Otázky s vecným pojmom: Výpovedná doba

počet otázok s vecným pojmom : 9Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Podanie výpovede z pracovnej zmluvy na dobu určitú

ID2728 | | Ing. Iveta Matlovičová

Aká je výpovedná doba, resp. povinnosť zamestanca zotrvať v zamestnaní pri TPP na dobu určitú. Konkrétne, napr. osoba má pracovnú zmluvu so zamestnávateľom do 30. 9. 2016. Avšak, má inú pracovnú ponuku s nástupom od 1. augusta. Kedy môže podať výpoveď a s akou výpovednou dobou? Zaujímalo by ma aj ako je to naopak - zo zamestnávateľovej strany.

Výpoveď zmluvy a fakturácia odstupného

ID2501 | | Ing. Anton Kolembus

Obchodná spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb s objednávateľom. Objednávateľ jej vypovedal zmluvu v zmysle článku VIII, Záverečné ustanovenia, kde sa píše:

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 1. 10. 2011. Každá zo zmluvných strán ju môže ukončiť písomnou výpoveďou. Zmluvný vzťah skončí po uplynutí šesťmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Objednávateľ sa zaväzuje, v prípade vypovedania zmluvy, vyplatiť poskytovateľovi trojmesačné odstupné z predmetu zmluvy“.

Keďže výpoveď zmluvy spoločnosti prišla dňa 6. 7. 2015, výpovedná lehota začína plynúť dňom 1. 8. 2015, tzn., že zmluva končí dňa 31. 1. 2016.

Má spoločnosť vyfakturovať odstupné s dátumom dodania 7 / 2015 (kedy ýpoveď prišla), s dátumom dodania 8 / 2015 (odkedy začína plynúť výpovedná lehota), alebo s dátumom dodania 1 / 2016 (kedy zmluva končí)? Podlieha odstupné  DPH, alebo to má spoločnosť vyfakturovať bez DPH?

Výpoveď od zamestnanca

ID1851 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Zamestnanec spoločnosti dňa 31. 7. 2013 doručil výpoveď s výpovednou dobou dva mesiace. Pracovný pomer tak mal skončiť 30. 9. 2013. Následne telefonicky oznámil spoločnosti, že do práce už nenastúpi a nedodrží tak výpovednú dobu. V pracovnej zmluve nemá klauzulu podľa § 62, ods. 8 o peňažnej náhrade pri nedodržaní výpovednej doby. Podľa akého paragrafu v Zákonníku práce by mala spoločnosť postupovať a aké iné sankcie môže voči zamestnancovi použiť, tak aby boli v súlade so zákonom?

Výpoveď pre nadbytočnosť

ID902 | | JUDr. Peter Strapáč

Zamestnávateľ mi dal výpoveď pre nadbytočnosť, ja by som však chcel skončiť pracovný pomer dohodou, je to možné? Podľa môjho názoru je pre mňa aj do budúcna lepšie skončiť pracovný pomer dohodou ako výpoveďou, predsa len môj nový zamestnávateľ sa bude pozerať na dohodu lepšie ako na výpoveď.

Výpoveď z pracovného pomeru počas dočasnej pracovnej neschopnosti

ID901 | | JUDr. Peter Strapáč

Môže dať zamestnávateľ výpoveď z pracovného pomeru aj počas dočasnej pracovnej neschopnosti? Čo v prípade, ak zamestnankyňa počas pracovnej neschopnosti otehotnie?

Nárok na odstupné

ID898 | | JUDr. Peter Strapáč

Má zamestnanec nárok na odstupné podľa Zákonníka práce účinného do 31. 8. 2009, ak mu bola v mesiaci august doručená výpoveď a výpovedná doba začala plynúť od 1. 9. 2011?

Ukončenie pracovného pomeru

ID450 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Dňa 27. 4. 2011 bola podaná žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou k  30. 4. 2011. Od 28. 4. 2011 do 29. 5. 2011 bola zamestnankyňa práceneschopná.  Dňa 25. 5. 2011 elektronickou poštou  zamestnávateľ  zaslal súhlas s ukončením pracovného pomeru k 30. 4. 2011 s dátumom vystavenia 29. 4. 2011. V tejto elektronickej pošte  žiadal o potvrdenie zamestnanca podpisom. Tento  súhlas s ukončením pracovného pomeru však do dnešného dňa nie je zo strany zamestnanca podpísaný. Ku ktorému dňu je právoplatne ukončený daný  pracovný pomer?

Výpoveď osamelej zamestnankyni

ID236 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Zamestnankyňa na obecnom úrade dostala výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh. V čase doručenia výpovede bola už dva mesiace vdovou starajúcou sa o dieťa vo veku dva a pol roka. Je v tomto prípade výpoveď s ňou platná a mohol jej zamestnávateľ počas ošetrovania chorého dieťaťa nariadiť čerpanie dovolenky?

Peňažná náhrada za nedodržanie výpovednej doby

ID189 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Ak zamestnanec počas plynutia výpovednej doby bezdôvodne prestane chodiť do práce, ako ho môže zamestnávateľ za takéto správanie postihnúť?