Otázky s vecným pojmom: Podvojné účtovníctvo

počet otázok s vecným pojmom : 496Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovné odpisy = Daňové odpisy pri DHIM

ID5107 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť obstarala rozostavanú nehnuteľnosť aj s pozemkom za účelom ďalšieho dosahovania zisku. Dodávateľským spôsobom sa nehnuteľnosť dokončila, zariadila sa vybavením na komplet k prevádzkovaniu, zaplatila poplatky za kolaudáciu, rôzne povolenia a iné drobnosti, ktoré boli potrebné k užívaniu. Spoločnosť sa rozhodla všetko účtovať ako DHIM, aj drobnosti do 1 700 € na účet 042.002. Nebude účtovať o zásobách do hodnoty 1 700 €. Po vydaní platného užívacieho povolenia to zaradí do majetku firmy a bude všetko odpisovať 40 rokov. Účtovné odpisy sa budú rovnať daňovým odpisom. Odpisový plán bude 40 rokov. Je to takto v poriadku?

Prefakturácia energií nájomcovi, tvorba rezervy a časové rozlíšenie výnosov

ID5103 | | Ing. Beata Moravcová

Dobrý deň prajem, sme právnická osoba, platiteľ DPH účtujúca v PÚ. Máme uzatvorenú nájomnú zmluvu na nebytový priestor s nájomcom, právnickou osobou, platiteľom DPH. Predmetom nájomnej zmluvy je len na nájomné. Spotreba energie - vodné sa fakturuje nájomcovi raz ročne na základe vyúčtovacej faktúry od dodávateľa energií. Preddavkové platby dodávateľovi energií sa platia mesačne, účtujeme na základe predpisu 502,343 MD, 325 D. Prefakturovanie vodného nájomcovi účtujeme 311 MD, 602,343 D. Vyúčtovacie obdobie je kalendárny rok, od júna do júna. Od nájomcu máme informáciu o zvýšenej spotrebe vody za rok 2023, očakávame teda nedoplatok a vytvorili sme rezervu 502/323. Moja otázka znie, či máme v roku 2023 účtovať aj o výnosoch budúceho obdobia, keďže spotreba vody za rok 2023 sa bude fakturovať až v júni 2024?

Kúpa DHM na spotrebný úver

ID5183 | | Ing. Ondrej Baláž

Kúpila som motorku za 18 000 €. Firma vystavila FA - celú DPH 3 000 € si dávam na vrátenie (t.j. nebude zahrnutá v splátkach), 5 000 € som zaplatila v hotovosti a 13 000 € mi banka poskytla úver. Viete mi prosím pomôcť s postupom účtovania?

Úhrada faktúry vystavenej v PLN

ID5121 | | Ing. Ondrej Baláž

Slovenská firma SRO, neplatiteľ DPH podniká v oblasti predaja odevov v maloobchodnej prevádzke. Tovar do svojej predajne nakupuje prevažne v Poľsku. Po tovar si chodí osobne súkromným autom. Poľské firmy vystavia za nákup tovaru hneď na mieste faktúru v poľskej mene PLN, ktorú podnikateľ zaplatí priamo na mieste, a to dvomi spôsobmi:

  1. V eurách (predajca prepočíta kurzom faktúru) a podnikateľ mu zaplatí na mieste faktúru priamo v eurách, aj keď sú na faktúre uvedené PLN. Podnikateľ nedostane žiaden doklad o zaplatení faktúry v eurách. Na faktúre uvádzajú spôsob platby: „gotowka - hotovosť v PLN“ Čiže podnikateľ zaplatí faktúru v eurách, ale na faktúre je uvedené, že ju zaplatil v hotovosti v poľských zlotých.
  2. Zaplatí ju v hotovosti v poľských zlotých, ale ja ako účtovníčka nemám žiadny doklad o zmene eura na poľský zlotý... (tvrdí, že to zaplatil jeho súkromnými PLN a nemá žiaden doklad o zmene, alebo že zobral z firemnej pokladnice  eurá, zmenil ich v Poľsku na PLN, ale nezobral - nemá doklad zo zmenárne) a nech dám úhradu faktúry z pokladne v eurách.

Ako postupovať? Otázka 1: Ako zaúčtovať faktúru v cudzej mene do účtovníctva? Použiť kurz NBS dňom vystavenia faktúry alebo dňom dodania tovaru alebo dňom zaevidovania faktúry do účtovníctva?

Otázka 2: Keďže podnikateľ nemá – nevedie pokladnicu v poľských zlotých, ako mám zaúčtovať úhradu za nákup tovaru v hotovosti, ak je na faktúre uvedená len mena poľský zlotý a údaj, že faktúra je zaplatená v hotovosti?

V prvom prípade (a.) ako zaúčtujem úhradu FA v PLN z pokladnice EUR? 321/211 a aký kurz pritom použijem? V druhom prípade (b.) musím to zúčtovať cez nejaké záväzky voči konateľovi (keď nemám doklad o zmene PLN)? A kurzom? alebo musím mať pokladnicu v PLN? Ale ako urobím príjem PLN do pokladne (že mi tie PLN dal konateľ) – 211 / 3.. ? a akým kurzom? A potom uhradím faktúru 321/211 a kurzom? A následne mu vrátim z pokladne EUR akože „pôžičku/zálohu“? Poznámka: potrebovala by som vedieť na aké účty zaúčtujem jednotlivé účtovné prípade a aký kurz pritom použijem? Kurz NBS v deň predchádzajúci dňu vystavenia faktúry, alebo dodania tovaru alebo vyplatenia z pokladne?

Zaradenie dlhodobého majetku pri kúpe podniku

ID5167 | | Ing. Ondrej Baláž

Právnická osoba nadobudla na základe zmluvy o predaji podniku celý podnik (aktíva aj pasíva) a v rámci neho ako súčasť podniku nadobudla aj dlhodobý hmotný majetok (budovu). Podnik nadobudla od fyzickej osoby. Fyzická a právnická osoba sú personálne a ekonomicky prepojené osoby. Fyzická osoba viedla podvojné účtovníctvo. Právnická osoba je jednoosobovou s. r. o. Spoločník a konateľ spoločnosti je tá istá fyzická osoba, ktorá predala podnik. Kúpna cena podniku bola 10 000 €. Obstarávacia cena budovy bola 200 000 €, oprávky k budove sú vo výške 180 000 €, zostatková cena 20 000 €. Budova má reálnu trhovú cenu stanovenú znaleckým posudkom 500 000 €. V akej hodnote má účtovná jednotka zaradiť tento majetok do svojho majetku (účtovať na účte 021) v zostatkovej cene 20 000 alebo v reálnej hodnote 500 000? Má pokračovať v odpisovaní podľa odpisového plánu fyzickej osoby alebo odpisovať odznova, rok nadobudnutia je prvým rokom odpisovania?

Účtovanie WOLT- objednávanie jedál online

ID5161 | | Ing. Anton Kolembus

Vie mi niekto vysvetliť, ako sa účtuje príjem cez WOLT ? Príde mi Fa za sprostredkovanie, výkaz predaja a Výplatná správa, kde je vyčíslený predaný tovar celkom + výkaz predaja - provízia. Všetko je účtované s DPH a výsledná suma vyplatená na účte. Fa je iba za sprostredkovanie, ako ostatné zaúčtovať?

Vystavenie dobropisu k faktúre z minulého roka

ID5153 | | Ing. Anton Kolembus

SRO, vedie PÚ, platiteľ DPH - vystavila v decembri v roku 2023 faktúru na predaj borovicovej dosky, ktorú zaúčtovala 311 – 1 200 €/604 – 1 000 € a 343 – 200 €. Odberateľ faktúru zaplatil až v roku 2024, konkrétne 7.1.2024. SRO vystavila dňa 09.01.2024 (v novom roku) dobropis na celú sumu: - 1 000 € bez DPH a – 200 € DPH a tovar odberateľ vrátil späť. Peniaze sa odberateľovi vrátili dňa: 10.01.2024. Keďže vyšla faktúra sa zaúčtovala do výnosov v roku 2023, týka sa dobropis tiež roka 2023, aj keď bol vystavený v roku 2024? Je potrebné ho zaúčtovať do roku 2023 a ak áno, tak na aký účet? Alebo sa ponížia výnosy až v roku 2024?

Schválenie UZ zaniknutej spoločnosti zlúčením

ID5123 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť zanikla zlúčením a bola vymazaná z OR. Bolo podané oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP a riadna UZ k 31.12.2023 a mimoriadna UZ k 31.1.2024 budú zostavované až k 30.6.2024 a 31.7.2024, kto bude schvaľovať zostavené UZ?

Realizovateľné cenné papiere

ID5149 | | Ing. Ondrej Baláž

Fy XY s. r. o. malá jednoosobová účtovná jednotka s. r. o. uzavrela zmluvu na 10 rokov - (cieľ. suma 30 000 €) - Realizovateľné cenné papiere. V priebehu roka zasielam zálohy na nákup CP a na konci roka, na základe Výpisu majetkových a finančných transakcii účtujem nákup RCP na účet 063. Na konci roka je potrebné účtovať precenenie cez 414, alebo opravné položky? Poplatok za výkonnosť a spravcovský poplatok účtujem na účte 568?

Realizovateľné cenné papiere

ID5147 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť XY s. r. o., malá jednoosobová účtovná jednotka s. r. o. uzavrela zmluvu na 10 rokov - (cieľ. suma 30 000 €) - Realizovateľné cenné papiere. Bol jej účtovaný poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov vo výške 900,00 €. Je potrebné tento poplatok časovo rozlíšiť na 10 rokov, alebo ho môžem účtovať priamo do nákladov?