Otázky s vecným pojmom: zamestnanec

počet otázok s vecným pojmom : 269Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Práceneschopnosť a doplnkové dôchodkové poistenie

ID125 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Vo firme sa stal pracovný úraz – dlhodobá záležitosť. Pracovník je práceneschopný asi 5 mesiacov, preto mu zamestnávateľ neprispieva na doplnkové dôchodkové poistenie. Pracovník sa príspevku domáha. Spoločnosť nemá so svojimi zamestnancami uzatvorenú kolektívnu zmluvu . Má spoločnosť povinnosť vyplatiť mu príspevok?

Výpočet priemerného hodinového zárobku

ID122 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť prijala zamestnanca do hlavného pracovného pomeru od 1. 4. 2010. Aký bude jeho pravdepodobný priemerný hodinový zárobok pre pracovnoprávne účely, ak jeho hrubá mzda v pracovnej zmluve je 396,72 eur? Použili sme výpočet 396,72 / 176 (t. j. prac. fond za apríl) = 2,2541 eur zaokrúhlene. Je to správne a možno používať tento priemer po celý nasledujúci kvartál?

Nárok na zamestnaneckú prémiu

ID118 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Má zamestnanec nárok na alikvotnú časť zamestnaneckej prémie? V pracovnom pomere bol v spoločnosti od januára až do apríla (štyri mesiace). Potom pracoval cez Slovenskú pracovnú agentúru Materra s. r. o. ako ich zamestnanec. Táto agentúra ho zapožičala na dva mesiace na zaškolenie pracovníkov vo výrobe do Českej republiky. Mzdu dostával v eurách a diéty v českých korunách. Po ukončení zaškolenia (dva mesiace) bol s ním ukončený pracovný pomer. Do konca roka (šesť mesiacov) už bol evidovaný na úrade práce.

Výpočet priemerného hodinového zárobku pre účely dovolenky

ID113 | | Ing. Miroslav Mačuha

Ako postupovať pri výpočte priemerného hodinového zárobku pre účely dovolenky, ak zamestnanec pracuje na skrátený pracovný čas 15 hodín týždenne. Je odmeňovaný mesačnou mzdou, zaradený v 1. stupni náročnosti (administratívne práce), sviatky mu zamestnávateľ platí ako odpracované, nie priemernou hodinovou mzdou. Zamestnancovi vyšiel priemerný hodinový zárobok nižší ako zákonom stanovená mesačná sadzba na hodinu. Treba priemerný dopočítať na úroveň mesačnej sadzby na hodinu?

Zamestnanec na skrátený pracovný čas a dovolenka

ID112 | | Ing. Miroslav Mačuha

Zamestnanec pracuje na skrátený pracovný čas 15 hodín týždenne. Je odmeňovaný mesačnou mzdou a zaradený do 1. stupňa náročnosti (administratívne práce), sviatky mu zamestnávateľ platí ako odpracované, nie priemernou hodinovou mzdou. Zamestnancovi vyšiel priemerný hodinový zárobok nižší, ako zákonom stanovená mesačná sadzba na hodinu. Do zamestnania nastúpil v novembri 2009. Ako postupovať pri výpočte priemerného hodinového zárobku zamestnanca, ak si zoberie dovolenku v januári 2010?

Cestovné náhrady ako daňový výdavok stálej prevádzkarne

ID111 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zahraničný kmeňový podnik, ktorý vysiela na Slovensko za prácou svojich českých zamestnancov, im vypláca cestovné náhrady podľa svojho domáceho predpisu, nie podľa slovenského zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. Mzdy týchto zamestnancov idú na ťarchu stálej prevádzkarne a podľa ustanovení „Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku" sa zdaňujú na Slovensku. Cestovné náhrady vyplácané podľa českého zákona o cestovných náhradách sú pre zahraničných zamestnancov na Slovensku predmetom dane z príjmu zo závislej činnosti a takisto sa zdaňujú. Možno tieto cestovné náhrady (ubytovanie, diéty), ktoré vypláca v zmysle domácich predpisov kmeňový podnik svojim vyslaným zamestnancom považovať za daňový výdavok stálej prevádzkarne podľa § 17 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ktorý ustanovuje, že do daňových výdavkov sa môžu zahrnúť aj náklady preukázateľne vynaložené zriaďovateľom stálej prevádzkarne na účely tejto stálej prevádzkarne?

Posudzovanie príjmov na účely zamestnaneckej prémie

ID97 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Na splnenie podmienky zamestnaneckej prémie sa nezapočítava doba zamestnania na základe dohôd, ale pri samotnom výpočte alikvotnej časti zamestnaneckej prémie sa táto doba počíta? Zamestnanec pracoval 6 mesiacov v hlavnom pracovnom pomere a 1 mesiac na dohodu o pracovnej činnosti. Zamestnanecká prémia sa mu bude počítať len za 6 mesiacov alebo za 7 mesiacov?

Poistenie ako daňový výdavok

ID86 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zamestnávateľ poistil zamestnanca pri služobnej ceste do zahraničia. Poistený je zamestnanec na dobu trvania služobnej cesty. Poistenie zahŕňa poistenie liečebných nákladov, batožiny, úrazu zamestnanca. Každý druh poistenia je zvlášť vyčíslený.

Je možné všetky tieto poistenia uznať ako daňovo uznateľný výdavok, alebo len poistenie liečebných nákladov a ostatné druhy poistenia zostávajú ako nedaňový výdavok zamestnávateľa a zároveň nepeňažným príjmom zamestnanca?

Nárok na dovolenku pri skončení pracovného pomeru

ID82 | | Ing. Jolana Strýčková

Zamestnanec dostal od svojho zamestnávateľa ponuku zdôvodnenú finančnou a hospodárskou krízou pracovať za polovičný plat bez toho, že by sa upravili jeho pracovné povinnosti. Keďže ponuku neprijal a oznámil, že dáva výpoveď, ak nie je možné pracovať za mzdu dohodnutú v pracovnej zmluve bol „požiadaný", aby odišiel zo zamestnania okamžite, t. j. vyčerpal si časť dovolenky a odišiel k 15. 5. 2009. Zamestnanec tento návrh prijal. Pri výpočte nároku na dovolenku za 4,5 mesiaca roku 2009 mu za odpracovaný čas z nároku 25 dní dovolenky za kalendárny rok odpočítali 16,5 dňa s odôvodnením, že neodpracoval v v máji 2009 21 dní, a teda nemá nárok na pomernú časť dovolenky (1 deň) za mesiac máj. Zamestnanec pracoval nepretržite celý čas od 1. 4. 2004 do 15. 5. 2009 na dobu neurčitú. Má nárok ešte na jeden deň dovolenky za mesiac máj.

Za akých podmienok má nárok na odchodné, keďže 7. 7. 2009 mu vznikol nárok na predčasný dôchodok s titulu dovŕšenia veku a na jeho žiadosť v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. zamestnávateľ uviedol, že mu odchodné nemôže vyplatiť, lebo jeho pracovný pomer končil 15. 5. 2009? Je odchodné viazané na podmienku, že jeho nárok na odchodné je podmienený okamžitým odchodom do dôchodku – čo keď práve nátlak a neochota zamestnávateľa spôsobili, že nemal možnosť do dôchodku odísť ku dňu 7. 7. 2009, keď bola splnená podmienka dovŕšenia veku na tento nárok?

Nárok na dovolenku a čerpanie materskej a rodičovskej dovolenky

ID76 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Zamestnankyňa bola od roku 2007 na materskej dovolenke, ktorá trvala do 2. 4. 2008 (64 prac. dní v r. 2008). Od 3. 4. 2008 pokračovala v čerpaní rodičovskej dovolenky až do konca roka.

Vznikol zamestnankyni nárok na dovolenku za rok 2008 na základe § 144 ods. 4 Zákonníka práce, podľa ktorého sa na účely dovolenky čas materskej dovolenky posudzuje ako výkon práce? Ak áno, mala nárok na dovolenku za kalendárny rok krátenú za čas rodičovskej dovolenky? Koľko dní dovolenky za rok 2008 jej patrilo? Zamestnankyňa ešte nemala v roku 2008 dovŕšených 15 rokov pracovného pomeru, vychádzame zo základnej výmery dovolenky – 4 týždne.