Otázky s vecným pojmom: Platobná karta

počet otázok s vecným pojmom : 10Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Platby kartou a zákon o účtovníctve

ID4105 | | Ing. Ondrej Baláž

Účtujeme slovenskú s.r.o., ktorá má predajňu v Bratislave. V predajni zákazníci platia iba kartou. Takže na bankovom výpise máme prichádzajúce peniaze za každý nákup zvlášť. Tržbu zaúčtujeme podľa ORP súhrnne (315/604) Následne na základe bankového účtu (221/315) vidíme napr. každý deň 100 platieb kartou, tj. za mesiac 3000 položiek. Otázkou je, či môžeme v účtovníctve spočítať na dennej báze tieto platby na bankovom účte, a zaúčtovať ich súhrnne, tj. v účtovnom denníku pre bankový výpis by bolo 30 zápisov (denne 1 súhrnná) a nie 3000 zápisov. Je hore uvedený postup v súlade so zákonom o účtovníctve? Ide nám o to, aby sme pri prípadnej kontrole nedostali pokutu za to, že takto nedodržiavame postupy zákona o účtovníctve. 

Platba súkromnou kartou a oznámenie účtu podľa zákona o DPH

ID4060 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť platetieľ DPH, ktorá má v obchodnom majetku automobil a pohonné látky do tohoto auta sú zaplatené súkromnou kartou zamestnanca, štatutára podlieha účet spojený s touto bankovou kartou povinnosti oznámenia podľa zákona č. 222/2002 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.? Z toho účtu sa nehradia preddavky na DPH, ani sa nepríjmajú platby DPH, neslúži ani na príjmy/platby faktúr súvisacich s podnikaním spoločnosti. Použitie karty je iba v prípade zaplatenia PHL na čerpacej stanici.

Reklama na Facebooku

ID3567 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, si dala na Facebooku reklamu. Zo strany FB dostala dva druhy faktúry, a to také, na ktorých nie je uvedené prenos daňovej povinnosti a spôsob úhrady je formou kreditu na reklamy a tie faktúry, na ktorých je uvedený prenos daňovej povinnosti a spôsob úhrady platobnou kartou. Pravdepodobne ide o to, že ak spoločnosť si dá reklamu za 10 €, tak FB mu dá 10 € zadarmo. Ako to správne účtovať? Ako to je z hľadiska DPH a dani z príjmov?

Príspevková organizácia - platiteľ DPH?

ID3337 | | Ing. Marián Drozd

Sme príspevková organizácia zriadená mestom. Činnosť máme rozdelenú na hlavnú a vedľajšiu (podnikateľskú) činnosť. Sme registrovaní ako platiteľ DPH z podnikateľskej činnosti. Ako celková organizácia sme platiteľmi DPH? Keď vystavím faktúry z hlavnej činnosti, musím uviesť na faktúrach IČ DPH, aj keď nie sme platiteľmi DPH z tejto činnosti? Pri dotáciách – „neoprávnený výdavok je DPH, ak je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom“ sme považovaní za platiteľov DPH aj v prípade, keď dotáciu dostaneme na hlavnú činnosť? Hlavné činnosti sú – športová činnosť: staráme sa o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov svojich členov a zamestnancov, pričom im poskytujeme odbornú poradenskú a servisnú službu; vytvárame ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na telovýchovnú činnosť organizácie; organizujeme a zabezpečujeme širokú paletu telovýchovných, športových a turistických činností; zabezpečujeme tvorbu a rast vlastných finančných zdrojov a zodpovedáme za ich čo najracionálnejšie využitie; budujeme, prevádzkujeme a udržiavame svoje, ako aj jej zverené telovýchovné a turizmu účelovo zriadené prostriedky a zariadenia.

Vedľajšie činnosti – prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, ubytovacie služby, prenájom nehnuteľností, prenájom zariadení, budov a objektov, reklamné a marketingové služby.

Účtovanie palivovej karty

ID3237 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zakúpili sme do firmy kartu od CCS na nákup PHL. Tankujeme aj v ČR. K 31.5.mi došla slovenská faktúra s rozpisom DPH + je na nej taktiež uvedené: "Prehľad nákupov na karty v ČR- neslúži ako faktúra" bez DPH. Celková suma je inkasovaná z účtu. Prílohou faktúry je rozpis tankovania v SR a ČR. Taktiež mi poslali český daňový doklad na nákup nafty v Kč, kde je uvedené aj DPH. (Táto suma bez DPH je prepočítaná kurzom a je uvedená v eurách v riadnej faktúre). Prosím o info ako postupovať pri účtovaní v PÚ.., je potrebné zaevidovať aj českú faktúru a potom si nárokovať vrátenie DPH od ČR?

Úhrada faktúry súkromnou kartou

ID3138 | | Ing. Marián Drozd

Živnostník, platiteľ DPH, nakúpil materiál na faktúru (faktúra obsahuje všetky potrebnú údaje IČO, DIČ, IČ DPH, ...), a uhradil ju platobnou kartou, ktorú používa na súkromné účely, t.j. na nepodnikateľské. Je daná faktúra daňovo uznateľná a môže si z nej uplatniť odpočet DPH?

Firemná platobná karta

ID2008 | | Ing. Peter Furmaník

Konateľ s.r.o., nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, zaplatil dňa 9. 12. 2013 firemnou platobnou kartou nákup kancelárskych potrieb cez registračnú pokladnicu. Poprosím ako to mam zaúčtovať : ID 501,343/261 výpis z účtu 261/221? Ako je to, keď zaplatí faktúru firemnou platobnou kartou : 501,343/321 ID : 321/261 Výpis z účtu : 261/221 Postupujem správne ? Ako je to, keď platí zamestnanec svojou súkromnou kartou?

Prepočet kurzov ECB

ID1786 | | Ing. Anton Kolembus

Zamestnanci spoločnosti realizujú nákupy firemnou platobnou kartou vedenou k bankovému účtu v mene €. Takto realizované nákupy účtujeme prostredníctvom účtu 335 – Pohľadávky voči zamestnancom. Napráklad: Nákup v hodnote 4 505 CZK uhradený firemnou kartou dňa 29. 5. 2013. Z bankového účtu bola odpísaná čiastka v EUR (komerčný kurz): 174,30 EUR. Na aké účty sa zaúčtuje spotrebný materiál nakúpený v ČR a akým kurzom sa rozúčtuje, vyčísli na osobitný analytický účet česká hodnota DPH, ktorú si budeme nárokovať v ČR? Doklad z ERP zo dňa 29. 5. 2013: ZD 3 723,14 CZK, daň 21 % 781,86 CZK, t.j. spolu: 4 505 CZK.

ERP a úhrada faktúry platobnou kartou

ID1378 | | Klára Klabníková

Sme veľkoobchodná firma, máme niekoľko prevádzok na Slovensku a tržby vedieme prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, a tiež v každej prevádzke je možnosť platiť aj platobnou kartou prostredníctvom platobných terminálov. Ak zákazník chce zaplatiť faktúru v hotovosti, tak zmysle č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ERP“) je táto úhrada evidovaná registračnou pokladnicou. Problém vznikol pri úhrade faktúry platobnou kartou. Podľa môjho názoru, ak zákazník chce uhradiť faktúru platobnou kartou, tak na túto úhradu použijeme iba platobný terminál, kedy zákazník uhradil bezhotovostne zo svojho účtu a nám úhrada faktúry bude pripísaná na účet, preto si nemyslím, že by bolo potrebné túto úhradu evidovať ešte aj prostredníctvom registračnej pokladnice. Otázka teda znie, či je alebo nie je povinnosť evidovať prostredníctvom registračnej pokladnice aj úhradu faktúry platobnou kartou.

Účtovanie platby kartou

ID1073 | | Ing. Jozef Pohlod

Je správny postup účtovania platby kartou, ktorú vydal zamestnancovi zamestnávateľ, aby v jeho mene zaplatil z podnikateľského účtu napr. nákup PHL, ubytovanie v penzióne, v hoteli, drobné nákupy, a pod. Účtujeme nasledovne - na základe bankového výpisu ako pohľadávku voči zamestnancovi, a následne interným dokladom – zápisom na 501xx/335xx a 343xx/335xx DPH na vstupe. Neúčtujeme to cez pokladnicu, a ani cez účet 261. Môžeme si takto odrátať DPH?