Otázky s vecným pojmom: Podvojné účtovníctvo

počet otázok s vecným pojmom : 496Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vlastné akcie - nadobudnuté bezodplatne

ID475 | | Ing. Jozef Pohlod

Akciová spoločnosť na valnom zhromaždení rozhodla o premene zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné kmeňové akcie na meno. Akcie, ktoré si akcionári nevymenili do určitého dátumu a času, sa stali neplatnými a zanikli. Za všetky tieto kmeňové listinné akcie na meno, ktoré si akcionári nevyzdvihli, sa vydáva hromadná kmeňová akcia na meno, ktorej emitentom je akciová spoločnosť. Nová hromadná akcia na meno vzniká ako cenný papier a stáva sa majetkom akciovej spoločnosti. Spoločnosť vlastní hromadnú kmeňovú akciu v menovitej hodnote 9 860,40 eur (297 ks x 33,20). Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa v súvahe účtovnej jednotky nevykazujú v majetku, ale vo vlastnom imaní na samostatnom riadku so zápornými znamienkom, ako položka znižujúca hodnotu základného imania a zároveň je povinnosť tvorby osobitného rezervného fondu v rovnakej výške, ako je hodnota akcie.  Ako sa má správne účtovať o nadobudnutí tejto hromadnej akcie a následne o jej ďalšom predaji?

Výdavky spojené s testovaním

ID3792 | | Tatiana Macháčová

Obce a mestá momentálne vyplácajú výdavky spojené s testovaním. Na akú položku zatriediť faktúru od reštaurácie za podanie obedov a večere - 637 004? Nákup kávy, čaju a pod. - 633011? Na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti boli vyplatené finančné prostriedky na úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu a na úhradu nevyhnutných výdavkov? Vlastným zamestnancom - 631 001 a cudzím 637 007? Nákup ochranných oblekov, štítov - 633006 alebo 633010? 

Nákup kníh

ID3795 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mesto organizuje akciu uvítanie detí do života. Pri tejto príležitosti kupuje knihy, ktoré dáva pri tomto akte. Na akú položku sa dáva tento nákup kníh - 633009 alebo ako vš. materiál 633006? Takisto, na akú položku sa účtuje takýto nákup kníh, ktoré primátor kúpi a následne podarúva návštevám (tieto knihy sa netýkajú našej obce ako monografia, ale rôzne knihy o Slovensku, Spiši, V. Tatrách a pod.)

Odpisovanie nehmotného majetku

ID2270 | | Ing. Peter Furmaník

Spoločnosť nakúpila softvér za 18 000 €. Ako má postupovať pri výpočte daňových odpisov a ako dlho má tento majetok odpisovať?

Vrátenie neoprávnených výdavkov

ID3839 | | Tatiana Macháčová

Mesto prijalo v roku 2020 dotáciu na DHZ. Pri vyúčtovaní v tomto istom roku však nám 90 € z dotácie neuznali. Ako správne postupovať pri účtovaní, ak je vrátka v tom istom roku? Ak vraciam finančné prostriedky, môžem mínusovať tohtoročný príjem, t. j. 312001, čím sa na tejto položke dostanem na skutočné čerpanie, takisto ponížim výdavky o uvedenú sumu a kódy zdroja sa budú rovnať. Alebo musím ísť cez výdavkovú položku 637037 s nejakým predpisom, nevieme či 372/221 a potom následne 697/372 alebo cez nejaký 548/379.

Účtovanie dotácie poskytnutej z úradu práce

ID99 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Do ktorého mesiaca  sa má  zúčtovať nárok na dotáciu z úradu práce? Žiadosť o dotáciu za december 2009 bola podaná  na úrad práce v januári 2010. Dňa 15. 1. 2010 bola žiadosť o dotáciu potvrdená.  Treba priznanie dotácie zúčtovať do decembra 2009 alebo januára 2010?

Účtovanie nenávratného finančného príspevku

ID382 | | Ing. Anna Ľalíková

Obec je príjemcom  nenávratného finančného príspevku (NFP)  z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)  na rekonštrukciu  kultúrneho domu a obecného úradu. V zmluve sú prostriedky 75 % je z fondov Európskej únie a 25 % je zo štátneho rozpočtu (ŠR).  Aké bude účtovné riešenie týchto prípadov, ale hlavne rozpočtového účtovníctva? Túto rekonštrukciu obec financovala z dlhodobého úveru a teraz čaká na financie z PPA.

  1. prijatá faktúra  od dodávateľa     119 000  eur
  2. úhrada faktúry  z úveru              119 000  eur
  3. splátka  úrokov
  4. splátka  istiny
  5. zaradenie  do  užívania               119 000 eur (A  ako odpisovať  túto rekonštrukciu, keď 75 % je z fondov EÚ,
    25 % je zo ŠR a obec spolufinancuje rekonštrukciu z vlastných prostriedkov
    vo výške 19 % DPH).
  6. prijatý NFP z PPA.

Účtovanie zálohovej faktúry

ID386 | | Ing. Ingrid Veverková

Aký je postup pri  zaúčtovaní  zálohovej  faktúry v obci za on-line prístup na internetový portál na príslušný rok, a následne aj faktúru za vyúčtovanie preddavku, a na ktorú podpoložku ekonomickej klasifikácie sa má zatriediť výdavok za nákup on-line prístupu na internetový portál?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - nedoplatok

ID991 | | Ing. Jozef Pohlod

Podnikateľ - SZČO (poberateľ výsluhového dôchodku), účtujúci v sústave podvojného účtovníctva,  neplatil preddavky na zdravotné poistenie za rok 2011. Bol to prvý rok podnikania a za výsluhového dôchodku platí poistné do príslušnej zdravotnej poisťovne štát, kým nevznikne povinnosť platiť SZČO. Za rok 2011 bude mať nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (ďalej aj „RZPP“), ktorý mu vypočíta príslušná zdravotná poisťovňa v roku 2012. Ako zaúčtovať nedoplatok z RZZP, ktorého presnú výšku nevie určiť? Účtovať do roku 2011 odhadom, resp. vytvoriť nedaňovú rezervu, resp. zaúčtovať až v roku 2012, keď bude známa výška nedoplatku?

Obstaranie fotovoltaickej elektrárne - zaradenie do obchodného majetku a odpisy

ID754 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť obstarala fotovoltaickú elektráreň (FTVE) formou lízingu a čiastočne z vlastných zdrojov.  Na aký účet možno zaradiť FTVE a do akej odpisovej skupiny patrí FTVE? Ako daňovo a účtovné odpisovať  tento dlhodobý majetok, keď časť bola obstaraná na lízing a časť z vlastných zdrojov. Treba  každú časť elektrárne zaradiť samostatne a odpisovať podľa zákona, t.j. lízing odpisovať ako prenajatý majetok a časť obstaranú z vlastných zdrojov odpisovať ako vlastný majetok?