Otázky v kategórii: Zdravotné poistenie

počet otázok v kategórii: 62Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vecné výhry ako cena v súťaži na podporu predaja

ID2043 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Aké daňové a odvodové povinnosti vyplývajú pre spoločnosť (nie výhercu) usporiadajúcu súťaž na podporu predaja svojich výrobkov z odovzdaných vecných výhier v roku 2014 v hodnote vyššej ako 350 €.

Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu

ID1938 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Študent strednej školy cez prázdniny poberal príjmy na základe Zmluvy o vytvorení a použití umeleckého výkonu za odohraté divadelné predstavenie. V zmluve je uvedené, že: "umelec súhlasí, že preberá nezdanenú odmenu a daň si odvedie sám." Aké daňové povinnosti vznikli študentovi na základe takéhoto príjmu? Vznikli mu aj registračné povinnosti, resp. povinnosti voči sociálnej či zdravotnej poisťovni? Ak áno, v akej lehote?

Správne účtovanie športového klubu - kolektív

ID1831 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Rád by som sa informoval ako správne účtovať a postupovať podľa jednotlivých zákonov pri športovom klube - kolektív. Ide o športový klub založený ako s. r. o. Spoločnosť má s hráčmi podpísané zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (§ 51 Občiansky zákonník). Ako má klub postupovať pri vyplácaní odmeny hráčom a trénerovi pri týchto zmluvách (§ 51 Občiansky zákonník) a čo v prípade, keď tréner má na to živnosť (IČO)? Čo v prípade, ak klub má podpísanú zmluvu s hráčom na 2 roky, kde je uvedené, že jeden mesiac v roku nemá nárok na odmenu (júl). Ide vtedy nepravidelný príjem? Vstupuje dotácia od zväzu a mesta do obratu DPH? Sú náklady ako regenerácia, sústredenie, posilovňa, zdravotnícke potreby, cestovné vyplatené hráčom podľa zákona o cestovných náhradách, prenájom telocvične, ubytovanie a pod. daňovými nákladmi? Aká právna forma je správna pre športový klub?

Predaný byt nadobudnutý cez dedičské konanie - daň a odvody

ID1817 | | Ing. Silvia Jambrichová

Manželka rodinného známeho zdedila byt po svojej matke. Byt bol v dedičskom konaní ohodnotený na 12 000 €. Tento byt bol následne predaný v hodnote 16 000 €. Poručník užíval byt v osobnom vlastníctve viac ako 5 rokov. Dedenie bolo v priamom rade na dcéru poručníka, čiže v tomto prípade bol zachovaný reťazec dedenia v priamom rade, nehnuteľnosť bola v osobnom vlastníctve viac ako 5 rokov. Je príjem z predaja uvedeného bytu oslobodený od dane a odvodov alebo treba zaplatiť daň a odvody? Ak treba zaplatiť daň a odvody, platí sa to z predajnej ceny alebo z rozdielu ceny predajnej a ceny ohodnotenej? Daň a odvody treba dokedy zaplatiť?

Odborná prax žiaka

ID1750 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ak má zamestnávateľ uzatvorenú dohodu o odbornej praxi žiakov s riaditeľom školy, v ktorej je dohodnutá aj odmena pre žiaka vykonávajúceho praktické vyučovanie, ako zamestnávateľ vykazuje túto odmenu? Podlieha odmena odvodom na zdravotné poistenie, na sociálne poistenie a preddavkom na daň?

Nevyplatená mzda za rok 2012

ID1732 | | Ing. Jozef Pohlod

Bývalý zamestnanec, toho času už riadny poberateľ starobného dôchodku, má záujem odkúpiť od bývalého zamestnávateľa hnuteľný hmotný majetok a kompenzovať takto vzniknutý záväzok voči firme so svojou pohľadávkou z titulu nevyplatených mzdových nárokov. Akú sadzbu dane použiť pri výplate mzdových nárokov ? Z ust. § 52t zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) vyplýva, že by sa mali použiť sadzby podľa § 15 cit. zákona. Kompenzovaná suma bude viacnásobne vyššia ako 2 866,81 eura, ale ročne pravdepodobne neprekročí hranicu 176,8 násobku životného minima. Nemožno v tomto prípade použiť 19 % preddavkovú daň?

Aké odvody musí zamestnávateľ a bývalý zamestnanec – dôchodca platiť ? Podľa stavu v roku 2012 alebo 2013? Firma už nemá zamestnancov v pracovnom pomere. Aké povinnosti z tejto skutočnosti pre ňu vyplývajú ? Môže bývalý zamestnanec požiadať o prepočítanie dôchodku?

Dohoda o pracovnej činnosti a občan ČR

ID1660 | | Ing. Alena Benková

Spoločnosť zamestnáva občanov ČR na Slovensku na základe dohody o pracovnej činnosti. Aké povinnosti má voči všetkým inštitúciám? Do akej zdravotnej poisťovne sa prihlasujú, keď majú trvalý pobyt v ČR? Majú títo zamestnanci nárok aj na nezdaniteľnú časť na daňovníka v SR alebo nie? Okrem tejto práce inú nevykonávajú, ani v ČR.

Daňové a odvodové povinnosti športovca

ID1617 | | Ing. Alena Benková

Študent vysokej školy - denné štúdium - má podpísanú zmluvu s reprezentačným športovým tímom (skupinový šport). Z titulu tejto zmluvy mal v roku 2012 príjem vo výške 5 200 eur. Ako a kde správne zaradiť tento príjem do daňového priznania k dani z príjmov? Je povinný sa registrovať na daňovom úrade? Bude platiť z tohto príjmu zdravotné a sociálne poistenie?

Vyplatenie podielu na zisku v s.r.o. za rok 2012 a odvody

ID1585 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným dosiahla v roku 2012 zisk, konateľ firmy sa rozhodol pre vyplatenie uvedeného zisku po vysporiadaní všetkých zákonných povinností (platba dane z príjmu, prevod do rezervného fondu).  Podlieha podiel na zisku vyplatený konateľovi, resp. spoločníkovi (ide o tú istú osobu) odvodom do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne? Ako postupovať pri vyplácaní podielu na zisku spoločnosti s ručením obmedzeným za rok 2012 (podiel sa vypláca v roku 2013). Aké sú povinnosti spoločnosti s ručením obmedzeným pri vyplácaní podielu na zisku? Spoločník a konateľ je tá istá osoba, ktorá nie je zamestnaná v spoločnosti, ale chce si zobrať podiel na zisku. Treba sa zaregistrovať do Sociálnej poisťovne a do príslušnej zdravotnej poisťovni?

Mandátna zmluva a odvody

ID1524 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Prihlásili sme fyzickú osobu Sociálnej poisťovne,  táto fyzická osoba má  nepravidelný príjem, činnosť vykonáva na základe mandátnej zmluvy ako nepodnikateľ. Odvody do Sociálnej poisťovne sa  odvádzajú z nepravidelného príjmu. Je povinnosť prihlásiť firmu ako zamestnávateľa aj do príslušnej zdravotnej poisťovne a na daňový úrad a odvádzať  preddavky a daň, alebo si táto fyzická osoba  vysporiada svoju daňovú a zdravotnú povinnosť v ročnom zúčtovaní?