Otázky s vecným pojmom: Podvojné účtovníctvo

počet otázok s vecným pojmom : 459Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie dávky v hmotnej núdzi, resp. osobitný príjemca

ID4631 | | Tatiana Macháčová

Natrafila som v zodpovedaných otázkach aj v otázkach, ktoré boli zverejnené v časopise na otázku ohľadom účtovania dávky v hmotnej núdzi. Otázka bola zo dňa 20. 5. 2011 a znela: "Ako správne postupovať pri účtovaní jednotlivých krokov, v prípade, ak je mesto osobitným príjemcom dávky v hmotnej núdzi neprispôsobivých občanov, ktorá sa mestu poskytuje prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Dávka zahŕňa aj príspevok na bývanie. Mesto s touto dávkou nakladá takto: 3 x v mesiaci časť dávky zasiela občanovi na jeho osobný účet, keďže občan býva v mestskom nájomnom byte, mestu z toho prislúcha platiť nájom (čo má byť zároveň príjmom rozpočtu mesta), médiá, vývoz odpadu, fond opráv a údržby, ale zároveň mesto z tejto dávky chce splácať dlh na TKO za minulé obdobie (čo má byť zároveň príjmom rozpočtu mesta)." Pri tejto otázke bol uvedený spôsob zaúčtovania. Ja sa chcem spýtať, keďže sa to týka aj mňa. Akým spôsobom sa zúčtuje účet 693? Keďže z toho účtovania, ktoré bolo uvedené ako odpoveď som vyrozumela, že účet 357 sa celkovo zúčtoval. Ale transfer by mal byť zúčtovaný oproti 693, tak sa chcem spýtať, aký súvzťažný účet by mal byť v tomto konkrétnom prípade oproti 693? 

Účtovanie dlhodobého majetku (darovaný, odpisovaný)

ID4617 | | Tatiana Macháčová

Účtovná jednotka (rozpočtová organizácia obce) nadobudla bezodplatne (na základe darovacej zmluvy) IT vybavenie v hodnote 3 000,00 €. Keďže ide o samostatne hnuteľnú vec, ktorej hodnota je vyššia než 1 700,00 €, účtovná jednotka zaúčtovala o obstaraní majetku takto: 042/384 - obstaranie, 022/042 - zaradenie, 551/082 - odpis (mesačný, plánovaný ešte nerealizovaný), 384/698 - zúčtovanie VBO (plánované, ešte nerealizované). Následne bol zo strany účtovnej jednotky vyhotovený protokol o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku podľa zákona NR SR č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého zriaďovateľ (obec) "prevzal" majetok, tento však ostáva fyzicky v správe účtovnej jednotky. Ako zaúčtovať o odovzdaní majetku? Bude sa odpis realizovať v duchu vyššie uvedeného, a teda s použitím účtu 384 alebo v momente prevzatia majetku zriaďovateľom je účtovná jednotka povinná zaúčtovať o tejto skutočnosti (napr. 384/355) a následne realizovať odpisy ako 551/082 a 355/692? Existuje usmernenie, zákonné znenie, vyhláška resp. iný vzpp, ktorý zmocňuje zriaďovateľa, aby všetok majetok zverený svojim rozpočtovým organizáciám "transferoval" ako 355 bez ohľadu na pôvod majetku resp. zdroj jeho krytia(od iných subjektov VS, mimo VS, zo štátneho rozpočtu a podobne)?

Recyklačný poplatok

ID4573 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť účtujúca v podvojnom účtovníctve platí recyklačný poplatok. Doteraz ho prenášala na zákazníkov tak, že bol zahrnutý v cene tovaru. Môže tento poplatok uvádzať na faktúre pre zákazníka osobitne? Ako by sa to účtovalo?

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov

ID4571 | | Tatiana Macháčová

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou, zariadenie sociálnych služieb. Od štátu dostávame finančný príspevok v zdroji 111, ktorý vyúčtovávame na štvrťročnej báze. Za posledný kvartál 2022 vznikla povinnosť vrátenia časti finančného príspevku, samotné vyúčtovanie a splatnosť spätnej platby však bola v 1.Q 2023. Na túto vratku sme ale nevytvorili finančnú rezervu, celú dotáciu prijatú v zdroji 111 za 4.Q 2022 sme aj minuli v zdroji 111 v 4.Q. Znamená to pre nás, že v aktuálnom roku 2023 musíme použiť vlastné zdroje (72j) na vrátenie. Ako máme o tom prosím účtovať?

Zapojenie zostatku prostriedkov ŠR a rezervného fondu

ID4557 | | Tatiana Macháčová

Zapojenie zostatku prostriedkov zo ŠR z minulých rokov cez RK 453 ako aj zapojenie peňažných fondov cez RK 454 sa má zapájať od 1. 1. 2023 cez technický účet 999?

Poskytnutie návratnej finančnej pôžičky OZ

ID4523 | | Tatiana Macháčová

Obec poskytla návratnú finančnú pôžičku občianskemu združeniu, ktorej je členom. Účtujem správne poskytnutie 275/221 a EK 812002?

Obstarávacie náklady v JÚ

ID4517 | | Ing. Eva Gášpárová

Chcela by som poprosiť o usmernenie v účtovaní obstarávacích nákladov v JÚ. SZČO viedol podvojné účtovníctvo, avšak k 31.12.2022 mu zanikla povinnosť ako autodopravcovi viesť PÚ. Na základe počiatočných stavov zo Súvahy k 31.12.2022 a z dôvodu prechodu vedenia jednoduchého účtovníctva od 1.1.2023 prosím o usmernenie, kde zaevidujem účet 042 v jednoduchom účtovníctve. SZČO evidoval na ú. 042 obstarávacie náklady, ale majetok nebol ešte zaradený, nakoľko stavba nie je ešte ukončená. Je predpoklad, že v priebehu roka 2023 dôjde k zmareniu investície a tovar, ktorý bol evidovaný v PÚ na 042 bude postupne odpredávať. Kde zaevidujem v peňažnom denníku počiatočný stav a následne, prípadne zápis, keď dôjde k predaju tovaru.

Účtovanie vnútropodnikovej faktúry v materskej spoločnosti

ID4529 | | Ing. Ondrej Baláž

Materská spoločnosť na SK, má organizačnú zložku v Nemecku a odštepný závod v Čechách. Organizačná zložka v DE fakturuje materskej spoločnosti vykonané práce. Odštepný závod v CZ má vo vlastníctve 20 vozidiel. Mesačne fakturuje materskej spoločnosti prenájom týchto vozidiel, ktoré využívajú zamestnanci materskej spoločnosti. Organizačná zložka v DE je registrovaná v Nemecku a riadi sa legislatívou platnou v DE. Odštepný závod v CZ je registrovaný v CZ a sa riadi legislatívou platnou v CZ. Otázka znie, ako naúčtovať faktúru v materskej spoločnosti za služby z organizačnej zložky a nájom vozidiel z odštepného závodu v CZ u materskej spoločnosti? Účtovať do nákladov? A ktoré účty použiť?

Rezervačný systém miestností - zaradenie do majetku

ID4535 | | Ing. Ondrej Baláž

Dodávateľ nám dodal rezervačný systém miestností, je to infraštruktúra ako celok. Vzájomne poprepájané a samostatne nepoužiteľné. Zároveň na faktúre sú rozpísané položky, pričom harvérová časť pozostávajúca z 5 displejov je v sume 500 eur a softvérová časť pozostáva zo sumy 4 500 eur. Rezervačný systém bude jeden majetok alebo viac majetkov (majetkových kariet samostatne odpisujúcich)? Ak by išlo o 1 majetok, bude to hmotný majetok alebo nehmotný majetok?

PHL -el. energia do elektromobilu

ID4521 | | Ing. Ondrej Baláž

Veľmi pekne Vás chcem poprosiť poradiť, ako zúčtovať nákup el.energie ako PHL do elektromobilu na účet 501 alebo 502? Ďakujem.