Otázky v kategórii: Zdravotné poistenie

počet otázok v kategórii: 62Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Živnosť popri zamestnaní- ročné zúčtovanie ZP

ID2709 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Fyzická osoba je zamestnaná na riadnu pracovnú zmluvu (na minimálnu mzdu). Popri tom si založil živnosť na administratívne služby. Preddavky na ZP začiatkom neplatí, lebo ich platí zamestnávateľ. Následne podá daňové priznanie za rok 2015. Na riadku 43 daňového priznania má uvedenú sumu 0 (takže jeho čiastkový základ dane zo živnosti je nula.) Na základe uvedeného zas nebude platiť preddavky na ZP (zo živnosti). V roku 2015 mal zdaniteľné príjmy zo živnosti 1 000 € a k tomu výdavky 1 100 € (preto má čiastkový základ dane zo živnosti 0.) Chcem sa spýtať, či v ročnom zúčtovaní ZP za rok 2015 (v roku 2016) bude musieť zaplatiť zdravotné poistenie z toho 1 000 € príjmu? Čiže, bude mať nedoplatok zo živnosti? Alebo v ročnom zúčtovaní (zo živnosti) tiež sa vychádza z čiastkového základu dane (t. j., nie z príjmu) a nebude mať nedoplatok?

Dobrovoľné odvody ako SZČO

ID2622 | | Ing. Miroslava Brnová

Môžu byť platené odvody do sociálnej poisťovne nákladom firmy u SZČO podnikateľa:

1. Keď má povinnosť odvodov z daňového priznania a sám si dobrovoľne pripláca do jednotlivých fondov.

2. Keď nemá ešte povinnosť z daňového priznania a sám si dobrovoľne platí napríklad fond nemocenské poistenie a fond poistenia v nezamestnanosti?

Odstupné starostu

ID2529 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V decembri 2014 pri ukončení volebného obdobia došlo k nároku na odstupné, obec nemá peniaze a spláca mesačnými splátkami, odstupné treba zahrnúť dodatočne do decembrovej výplaty, alebo každý mesiac v roku 2015 ako obec spláca? Odvádzajú sa z toho aj odvody do všetkých poistovní, aj daň a ako sa vyplní prehľad na daňový úrad za každý mesiac? Ako sa spláca splátka? Ak dotyčná požaduje súdom celú sumu - hrubú mzdu, kto zaplatí daň a odvody? Aké odvody sa z odstupného odvádzajú?

2014 roční zúčtování od pojišťovny Dovera

ID2527 | | Ing. Anton Kolembus

Obdrželi jsme (naše organizační složka na Slovensku) výsledek 2014 ročního zúčtování od pojišťovny Dôvera. Jakým způsobem má být tento výsledek zúčtování zpracován? Projít výplatní páskou našeho zaměstnance nyní v 2015 v nejbližších mzdách? Jaké jsou lhůty pro zpracování/vypořádání? A účtovat předpokládám standardně, část zaměstanvatele do nákladů 524/336 a část zaměstnance odpočtem z jeho výdělku 331/336? V ČR roční zúčtování nemáme, čili omluva za pravděpodobně velmi triviální dotaz.

Dividendy

ID2476 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Naša s. r. o. vyplatila tento mesiac podiely na zisku spoločníkom. Dvaja spoločníci sú fyzické osoby, tretí spoločník je PO s. r. o. Výkaz na zdravotnú poisťovňu som poslala do 8 dní za fyzické osoby, aj som odviedla 14 % a na účet týmto 2 spoločníkom som poslala o 14 % menej. Spoločnosti som vyplatila celý podiel. Postupovala som správne? Ešte poprosím o účtovné prípady, ako vlastne mám tieto dividendy a odvody zaúčtovať a ešte poprosím o informáciu, nakoľko spoločnosť dostala celý podiel na účet, ak konateľ tejto spoločnosti ho vyberie z účtu, má povinnosť odviesť zdravotné odvody? Alebo ako sa postupuje pri výbere a kde sa to zaúčtuje?

Zdravotné odvody a ZISK

ID2366 | | Ing. Iveta Matlovičová

Spoločnosť s r. o. má na účte 428 nevyplatený zisk vo výške 25 000 € z roku 2012 a 2011. Na valnom zhromaždení spoločníci rozhodli tento zisk nevyplatiť spoločníkom, ale preúčtovať na účet 413. Je potrebné v tomto prípade zaplatiť odvody zo sumy 25 000 € zdravotnej poisťovni?

Konateľ a jeho odmena

ID2331 | | Ing. Iveta Matlovičová

Na základe akej zmluvy môže konateľ vykonávať konateľskú funkciu voči spoločnosti? Aké povinnosti vyplývajú pre spoločnosť, resp. pre konateľa z rozdielnych vzťahov (napr. pracovno-právny, mandátny, ....) - mám na mysli oznamovaciu povinnosť, platenie daní, platenie odvodov.

Príkazná zmluva zo zahraničnou fyzickou osobou

ID2226 | | Ing. Iveta Matlovičová

Plánujeme uzatvoriť príkaznú zmluvu zo zahraničnou fyzickou osobou - obsahom má byť vypracovanie posudku. Nie je mi však celkom jasné, či sa príjem z dohodnutej odmeny bude posudzovať ako príjem zo závislej činnosti (§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. - ďalej len "ZDP") alebo ako ostatný príjem (§ 8 ZDP). Ak je závislá činnosť posudzovaná v kontexte závislej práce podľa Zákonníka práce (§ 1, ods. 2 a 3 Zákonníka práce), potom činnosť vykonávaná na základe príkaznej zmluvy nemôže byť závislou činnosťou (kedže ide o občianskoprávny vzťah). Nie som si ale istá, či sa to dá chápať takto. Ak sa závislosť činnosti posudzuje striktne podľa § 5 ZDP, kto má posúdiť, či konkrétna činnosť upravená v príkaznej zmluve je závislá alebo nie? Ďalšou vecou je potom platenie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie z príkaznej zmluvy. Je potrebné tieto odvody odviesť (aj keď ide o zahraničnú osobu poistenú v inej krajine?).

Nevyplatená tantiéma FO ako odmena za rok 2012

ID2204 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Z hospodárenia stálej prevádzky v Nemecku rozhodol jediný spoločník - konateľ vyplatenie tantiémy (zdroj nie je zisk po zdanení) za rok 2012 vo výške 37 500 €. Zdroj príjmu nie je teda zisk po zdanení, nejde o tantiému aj keď je tak označená - je to odmena. Tantiéma-odmena za rok 2012 je evidovaná ako nevyplatená na účtoch 522/333 . Je toto účtovanie správne? Pre nedostatok finančných prostriedkov je táto odmena stále nevyplatená. Tento príjem bude vyplatený konateľovi-zároveň zamestnancovi, ktorý má od platiteľa príjem zo závislej činnosti. Zdaňuje sa tento príjem zamestnanca-konateľa ako bežný príjem zo závislej činnosti v čase výplaty? Ako sa postupuje pri výpočte VZ na odvody do sociálnej a zdravotnej poistovne pri výške 37 500 € a v akej výške?

Dividendy a zdravotné poistenie

ID2163 | | Ing. Iveta Matlovičová

Náš spoločník si chce vyplatiť dividendy za rok 2012 aj za rok 2013 teraz v roku 2014. Vieme, že je tam stanovená maximálna hranica pre odvod poistného do zdravotnej poisťovne. Mohli by ste nám povedať, ako sa vypočíta tento odvod, keď výška dividend za obidva roky prekračuje tento vymeriavací základ? Platí sa tento odvod zvlášť za každý rok, alebo sa to spočíta do vymeriavacieho základu za rok 2014?