Otázky v kategórii: Zdravotné poistenie

počet otázok v kategórii: 62Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nerozdelené zisky minulých rokov

ID3239 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť na analytických účtoch 428AE eviduje nerozdelený zisk minulých rokov tak, že na jednom spoločnom účte 428999 eviduje nerozdelené zisky za roky, ktoré by pri vyplatení ako podiely na zisku nepodliehali odvodom do zdravotného poistenia a nerozdelené zisky, ktoré podliehajú odvodom do zdravotného poistenia od roku 2011 eviduje kvôli prehľadnosti jednotlivo podľa rokov, napr. na účte 428.011 za rok 2011, účte 428.016 za rok 2016. Spoločnosť má za rok 2017 stratu. Môže valné zhromaždenie rozhodnúť o úhrade straty použitím nerozdeleného zisku za rok 2016, alebo sa musí použiť najprv nerozdelený zisk zo starých rokov zo spoločného účtu 428999?

Nepeňažný príjem zamestnanca

ID3235 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť už dlhé roky zabezpečuje prepravu zamestnancov z ich bydliska na pracovisko. Na základe 19 ods. 2 písm. s) ZDP, zamestnancom vznikne nepeňažný príjem za prepravu, ktorý ale zamestnávateľ nezahrnul do vymerievacieho základu pre výpočet odvodov, ani neodvádzal z neho preddavok na daň z príjmov. Podľa § 40 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nezrazil zamestnancovi daň, ktorú mal zraziť vo výške ustanovenej týmto zákonom, môže ju dodatočne zraziť iba vtedy, ak od doby, keď sa daň nesprávne zrazila, neuplynulo viac ako 12 mesiacov. Ak zamestnávateľ nezrazil daň podľa § 40 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, môže daňový úrad dodatočne vyrubiť daň z príjmov zo závislej činnosti z nepeňažného príjmu zamestnancov? Zamestnávateľ by mal postupovať podľa § 40 ods. 7 zákona o dani z príjmov? Ako to je z hľadiska sociálnych a zdravotných odvodov? Môže zamestnávateľ počítať s nejakou pokutou, resp. úrokmi z omeškania (aj z hľadiska dane z príjmov a sociálnych a zdravotných odvodov) a je ich výška (pokút a úrokov z omeškania) presne definovaná v zákone? 

Posúdenie časti zmluvy

ID3208 | | JUDr. Zdenko Doktor

Máme obavy, či je bod 4. v znení: „Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovne. Právny úkon, ktorým budú práva a pohľadávky postúpené v rozpore s týmto bodom, bude neplatný.“  je  v poriadku a či náhodou v prípade, že zdravotná poisťovňa neuzná poskytnutú zdr. starostlivosť  a zároveň ju neuhradí, či týmto  nedôjde k porušeniu ústavného nároku občana / pacienta na zdravotnú starostlivosť. V takomto prípade, my ako poskytovateľ sme totiž nútení ukončiť zdravotnú starostlivosť aj keď z nášho odborného pohľadu doloženého písomnou zdravotnou dokumentáciou indikácia na zdravotnú starostlivosť existuje, resp. pretrváva.

Odvody do poisťovní

ID3149 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Aké povinnosti má spoločnosť, ktorá zamestnáva dohodára na dohodu o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom a dohodára na dohodu o pracovnej činnosti s nepravidelným príjmom? Kde všade odvádza spoločnosť poistné a v akej výške? Aké povinnosti má samotný dohodár pri jednotlivých dohodách - ak okrem tejto dohody nemá žiaden iný príjem (je akoby "dobrovoľne nezamestnaný")? Aké sú iné podmienky, ak tento dohodár je evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný?

Účasť na zdravotnom poistení 2018

ID3147 | | Ing. Iveta Matlovičová

Chceli by sme sa spýtať nasledovné: Účasť na zdravotnom poistení vzniká alebo nevzniká osobe- zamestnancovi s.r.o. ( bez trvalého pobytu v SK, nerezident s trvalým pobytom v iných členských štátoch, ktorý nemá ani v iných členských štátoch zdravotné poistenie) v SR od 1.1.2018, ak je odmeňovaný minimálnou mesačnou mzdou na 4 hodiny, t. j. cca 240 €. Takže otázkou je, či bude mať zdravotné poistenie (zdravotnú starostlivosť) na Slovensku? Ak nevzniká účasť na zdravotnom poistení, môže tento zamestnanec zaplatiť mesačné poistné na zdravotné poistenie na Slovensku ako samoplatiteľ?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2016

ID3003 | | Ing. Jarmila Strählová

SZČO došlo oznámenie o výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia, kde jej vyšiel preplatok vo výške 2 113,82 €. Následne, v oznámení zdravotná poisťovňa informovala o zrazení zrážkovej dane v zmysle § 43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ale iba zo sumy 1 783,40 €. Ako správne zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve uvedené sumy, keď zrážková daň nie je vykonaná z celej sumy? 

Podiely na zisku

ID2962 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenská spoločnosť s. r. o. vypláca podiely na zisku z rokov 2005 a 2006 spoločníkom s podielom na základnom imaní. Slovenskej fyzickej osobe nepodnikateľovi, rakúskej spoločnosti GmbH a slovenskej obci. Odvádza slovenská s. r. o., ktorá vypláca podiely na zisku daň alebo poistenie za niektorého spoločníka? Odvádza spoločník daň alebo poistné z vyplateného podielu na zisku?

Darovanie zisku a odvody do ZP

ID2951 | | Ing. Anton Kolembus

V prípade, že by som sa rozhodla darovať časť nerozdeleného zisku z roku 2015 po zdanení osobe, ktorá nie je zamestnancom ani podnikateľom, budem povinná odviesť odvod 14 % do zdravotnej poisťovne?

Odvody do zdravotnej poisťovne z dividend urbanikov

ID2910 | | Ing. Iveta Matlovičová

Som členom spoločenstva urbárnikov s právnou subjektivitou (zákon č. 97/2013 Z. z.) a som vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti. Za rok 2016 predpokladám, že dostanem podiel na zisku asi 200 €. Prosíme Vás o názor, či bude spoločenstvo povinné zraziť odvod do zdravotnej poisťovne vo výške 14 % a vykonať oznamovaciu povinnosť? Nemožno aplikovať zo zákona o zdravotnom poistení, že do 500 € sa odvody nevykonávajú?

Otec SZČO na materskej dovolenke

ID2755 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Otec SZČO nastupuje od 1. 11. 2016 na materskú dovolenku. Počas materskej dovolenky plánuje pracovať počas víkendov, teda objem jeho fakturáciu bude predstavovať cca 20 % súčasného stavu. V súčasnosti platí odvody do SP v sume cca 390 €, do ZP cca 190 € a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti 24 €. Ako je to s týmito odvodmi počas čerpania materskej dovolenky?

1) Je povinný platiť odvody do SP? Ak áno, v rovnakej výške ako doteraz?

2) Je povinný platiť odvody do ZP, alebo počas čerpania materskej nie a obdobie materskej sa zohľadní aj v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia?

3) Ako je to z dobrovoľným poistením v nezamestnanosti?