Otázky s vecným pojmom: Poslanecký mandát

počet otázok s vecným pojmom : 16Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Poslanec obecného zastupiteľstva

ID3329 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

  1. Obec využíva reštauračné služby miestneho podnikateľa pri rôznych obecných akciách (obedy pri posedení s dôchodcami, darcami krvi, občerstvenie pri voľbác), ktorý nám tieto služby fakturuje, jeho manželka bola v posledných voľbách zvolená za poslankyňu OZ, môže obec naďalej využívať tieto služby?
  2. Budova, v ktorej podnikateľ podniká, je majetkom obce. Nájomná zmluva je na oboch manželov, teda aj na manželku, teraz už poslankyňu. Je správne, ak spravíme novú nájomnú zmluvu len na manžela podnikateľa?

Náhradník poslanca

ID2989 | | JUDr. Jozef Tekeli

Poslanec obecného zastupiteľstva sa už rok nezúčastňuje zasadnutí, čo občas spôsobuje problémy pri prijímaní uznesení. Obec chce tento problém riešiť na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva tým, že skonštatuje zánik jeho mandátu. Súčasne chce obec, aby na tom istom zasadnutí obecného zastupiteľstva zložil sľub poslanca náhradník. Môže zložiť sľub poslanec na tom istom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom obecné zastupiteľstvo skonštatuje zánik mandátu poslanca podľa § 25 ods.2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)

Vzdanie sa mandátu poslanca

ID2988 | | JUDr. Jozef Tekeli

Predchádzajúci mesiac sa jeden z poslancov obecného zastupiteľstva vzdal počas rokovania obecného zastupiteľstva ústne do zápisnice svojho mandátu a teraz – po mesiaci  chce toto vzdanie sa vziať späť a vykonávať funkciu poslanca až do komunálnych volieb, hoci na jeho miesto už nastúpil náhradník. Je možné, aby poslanec obecného zastupiteľstva vzal späť svoje vzdanie sa mandátu?

Poslankyňa obecného zastupiteľstva na materskej dovolenke

ID2496 | | Ing. Iveta Matlovičová

Poslankyňa obecného zastupiteľstva otehotnela a čoskoro sa jej narodí dieťa. Ide o neuvoľnenú poslankyňu, ktorá je odmeňovaná pravidelne mesačne a v sociálnej poisťovni je prihlásená ako zamestnanec s pravidelným príjmom. Podľa platných zásad odmeňovania sú naši poslanci odmeňovaní pravidelne mesačne paušálnou odmenou, ktorá sa im v prípade neúčastí na zasadnutí obecného zastupiteľstva kráti o určenú sumu, nikdy však nemôže byť nulová a preto každý mesiac majú nejaký vymeriavací základ pre platenie odvodov na sociálne poistenie. Je možné, že obci ako zamestnávateľovi z titulu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, neoznámi nástup na materskú dovolenku, počas celej doby materskej dovolenky využije možnosť ospravedlniť svoju neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, obec ju stále bude viesť ako zamestnanca s pravidelným príjmom a bude jej vyplácať pravidelne mesačne krátenú odmenu a odvádzať z nej, v zmysle platnej legislatívy, odvody na sociálne poistenie? V prípade, že obci nástup na materskú dovolenku oznámi, čo sa stane s jej poslaneckým mandátom? Ako sa má v tomto prípade, podľa vášho názoru, správne postupovať, ak poslankyňa porodí dieťa, ale nechce sa vzdať svojho poslaneckého mandátu počas materskej dovolenky. Je to vôbec možné?

Poslanci a cestovné náhrady

ID2173 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Má poslanec právo na preplatenie cestovného, keď pracuje mimo obce, v priebehu týždňa sme mali podvečer pracovné stretnutie poslancov, ktorého sa zúčastnil a tvrdí, že sa musel vo štvrtok a v piatok vrátiť naspäť do miesta pracoviska?

Náhradný kandidát

ID1972 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Poslanec obecného zastupiteľstva sa vzdal mandátu poslanca. Písomné vzdanie sa mandátu doručil obecnému úradu. Podľa § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p., ak sa uprázdni v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca. Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdnil mandát a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.

1. Akou formou a akým spôsobom vyhlási obecné zastupiteľstvo nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca (prosím o uvedenie formulácie uznesenia obecného zastupiteľstva) a aké má byť správne poradie: najprv obecné zastupiteľstvo vyhlási nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca a následne nový poslanec zloží sľub poslanca, alebo naopak, najprv nový poslanec zloží sľub a následne obecné zastupiteľstvo vyhlási nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca?

2. Ako správe postupovať v situácii, ak sa uprázdni v obecnom zastupiteľstve mandát poslanca, a ak náhradník (označme ho č. 1), ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, nemá záujem o mandát poslanca? Je mi jasné, že nasleduje v poradí ďalší náhradník (označme ho č. 2), ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát. Musí najprv obecné zastupiteľstvo vyhlásiť nastúpenie náhradníka č. 1, ktorý následne odmietne zložiť sľub poslanca tzn., že náhradníkovi č. 1 mandát poslanca zo zákona zanikne a následne obecné zastupiteľstvo vyhlási nastúpenie náhradníka č. 2, ktorý následne zloží sľub poslanca?

Zmluva s poslancom mestského zastupiteľstva

ID1758 | | JUDr. Jozef Tekeli

Môže mesto uzatvoriť zmluvu s poslancom  mestského zastupiteľstva, ktorý je konateľom miestnej firmy. Predmetom  zmluvy o dielo je vývoz odpadu z mesta vo veľkokapacitných  kontajneroch podľa požiadaviek mesta.

Overovanie zápisníc poslancami

ID1190 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Máme problém s overovaním zápisníc poslancami. Často meškajú, kým sa k overovaniu dostanú. Keď sa im niečo v zápisnici nepáči, chcú, aby sme zápisnicu upravili podľa toho, čo oni povedia, lebo inak ju nepodpíšu. Ak je overovateľom poslanec XY, trvá na tom, že musí byť v zápisnici doslovne uvedené všetko, čo na zasadnutí povedal. Ako máme danú situáciu riešiť?

Predčasný starobný dôchodok a mandát bez odmeny

ID968 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Môže poslanec obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva svoj mandát bez nároku na odmenu, poberať predčasný starobný dôchodok?

Nezlučiteĺnosť funkcie poslanca a hlavného kontrolóra

ID922 | | Mgr. Ladislav Briestenský

V obci je deväť poslancov v obecnom zastupiteľstve, z toho jeden poslanec je hlavným kontrolórom v troch iných obciach. Dochádza týmto k naplneniu nezlučiteľnosti funkcií [§ 18 ods. 2 písm. a)] a je teda daný dôvod pre zánik výkonu funkcie podľa §18a ods. 8 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.?