Otázky s vecným pojmom: Mandátna zmluva

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

DPH a dohoda o pracovnej činnosti

ID2502 | | Ing. Marián Drozd

Sme správcovská firma, ktorá spravuje obytné domy a sme platiteľmi DPH. Spravujeme aj Spoločenstvá, z ktorými máme uzatvorenú mandátnu zmluvu. Niektoré činnosti si vykonáva spoločenstvo samé (napr. technickú činnosť). Niektoré činnosti vykonávame za nich (napr. mzdové povinnosti, ekonomické činnosti – činnosti dohodnuté v mandátnej zmluve). Máme na základe dohody o pracovnej činnosti zazmluvnené napr. upratovačky bytového domu, ktoré si vyberá Spoločenstvo, to kontroluje harmonogram prác a určuje odmenu.

Dohodu uzatvárame:

Zamestnávateľ: Spoločenstvo vlastníkov v zastúpení: SBYT, s. r. o.

Na základe tejto dohody prihlásime zamestnanca do SP, ZP – odvedieme poistné odvody, zaplatíme daň z príjmu, zašleme mesačný výkaz – prehľad a pod. Následne jeho celú mzdu na základe nami vystavenej faktúry prefakturujeme na objekt Dodávateľ SBYT, s. r. o.

Odberateľ: Spoločenstvo vlastníkov...., ako správca si účtujeme (máme príjem) iba za spracovanie mzdy, kde uvedieme DPH, ktorú aj odvedieme. Na celú mzdu, ktorú prefakturujeme spoločenstvu uvádzame ešte aj DPH (20 %).

Napr., dohoda 382,40 € / brutto (dohodár – starobný dôchodca) 4 % = SP – 15,29 €, daň z príjmu 69,75 € (19 %), dostane dohodár v čistom 297,36 €. Odvod zamestnávateľa (19,80 % – SP) = 75,69 €. Prefakturujeme jeho mzdu na objekt – Spoločenstvo takto: 382,40 € (hrubá mzda) + 75,69 € (odvody za zamestnávateľa) = 458,09 € + daň 20 % = 549,71 €. Spoločenstvo zaplatí sumu 549,71 €. Účtovne je to zaúčtované na prechodovú položku s 0 hodnotou.

Moja otázka znie, či je potrebné na hrubý príjem a všetky odvody SP – ZP + daň z príjmu, zaťažovať spoločenstvo ešte DPH 20 %?

Robíme na základe požiadaviek spoločenstva v ich mene a na ich účet.

Zmluva o dielo a autorská zmluva od občana nepodnikateľa

ID2278 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Občan SR uaztvorí  pod svojím rodným číslom mandátnu zmluvu podľa § 566 Obchodného zákonníka s s.r.o. na sumu 2 500 €. Zmluva je uzatvorená 30. 9. 2014 na obdobie od 10/2014-09/2015 na činnosť producenta pri príprave a vývoji filmu. Následne uzatvori dna  1. 10. 2014 s tou istou s.r.o. zmluvu o vytvorení diela a udelení licencie na dramaturgiu diela na inom projekte. Občan nepredpokladá, že by sa do konca roka 2014 podieľal na nejakom projekte a uzatvoril ešte nejaký typ zmluvy podľa Obchodného alebo autorského zákona. Sú tieto činnosti považované za podnikanie alebo ide o príležitostný príjem? Je občan povinný zaregistrovat sa na daňovom úrade ako slobodný podnikateľ? Alebo je povinný vybavit si živnostenské oprávnenie? Sú tieto zmluvy danovým nákladom u s.r.o.? Je občan povinný podať daňové priznanie za rok 2014? Má nárok na uplatnenie nejakých výdavkov? V ktorom riadku DP uvedie tieto prijmy?

Mandátna zmluva a odvody

ID1524 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Prihlásili sme fyzickú osobu Sociálnej poisťovne,  táto fyzická osoba má  nepravidelný príjem, činnosť vykonáva na základe mandátnej zmluvy ako nepodnikateľ. Odvody do Sociálnej poisťovne sa  odvádzajú z nepravidelného príjmu. Je povinnosť prihlásiť firmu ako zamestnávateľa aj do príslušnej zdravotnej poisťovne a na daňový úrad a odvádzať  preddavky a daň, alebo si táto fyzická osoba  vysporiada svoju daňovú a zdravotnú povinnosť v ročnom zúčtovaní?

Mandátna zmluva

ID1458 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť dočasne prijala šoféra  na základe mandátnej zmluvy, má živnostenský list na poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla. Nákladné vozidlo je v obchodnom majetku firmy, všetky náklady a výnosy pri prepravách znáša firma, šofér jej vystaví mesačne faktúru. Môže byť takýto pracovný vzťah na základe mandátnej zmluvy? Môže spoločnosť dať do nákladov  aj pohonné látky, ktorú za firmu zaplatí  šofér zo svojej súkromnej karty?