Otázky s vecným pojmom: Strata

počet otázok s vecným pojmom : 24Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Podnikateľská činnosť mesta

ID4136 | | Ing. Marián Drozd

Mesto vykonáva podnikateľku činnosť na základe živnostenského oprávnenia, a to prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a prevádzkovanie verejnej kanalizácie. Túto činnosť vykonáva výlučne len pre mesto a jeho obyvateľov, neprevádzkuje spomínané činnosti v iných obciach alebo mestách. Výsledkom podnikateľskej činnosti bola strata. Cieľom podnikania by mal byť vždy zisk, ale čo v spomínanom prípade, keď sa mesto snaží takto zabezpečiť kvalitné služby pre občanov a verejnosť aj napriek tomu, že je v strate? Je v tomto prípade strata akceptovateľná resp., je to v súlade so zákonom? Veľmi by som bol povďační za nejaký nápad na riešenie tejto problematiky v prípade, že by to nebolo v súlade so zákonom.

Odpredaj akcií v cudzej mene

ID3853 | | Ing. Anton Kolembus

Mohli by ste mi prosím poradiť s účtovaním odpredaja akcií, ktoré sú v mene CZK (vedieme ich na účte 063, k nemu účtujeme aj 414 – oceňovacie rozdiely, kde účtujeme každoročne prekurzovanie akcií na menu eur ku dňu zostavenia ÚZ, t.j. k 31.12.) Akcie sme odpredali v januári 2021, pričom ich hodnota pri predaji bola nižšia ako nominálna, t. j. predaj sa zrealizoval so stratou. V roku 2020 by som chcela vytvoriť z tohto titulu OP. Pri tvorbe OP zohľadníme okrem výšky straty z predaja (661-561) aj účet 414? Účet 414 má pasívny zostatok.

Zápočet hospodárskej straty a záväzkov voči spoločníkom s. r. o.

ID3098 | | Ing. Anton Kolembus

Môžem zaúčtovať zápočet záväzkov voči spoločníkom na účte 365 a hospodárskej straty  s. r. o. na účte 429 ? Ako doklad bude schválenie zápočtu valným zhromaždením.

Vysporiadanie účtovnej straty 429

ID2864 | | Ing. Anton Kolembus

Je daná nasledovná situácia – spoločnosť bola dlhodobo v strate, a tak bol spoločník nútený dotovať spoločnosť, čo sme účtovali na účet 365 – napr. 221/365. Spoločnosť za roky naakumulovala účtovnú stratu. Spoločník sa rozhodol, že uhradí túto stratu spoločnosti. V rámci Rozhodnutia jediného spoločníka sme predpísali úhradu straty spoločníkom: 354/429.

1., Môže sa spoločník rozhodnúť, že táto pohľadávka spoločnosti voči nemu bude uhradená kompenzáciou jeho vkladu – 365/354 ? Je to zákonné, alebo musí vždy uhradiť stratu vkladom peňazí na bankový účet spoločnosti?

2., Prípadne je zákonná taká možnosť, že Rozhodnutím jediného spoločníka sa vklad spoločníka preklasifikuje na kapitálový fond: 365/413. Následne sa tento fond použije na úhradu straty.

Rozdelenie zisku

ID2583 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

PO v roku 2010 vykázala zisk, v roku 2011 vykázala stratu a nasledujúcich rokoch opäť zisk. Stratu si PO odpočítavala v nasledujúcich účtovných obdobiach, môže PO rozdeliť zisk vykázaný v roku 2010, keď v nasledujúcom roku 2011 vykázala stratu?

Účtovanie hospodárskeho výsledku KS

ID2592 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Komanditistom komanditnej spoločnosti je iná spoločnosť - s. r. o. Komanditná spoločnosť dosiahla za predchádzajúci rok stratu. Ako sa táto strata, záväzok voči KS, zaúčtuje v S.R.O.? Ako by sa zaúčtoval v S.R.O. dosiahnutý zisk, ktorý dosiahla komanditná spoločnosť ?

Ukončenie podnikateľskej činnosti mesta

ID2306 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

K 30. 9. sme zistili, že podnikateľská činnosť mesta (autodoprava pre občanov) je v strate a chceli by sme ju ku koncu roka zrušiť. Čo je potrebné vykonať pre zrušenie tejto činnosti?

Podiely na zisku

ID2213 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Čistý zisk môže spoločnosť rozdeliť pri splnení podmienok § 179 ods. 3 a 4 Obch. zákonníka. Spoločnosť vykázala za rok 2012 zisk a po splnení zákonom stanovených podmienok vyplácala v dohodnutých termínoch v roku 2013 podiely na zisku za rok 2012. V riadnej účtovnej závierke k 31.12.2013 spoločnosť vykázala stratu a vlastné imanie bolo nižšie ako základné imanie spoločnosti. Môže spoločnosť pokračovať v roku 2014 vo vyplácaní podielov na zisku za rok 2012?

Predaj zásob pod cenu obstarania

ID2063 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

1. Spoločnosť má na sklade zásoby - tvorila k nim opravnú položku v roku 2012, pretože predpokladala, že ich ekonomická hodnota je nižšia ako ocenenie v účtovníctve. Následne ich v roku 2013 predala, ale za nižšiu cenu ako bola ich obstarávacia cena (predala ich so stratou). Zúčtuje sa táto strata z predaja na účet 549 a následne rozdiel pripočíta k základu dane (rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou zásob)? Je potrebné vrátiť DPH, keď sme zásoby predali pod cenu obstarania?

2. Ak spoločnosť pristúpi k riešeniu úplnej likvidácie tovaru, t. j. nepredá ich, ale fyzicky zlikviduje: účtuje túto likvidáciu na účet 549 a táto položka je pripočítateľná k základu dane?  Je potrebné vrátiť DPH, ktorú sme si uplantili pri nákupe týchto zásob?

Zlúčenie spoločností

ID1940 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

S.r.o. A sa chce zlúčit so  s.r.o. B, ktorá v roku 2009 vykázala stratu a umorovala si ju v roku 2010, 2011 a 2012. Bude si môct aj spoločnosť A umorit stratu po kúpe spoločnosti B v roku 2014. Je to posledný rok z 5 rocnej lehoty. Sú nejaké riziká, obmedzenia alebo špeciálne podmienky? Obe spoločnosti su platiteľmi DPH. S.r.o. B nemá žiaden majetok, žiadne záväzky, pohľadávky, zamestnancov. Ak by sa dokázali zlúčiť ešte v roku 2013, tak už pri podávani daňového priznania za rok 2013 by si mohli uplatniť daňovú stratu spoločnosti B a ďalšiu poslednú za zdaňovacie obdobie roku 2014? V prípade, že sa tak stane, je nejaká oznamovacia povinnosť voči daňovému úradu? Aký by bol postup, keby sa spoločnosti zlúčili v roku 2013?  Ak by si zanikajúca spoločnosť neuplatnila stratu, mohla by si nastupujúca s.r.o. A uplatniť  v roku 2013 aj 2014?