Otázky s vecným pojmom: zamestnanec

počet otázok s vecným pojmom : 256Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

80 % a povinnosť zamestnanca

ID3703 | | Ing. Iveta Matlovičová

Naša organizácia (príspevková org. mesta) v zmysle novelizácie ZP uplatňuje u niektorých zamestnancov režim prekážky na strane zamestnávateľa s poskytovaním 80 % mzdy. Otázka znie, či v takom prípade zamestnanec má byť k dispozícii zamestnávateľovi, ak ho vyzve, aby sa dostavil do práce, resp. či takýto zamestnanec, ak v dobe poberania 80 % mzdy opustí republiku, nemusí požiadať o čerpanie dovolenky?

Aplikácia zákona o ochrane osobných údajov podnikateľa

ID2050 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Vedeli by ste mi, prosím, vysvetliť ako má podnikateľ postupovať pri dodržaní zákona o ochrane osobných údajov, má sa registrovať, ked si vedie sám účtovníctvo a mzdovú evidenciu pre jedného zamestnanca? Registrovať informačný systém - to je účtovný program ? Máme účtovný program na JÚ a mzdy.

Bezodplatné dodanie stravy zamestnancom

ID1549 | | Anna Danková

Firma nakupuje stravné lístky a tieto poskytuje bezodplatne svojim zamestnancom. Má nárok na uplatnenie DPH, ktorú jej fakturuje dodávateľ v súvislosti so službou za dodanie spomínaných stravných lístkov?

Celodenná prekážka v práci

ID807 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

V obci je zavedený 37 a ½ hod. týždenný rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. Podľa pracovného poriadku máme zavedený pevný čas, ktorý je rozvrhnutý vrátane prestávky v práci na odpočinok a jedenie, nasledovne:

 • pondelok, utorok, štvrtok od 7.00 hod. do 15.00 hod.,
 • streda od 7.00 hod. do 16.00 hod,
 • piatok od 7.00 hod. do 14.00 hod.

V prípade, ak zamestnanec má v stredu návštevu u lekára, ktorá trvá celý deň, akú náhradu mzdy za tento deň máme zamestnancovi poskytnúť?

Cestovné náhrady

ID1642 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Som povinná preplatiť cestovný príkaz, ak náklady na služobnú cestu vznikli pred dvomi rokmi a zamestnanec predložil cestovný príkaz na preplatenie až teraz? Zákon č. 282/2003 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) nerieši premlčanie, resp. zánik nároku cestovných náhrad.

Cestovné náhrady

ID2813 | | Ing. Anton Kolembus

Zamestnanec bol na pracovnej ceste a pracoval blízko Maďarsko - Slovenských hraníc . Podľa údajov z cestovného príkazu zamestnanec prekročil hranice SR/HU o 23:45 a vrátil sa na druhý deň o 00:30 na územie SR. Má nárok na „ maďarské“ stravné za každý deň, t.j. 2 x 25% z 39 EUR, aj keď celková doba strávená v zahraničí je 45 minút? Zamestnanec bol na pracovnej ceste celkom v jeden deň 24 hodín z toho strávil 1 hodinu v zahraničí a ostatné v tuzemsku. Má nárok tuzemské celodenné stravné t. j. pre pásmo 18-24 hodín a zároveň na ¼ zahraničné stravné t. j. pre pásmo 0-6 hodín ?

Cestovné náhrady a daňový výdavok

ID1648 | | Ing. Anton Kolembus

Právnická osoba má zamestnancov, ktorých činnosť môžeme charakterizovať ako činnosť osôb, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania. Zamestnávateľ sa v dodatku k pracovnej zmluve so zamestnancami dohodol, že im bude v zmysle 5 ods. 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „cestovné náhrady“) vyplácať diéty (podľa vyplneného cestovného príkazu) vo výške o 25% vyššej, než je suma stravného stanovená opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí  a rodiny SR. Bude tento náklad daňovým výdavkom spoločnosti? Pre ďalšiu skupinu zamestnancov, ktorých pracovné cesty trvajú denne, avšak denne menej ako 5 hodín, stanovil zamestnávateľ paušál pre vyplácanie diét.  Bude tento výdavok daňovo uznaným v zmysle § 34 zákona o cestovných náhradách?

Cestovné náhrady ako daňový výdavok stálej prevádzkarne

ID111 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zahraničný kmeňový podnik, ktorý vysiela na Slovensko za prácou svojich českých zamestnancov, im vypláca cestovné náhrady podľa svojho domáceho predpisu, nie podľa slovenského zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. Mzdy týchto zamestnancov idú na ťarchu stálej prevádzkarne a podľa ustanovení „Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku" sa zdaňujú na Slovensku. Cestovné náhrady vyplácané podľa českého zákona o cestovných náhradách sú pre zahraničných zamestnancov na Slovensku predmetom dane z príjmu zo závislej činnosti a takisto sa zdaňujú. Možno tieto cestovné náhrady (ubytovanie, diéty), ktoré vypláca v zmysle domácich predpisov kmeňový podnik svojim vyslaným zamestnancom považovať za daňový výdavok stálej prevádzkarne podľa § 17 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ktorý ustanovuje, že do daňových výdavkov sa môžu zahrnúť aj náklady preukázateľne vynaložené zriaďovateľom stálej prevádzkarne na účely tejto stálej prevádzkarne?

Cestovné náhrady zamestnancov pracujúcich v zahraničí

ID2186 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

SZČO vykonávajúca stavebné práce, má zamestnancov pracujúcich v zahraničí - Rakúsku. V pracovnej zmluve je miesto výkonu práce uvedené Slovenská republika, Rakúsko. Zamestnanci chodia na dvojtýždňové turnusy. Majú zamestnanci nárok na cestovné náhrady počas výkonu práce v zahraničí? O aký druh cestovných náhrad môžu zamestnávateľa požiadať? Je to pre zamestnávateľa daňový výdavok? A ako sa uplatňuje nárok na cestovné náhrady - stravné, vypísaním tlačiva Cestovný príkaz?

Cestovné poistenie ako daňový výdavok

ID1452 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. patrí zamestnancovi vyslanému na zahraničnú pracovnú cestu okrem iných výdavkov aj poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Pred vycestovaním na služobnú cestu bola pre vyslaného zamestnanca uzatvorená poistná zmluva o komplexnom cestovnom poistení v rozsahu:

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí,
 • poistenie batožiny, oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou,
 • strata dokladov,
 • poistenie zodpovednosti za škody na zdraví, poistenie zodpovednosti za škody na majetku, náklady na advokáta, náklady kaucie,
 • úrazové poistenie,
 • trvalé následky úrazu,
 • úrazové poistenie,
 • smrť úrazom.

Ktoré z týchto položiek sú daňovo uznateľnými v zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.