Otázky s vecným pojmom: Výpočet mzdy

počet otázok s vecným pojmom : 6Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Výpočet mzdy pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

ID296 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako sa postupuje pri výpočte mzdy zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom (11 hodín denne, cyklus – denná a  nočná  zmena,   2 dni voľna), s dohodnutou hodinovou mzdou, týždenný pracovný čas zamestnávateľa je 37,5 h:

1. v prípade, že nepracujú vo sviatok, na ktorý mali v rozvrhu zmien naplánovanú zmenu - patrí im náhrada mzdy za sviatok? Ak áno, za  koľko hodín,  za 11 h  (tak ako majú v pláne zmien) h alebo za 7,5 h ?

2. ak podľa plánu zmien majú odpracovať napr.:

  • 1/2011 176 h
  • 2/2011 154 h
  • 3/2011 165 h
  • 4/2011 165 h

v prípade, že ide o prácu podľa plánu zmien, bez nariadenej práce navyše - nepovažujú sa hodiny naplánované nad pracovný čas pre 37,5 h za nadčas?

3. Napríklad  podľa pracovného  kalendára pre 37,5 h, je za január pracovný čas  150 h, podľa rozvrhu zmien má zamestnanec odpracovať 176 h. Považuje sa rozdiel 26 h za nadčas alebo je prioritný plán zmien?

Doklad o vyplatení mzdy

ID893 | | doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

Aké náležitosti musí obsahovať doklad o výplate mzdy?

Vyplatenie mzdy

ID151 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Možno mzdu za mesiac júl vyplatiť už 31. júla?

Zrážky zo mzdy zamestnanca

ID139 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zamestnanec neplatí splátky finančnej spoločnosti a tá požiadala zamestnávateľa o zrážanie splátok. Musí mať zamestnávateľ so zamestnancom písomnú dohodu o týchto zrážkach? V tomto prípade si, podľa môjho názoru, odporuje Zákonník práce s Občianskym zákonníkom.

Nárok na dovolenku pri skončení pracovného pomeru

ID82 | | Ing. Jolana Strýčková

Zamestnanec dostal od svojho zamestnávateľa ponuku zdôvodnenú finančnou a hospodárskou krízou pracovať za polovičný plat bez toho, že by sa upravili jeho pracovné povinnosti. Keďže ponuku neprijal a oznámil, že dáva výpoveď, ak nie je možné pracovať za mzdu dohodnutú v pracovnej zmluve bol „požiadaný", aby odišiel zo zamestnania okamžite, t. j. vyčerpal si časť dovolenky a odišiel k 15. 5. 2009. Zamestnanec tento návrh prijal. Pri výpočte nároku na dovolenku za 4,5 mesiaca roku 2009 mu za odpracovaný čas z nároku 25 dní dovolenky za kalendárny rok odpočítali 16,5 dňa s odôvodnením, že neodpracoval v v máji 2009 21 dní, a teda nemá nárok na pomernú časť dovolenky (1 deň) za mesiac máj. Zamestnanec pracoval nepretržite celý čas od 1. 4. 2004 do 15. 5. 2009 na dobu neurčitú. Má nárok ešte na jeden deň dovolenky za mesiac máj.

Za akých podmienok má nárok na odchodné, keďže 7. 7. 2009 mu vznikol nárok na predčasný dôchodok s titulu dovŕšenia veku a na jeho žiadosť v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. zamestnávateľ uviedol, že mu odchodné nemôže vyplatiť, lebo jeho pracovný pomer končil 15. 5. 2009? Je odchodné viazané na podmienku, že jeho nárok na odchodné je podmienený okamžitým odchodom do dôchodku – čo keď práve nátlak a neochota zamestnávateľa spôsobili, že nemal možnosť do dôchodku odísť ku dňu 7. 7. 2009, keď bola splnená podmienka dovŕšenia veku na tento nárok?

Výpočet platu úväzkového starostu

ID69 | | Ing. Mária Šulavíková

Starosta vykonáva funkciu na skrátený pracovný úväzok. Podľa počtu obyvateľov je zaradený do platovej skupiny 1. do 500 obyvateľov (1,65–násobok). Priemerná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2009 na základe údajov Štatistického úradu SR je 744,50 €.

I. alternatíva výpočtu:

744,50 € x 1,65 násobok = 1 228,425 €, po zaokrúhlení na celé euro nahor = 1 229 € x 0,5 (úväzok) = 614,50 €.

II. alternatíva výpočtu:

744,50 € x 1,65 násobok = 1 228,425 € x 0,5 (úväzok) = 614,2125 €, po zaokrúhlení na celé euro nahor = 615 €.

Ktorá z uvedených alternatív je správna z hľadiska zaokrúhľovania?