najprv nerozdelený zisk zo starých rokov zo spoločného účtu 428999?

Opravná položka k pohľadávke z titulu nevyplateného nároku na podiel na VH

ID2960 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť už niekoľko rokov eviduje pohľadávku voči spoločnosti, v ktorej má podiel na ZI, a to pohľadávku z nároku na podiel na VH za rok 2005 a 2006 (zápisnica z VZ spoločnosti z roku 2010), z VH za rok 2008 a 2009 (zápisnica z VZ spoločnosti z roku 2010) a tiež z VH 2010 a 2011 (zápisnica z VZ spoločnosti z roku 2012), ktorý bol odsúhlasený VZ avšak nebol vyplatený. Môžeme z hľadiska opatrnosti tvoriť opravnú položku daňovú k tejto pohľadávke? Ako ju zaúčtujeme? Bude teda daňová?

Náklady na službu

ID2860 | | Ing. Anton Kolembus

Máme zmluvne dohodnutú službu, a to vyhodnocovanie trhových podielov. Keď sa vyhodnocujú trhové podiely za IV.Q, na faktúre je uvedený dátum zdaniteľného plnenia január. Do akého zdaňovacieho obdobia patria náklady na túto službu (rok 2016 – ktorého sa vyhodnotenie týka- IV.Q alebo rok 2017 – kedy sa služba uskutočnila)?

Dividendy vyplatené cudzincovi

ID2800 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenská s. r. o. chce vyplatiť dividendy spoločníkom z Poľskej republiky (50 % + 50 % podiel na majetku). Aké povinnosti si musí uvedená spoločnosť splniť? Ak sa musí postupovať podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia článok 10, za akých okolností je to podľa bodu 1 a za akých podľa bodu 2?

Dividendy

ID2476 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Naša s. r. o. vyplatila tento mesiac podiely na zisku spoločníkom. Dvaja spoločníci sú fyzické osoby, tretí spoločník je PO s. r. o. Výkaz na zdravotnú poisťovňu som poslala do 8 dní za fyzické osoby, aj som odviedla 14 % a na účet týmto 2 spoločníkom som poslala o 14 % menej. Spoločnosti som vyplatila celý podiel. Postupovala som správne? Ešte poprosím o účtovné prípady, ako vlastne mám tieto dividendy a odvody zaúčtovať a ešte poprosím o informáciu, nakoľko spoločnosť dostala celý podiel na účet, ak konateľ tejto spoločnosti ho vyberie z účtu, má povinnosť odviesť zdravotné odvody? Alebo ako sa postupuje pri výbere a kde sa to zaúčtuje?

Zdaňovanie príjmu komplementára (FO-nerezidenta SR)

ID2464 | | Ing. Anton Kolembus

Je daná jedna Komanditná spoločnosť, ktorej komplementárom je jedna fyzická osoba, ktorá je daňovým rezidentom Maďarskej republiky. (Svoje celosvetové príjmy zdaňuje na území Maďarska.) Komanditná spoločnosť má jedného komplementára, ktorý v spoločenskej zmluve má určený podiel na zisku vo výške 90 % a jedného komanditistu s podielom 10 %. V zmysle zákona sa základ dane z príjmov komanditnej spoločnosti zisťuje za spoločnosť ako celok. Od takto zisteného základu dane sa odpočíta podiel pripadajúci na komplementára (90 %), ktorý sa určí v rovnakom pomere, v akom sa delí zisk pred zdanením medzi komanditistov a komplementárov. Zostávajúci základ dane (10 %) je základom dane komanditnej spoločnosti. Rozumieme správne, že podiel z celkového základu dane v daňovom priznaní DPPO pripadajúci na komplementára (90 %), bude odpočítaná zo základu dane spoločnosti, takže príjem pripadajúci na komplementára v DPPO sa nezdaňuje? Našou ďalšou otázkou je, či komplementár, fyzická osoba, ktorá je daňovým rezidentom Maďarskej republiky, musí zdaniť tento svoj príjem-základ dane (90 %), z Komanditnej spoločnosti na území SR? Takže musí podať ako FO daňové priznanie FO Typu B na území SR?

Podiely na zisku

ID2213 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Čistý zisk môže spoločnosť rozdeliť pri splnení podmienok § 179 ods. 3 a 4 Obch. zákonníka. Spoločnosť vykázala za rok 2012 zisk a po splnení zákonom stanovených podmienok vyplácala v dohodnutých termínoch v roku 2013 podiely na zisku za rok 2012. V riadnej účtovnej závierke k 31.12.2013 spoločnosť vykázala stratu a vlastné imanie bolo nižšie ako základné imanie spoločnosti. Môže spoločnosť pokračovať v roku 2014 vo vyplácaní podielov na zisku za rok 2012?

Vyplácanie podielov zo zisku

ID1841 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť s. r. o. vypláca v roku 2013 podiely na zisku za rok 2007 spoločníkom z Českej republiky. Podlieha vyplácanie podielov za rok 2007 nejakej oznamovacej povinnosti voči Sociálnej alebo zdravotnej poisťovni na Slovensku alebo v Českej republike? Je vyplatenie podielov zahraničných spoločníkov s podielom na základnom imaní 45 % oslobodené od dani z príjmov?

Vklad spoločníka spoločnosti z účtovného hľadiska

ID1682 | | Ing. Jozef Pohlod

Fyzická osoba a spoločnosť A (s. r. o.) si založili novú spoločnosť B (s. r. o.).  Svoje obchodné podiely na základnom imaní spoločníci splatili hneď pri založení s.r.o.  Ako zaúčtovať účtovné prípady v spoločnosti A,  a v spoločnosti B vyplývajúce splatením obchodných podielov. Aké účtovné prípady môžu vzniknúť na konci účtovného obdobia (alebo po schválení účtovnej závierky spoločnosti B?) spoločníkovi A z podielu na základ imaní v spoločnosti B (a ako to zaúčtovať). Predpokladám nasledovné účtovné prípady:

Spoločnosť A

  1. Vznik obchodného podielu v spoločnosti B.
  2. Vznik záväzku zaplatiť obchodný podiel a zaplatenie obchodného podielu v spoločnosti B.
  3. Na konci účtovného obdobia (alebo po schválení účtovnej závierky) nárok na podiel zo zisku (prípadne uhradiť stratu).

Spoločnosť B

  1. Vznik obchodných podielov fyzickej osoby a spoločnosti A.
  2. Splatenie obchodných podielov spoločníkmi.
  3. Na konci účtovného obdobia (alebo po schválení účtovnej závierky?) vznik záväzku vyplatiť podiely na zisku (vznik pohľadávky voči spoločníkom uhradiť stratu).