Otázky s vecným pojmom: Podvojné účtovníctvo

počet otázok s vecným pojmom : 459Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Bloček z RP za naftu a materiál z DE

ID4383 | | Ing. Marián Drozd

Zahraničný bloček za nákup tovaru-nafta dávať ako výdaj bez DPH, alebo s DPH a DPH dať na 548 ? aké účtovanie použiť?

Branding

ID3499 | | Ing. Ondrej Baláž

Ako zaúčtovať faktúru za branding? Faktúrované 3D písmena - logo predajne, logo mäso, hydina...označenie košíkov, samolepky vitajte a dovidenia..... vyrábali sa aj z dôvodu rekonštrukcie predajne.

Budovanie kanalizácie

ID360 | | Ing. Ingrid Veverková

V roku 2007 začala obec  budovať kanalizáciu z prostriedkov Európskeho fondu, štátneho rozpočtu (ŠR) a vlastných zdrojov. Pri záverečnom vyúčtovaní obec mala uhradiť poslednú faktúru do konca roku 2007 z vlastných zdrojov v sume približne 1 300 000 Sk, čo obec riešila úverom vo výške 1 000 000 Sk a 300 000 Sk sa uhradilo z rozpočtu obce. V júli v roku 2008 boli poukázané prostriedky z Európskej únie a ŠR. Majú sa tieto prostriedky zaradiť v rozpočtovej skladbe do kapitálových príjmov - kód zdroja 1162 položka 322001 a akým spôsobom ich zaúčtovať  do kapitálových výdavkov? Alebo sa kapitálový príjem zo ŠR nemusí rovnať kapitálovému vydaju?

Byt v podnikaní a účtovanie nákladov

ID3275 | | Ing. Beata Moravcová

Máme byt v s. r. o.-čke . Zaradila som ho do majetku a používa sa len na podnikanie - ubytovacie služby. Chcela by som sa spýtať, ako účtovať jednotlivé položky od správcu:

  • služby spojené s výkonom správcu,
  • fond opráv,
  • dažďová voda,
  • upratovanie,
  • elektrická energia,
  • voda,
  • odvoz smetí.

Certifikácia ISO, účtovanie a daňový výdavok

ID2593 | | Ing. Anton Kolembus

V roku 2015 sme v priebehu roka dostali niekoľko faktúr za Odborné poradenstvo ISO noriem , prípravu k certifikácii . Celá suma fakturácie za rok 2015 neprevýšila sumu 2 400 €. Jednotlivé faktúry sme účtovali 518/321. K 31. 12. 2015 však nedôjde k vlastnému certifikačnému auditu a získaniu ISO certifikátu. Ako sa majú účtovať takéto náklady súvisiace so získaním ISO certifikátu v roku 2015 a v roku 2016? Alebo vstupujú-nevstupujú náklady z roku 2015 do obstarávacej ceny ISO certifikátu, ktorý bude vydaný v roku 2016? Sú tieto náklady daňovo uznané pre rok 2015 v plnom rozsahu? (všetky sú zaplatené do 31. 12.)

Cestovné náhrady-rozúčtovanie na prelome účtovných období

ID4061 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločník spoločnosti uhradil letenku za pracovnú cestu 16.12.2021. Pracovná cesta sa začala 29.12.2021 a ukončená bola 10.01.2022. Je spoločnosť povinná účtovať v roku 2021 o cestovných náhradách a o nákladoch budúcich období? (Rozúčtovať cestovné náhrady do dvoch účtovných období 2021 a 2022?)

Časové rozlíšenie

ID2894 | | Ing. Anton Kolembus

V s.r.o. máme povinnosť auditu, teda účtujeme aj o nákladoch budúcich období. Vo februári roku 2017 sme kúpili ročné diaľničné známky, ktoré sú platné do 31. 1. 2018. Sme povinní sumu tejto diaľničnej známky časovo rozlišovať? Ide v podstate o diaľničnú známku na rok 2017. Môžeme celú hodnotu diaľničnej známky zaúčtovať v roku 2017 na účet 518? Alebo musíme vypočítať sumu pripadajúcu na február-december 2017 a zvlášť január 2018? 

Časové rozlíšenie reklamných predmetov

ID861 | | Ing. Jozef Pohlod

Vždy v decembri spoločnosť nakúpi propagačné predmety v hodnote do 16,60 eura za kus. Podľa  opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. nie je možné časovo rozlíšiť náklady na reklamu a propagáciu.  Tieto predmety firma ale určite nespotrebuje do konca roka, tak z hľadiska zásady opatrnosti by chcela spoločnosť o spotrebe týchto predmetov účtovať postupne až v nasledujúcom účtovnom období. Keďže to nie je možné účtovať cez časové rozlíšenie, otázka znie, či možno o týchto propagačných predmetoch účtovať ako o zásobách materiálu, pokiaľ to bude uvedené v internej smernici?  Čiže nákup v tomto roku sa zaúčtuje na účty 112/321 a v budúcom roku sa bude postupne účtovať spotreba predmetov  na účtoch 501/112?

Časové rozlišovanie nevýznamnej čiastky na dlhé obdobie

ID3742 | | Ing. Ondrej Baláž

Dodávateľ nám faktúruje prenájom diskového priestoru na obdobie 10 rokov za čiastku 4,80 €, t. j. 0,48 € / rok. Máme takúto drobnú čiastku časovo rozlišovať alebo môžeme účtovať do nákladov bežného roka?

Časové rozlišovanie úrokov

ID2436 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Musia alebo nemusia sa časovo rozlišovať úroky platené za majetok obstaraný formou finančného prenájmu, na prelome rokov (december - január).