Otázky s vecným pojmom: Poslanecký mandát

počet otázok s vecným pojmom : 20Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Poslanec obecného zastupiteľstva a jeho funkcie

ID4669 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Ďakujem za zaslanie odpovede na moju otázku. Ešte mám doplňujúcu otázku k tejto problematike. V prípade, že máme podozrenie, že prišlo k porušeniu zákona v tom, že poslanec vykonáva svoju funkciu a zároveň pracuje aj pre Obecný podnik, na aký orgán sa môžeme obrátiť, aby situáciu preveril?

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejných funkcionárov - bývalí poslanci

ID4447 | | Tatiana Macháčová

Vzhľadom na rozporuplné názory a postoje (bývalých) poslancov obecného zastupiteľstva, by sme sa radi jednoznačne uistili, či je zákonnou povinnosťou poslancov obecného zastupiteľstva predchádzajúceho volebného obdobia podávať po ukončení výkonu tejto ich verejnej funkcie "Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov" za rok 2022 alebo je to iba povinnosťou bývalých starostov/primátorov miest po ukončení výkonu verejnej funkcie starostu/primátora?

Kandidát za poslanca do obecného zastupiteľstva, ktorý je v podmienke

ID4180 | | JUDr. Simona Laktišová

Chcela by som poprosiť o odborné posúdenie situácie, o ktorej som sa dozvedela ako hlavná kontrolórka. Dostala som informáciu, že občan obce zvažuje o svojej kandidatúra na poslanca obecného zastupiteľstva. Tento občan bol v minulosti trestaný, a strávil tri roky vo väzení. Zvyšok trestu mu odpustili za dobré správanie, ale stále je v podmienke. Moja otázka znie, či môže tento občan kandidovať za poslanca OZ obce?

Počítanie kvóra, ak sa poslanec vzdal mandátu

ID3780 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Obecným zastupiteľstvom máme schválený počet deviatich poslancov. Niektorí poslanci sa vzdali mandátu a niektorí náhradníci odmietli zložiť sľub, takže v skutočnosti máme teraz sedem poslancov a čakáme na doplňovacie voľby. Koľko poslancov musí byť prítomných, aby bolo zasadnutie uznášaniaschopné? Z akého počtu poslancov sa bude počítať trojpätinová väčšina všetkých potrebná na schválenie prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa?

Poslanec obecného zastupiteľstva

ID3329 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

  1. Obec využíva reštauračné služby miestneho podnikateľa pri rôznych obecných akciách (obedy pri posedení s dôchodcami, darcami krvi, občerstvenie pri voľbác), ktorý nám tieto služby fakturuje, jeho manželka bola v posledných voľbách zvolená za poslankyňu OZ, môže obec naďalej využívať tieto služby?
  2. Budova, v ktorej podnikateľ podniká, je majetkom obce. Nájomná zmluva je na oboch manželov, teda aj na manželku, teraz už poslankyňu. Je správne, ak spravíme novú nájomnú zmluvu len na manžela podnikateľa?

Náhradník poslanca

ID2989 | | JUDr. Jozef Tekeli

Poslanec obecného zastupiteľstva sa už rok nezúčastňuje zasadnutí, čo občas spôsobuje problémy pri prijímaní uznesení. Obec chce tento problém riešiť na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva tým, že skonštatuje zánik jeho mandátu. Súčasne chce obec, aby na tom istom zasadnutí obecného zastupiteľstva zložil sľub poslanca náhradník. Môže zložiť sľub poslanec na tom istom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom obecné zastupiteľstvo skonštatuje zánik mandátu poslanca podľa § 25 ods.2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)

Vzdanie sa mandátu poslanca

ID2988 | | JUDr. Jozef Tekeli

Predchádzajúci mesiac sa jeden z poslancov obecného zastupiteľstva vzdal počas rokovania obecného zastupiteľstva ústne do zápisnice svojho mandátu a teraz – po mesiaci  chce toto vzdanie sa vziať späť a vykonávať funkciu poslanca až do komunálnych volieb, hoci na jeho miesto už nastúpil náhradník. Je možné, aby poslanec obecného zastupiteľstva vzal späť svoje vzdanie sa mandátu?

Poslankyňa obecného zastupiteľstva na materskej dovolenke

ID2496 | | Ing. Iveta Matlovičová

Poslankyňa obecného zastupiteľstva otehotnela a čoskoro sa jej narodí dieťa. Ide o neuvoľnenú poslankyňu, ktorá je odmeňovaná pravidelne mesačne a v sociálnej poisťovni je prihlásená ako zamestnanec s pravidelným príjmom. Podľa platných zásad odmeňovania sú naši poslanci odmeňovaní pravidelne mesačne paušálnou odmenou, ktorá sa im v prípade neúčastí na zasadnutí obecného zastupiteľstva kráti o určenú sumu, nikdy však nemôže byť nulová a preto každý mesiac majú nejaký vymeriavací základ pre platenie odvodov na sociálne poistenie. Je možné, že obci ako zamestnávateľovi z titulu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, neoznámi nástup na materskú dovolenku, počas celej doby materskej dovolenky využije možnosť ospravedlniť svoju neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, obec ju stále bude viesť ako zamestnanca s pravidelným príjmom a bude jej vyplácať pravidelne mesačne krátenú odmenu a odvádzať z nej, v zmysle platnej legislatívy, odvody na sociálne poistenie? V prípade, že obci nástup na materskú dovolenku oznámi, čo sa stane s jej poslaneckým mandátom? Ako sa má v tomto prípade, podľa vášho názoru, správne postupovať, ak poslankyňa porodí dieťa, ale nechce sa vzdať svojho poslaneckého mandátu počas materskej dovolenky. Je to vôbec možné?

Poslanci a cestovné náhrady

ID2173 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Má poslanec právo na preplatenie cestovného, keď pracuje mimo obce, v priebehu týždňa sme mali podvečer pracovné stretnutie poslancov, ktorého sa zúčastnil a tvrdí, že sa musel vo štvrtok a v piatok vrátiť naspäť do miesta pracoviska?

Náhradný kandidát

ID1972 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Poslanec obecného zastupiteľstva sa vzdal mandátu poslanca. Písomné vzdanie sa mandátu doručil obecnému úradu. Podľa § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p., ak sa uprázdni v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca. Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdnil mandát a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.

1. Akou formou a akým spôsobom vyhlási obecné zastupiteľstvo nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca (prosím o uvedenie formulácie uznesenia obecného zastupiteľstva) a aké má byť správne poradie: najprv obecné zastupiteľstvo vyhlási nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca a následne nový poslanec zloží sľub poslanca, alebo naopak, najprv nový poslanec zloží sľub a následne obecné zastupiteľstvo vyhlási nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca?

2. Ako správe postupovať v situácii, ak sa uprázdni v obecnom zastupiteľstve mandát poslanca, a ak náhradník (označme ho č. 1), ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, nemá záujem o mandát poslanca? Je mi jasné, že nasleduje v poradí ďalší náhradník (označme ho č. 2), ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát. Musí najprv obecné zastupiteľstvo vyhlásiť nastúpenie náhradníka č. 1, ktorý následne odmietne zložiť sľub poslanca tzn., že náhradníkovi č. 1 mandát poslanca zo zákona zanikne a následne obecné zastupiteľstvo vyhlási nastúpenie náhradníka č. 2, ktorý následne zloží sľub poslanca?