Otázky s vecným pojmom: Akciová spoločnosť

počet otázok s vecným pojmom : 16Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zlúčenie akciových spoločností

ID3312 | | Ing. Ondrej Baláž

Dve a. s. matka a dcéra sa zlúčili do jednej, kde matka vlastnila 100 % podiel. ZI v matke sa nenavyšovalo, ostalo pôvodné. Ako zaúčtovať ZI zlúčenej spoločnosti (dcéry). Po zlúčení zanikol podiel akcií, ktoré boli v matke vedené na účte 061, tieto sme následne zúčtovali oproti účtu 568/061. Je tento postup správny a náklad v plnej výške daňovo uznaný?

Predaj akcií

ID3306 | | Ing. Marián Drozd

Akciová spoločnosť (s akciami, ktorej sa verejne neobchoduje) vykúpila v roku 2017, 2018 od niektorých akcionárov akcie s nominálnou hodnotou 332 € za cenu 3 300 €, čím získala vlastné akcie. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia akcionárov v roku 2018 tieto akcie odpredala existujúcim aj novým akcionárom za ich nominálnu hodnotu, pričom rozdiel medzi nominálnou a obstarávacou (výkupnou) hodnotou vo výške 2 968 € na 1 akciu zaúčtovala z účtu 428-Nerozdelený zisk. Aký je daňový aspekt uvedenej operácie? Je potrebné rozdiel v cene nejakým spôsobom zdaniť daňou z príjmu a ak áno, komu táto povinnosť vyplýva – firme, čo predávala alebo akcionárom, čo kupovali?

Predaj auta do Moldavska

ID2757 | | Ing. Marián Drozd

Sme akciová spoločnosť so sídlom v SR, platiteľ DPH. V majetku máme auto, ktoré sme zaradili do žzívania v roku 2007 a doteraz ho aj používame. Chceme ho predať právnickej osobe do Moldavska, teda mimo EÚ, ktorá nie je platiteľom DPH. Aky daňový režim máme uplatniť a podľa ktorého ustanovenia zákona o DPH postupovať? 

Odmena za členstvo v dozornej rade akciovej spoločnosti

ID2541 | | JUDr. Martina Tekeliová

Môže akcionármi riadne zvolený primátor poberať odmenu za členstvo v dozornej rade akciovej spoločnosti (napr. vodárenská spoločnosť)?

Musí mať prevádzkovateľ polikliniky praktického lekára iba v pracovnom pomere?

ID2187 | | JUDr. Zdenko Doktor

Prevádzkovateľ polikliniky chce prevádzkovať ambulanciu praktického lekára tak, že iné neštátne zdravotnícke zariadenie poskytne praktického lekára a toto zariadenie si bude od polikliniky účtovať určitú čiastku ako službu. Poliklinika, a. s. je držiteľom povolenia, v ktorom má aj uvedené prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekárstva. Bez ambulancie všeobecného lekárstva by nespĺňali určujúce znaky zdravotníckeho zariadenia - polikliniky. Poliklinika musí mať personálne zabezpečenú aj na túto ambulanciu podľa § 8 zákona č. 578/2004 Z. z.. Máme taký názor - že poskytnutie zdravotníckeho pracovníka od iného poskytovateľa - bez právneho vzťahu so zamestnancom – všeobecným lekárom s tým, že by poliklinika uhrádzala náklady za zamestnanca inej spoločnosti, by bolo, podľa nášho názoru, nesprávne. Poliklinika by nevedela preukázateľne zabezpečiť ambulanciu, lekár by prácu všeobecného lekára vykonával v poliklinike, ale nebol by jej zamestnancom, bol by zamestnancom inej spoločnosti... Ako by sa napr. riešila pracovno - právna zodpovednosť? § 2 zákona č. 576/2004 Z. z. (o zdravotnej starostlivosti) hovorí o zdravotníckom pracovníkovi, ktorého určuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a tým je poliklinika. V prípade, že by lekára oficiálne nezamestnávali, ale prácu by vykonával (mohlo by ísť aj o nelegálnu prácu (zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní). Z tohto dôvodu sme zaradili otázku do 2 kategórií- pracovné právo a zdravotníctvo.

Zverejnenie účtovnej závierky

ID1700 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Je povinná akciová spoločnosť, ktorá nemá povinnosť auditu v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“)  zverejniť účtovnú závierku v Obchodnom vestníku? Zo zákona o účtovníctve jej táto povinnosť nevyplýva.

Výplata tantiém - daňové a odvodové povinnosti

ID1267 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Akciová spoločnosť bude vyplácať v roku 2012 členom predstavenstva a dozornej rady tantiémy, zo zisku, vyprodukovaného v roku 2011. Aké daňové a odvodové povinnosti z takého príjmu vyplývajú (pravidlá, tlačivá a pod.) pre členov, ktorí majú podiel na základnom imaní a zároveň pre členov, ktorí podiel nemajú.

Zmena právnej formy spoločnosti

ID873 | | JUDr. Ing. Matej Hodál

Aké zákonné povinnosti podnikateľskému subjektu vyplývajú pri zmene právnej formy?

Vlastné akcie - nadobudnuté bezodplatne

ID475 | | Ing. Jozef Pohlod

Akciová spoločnosť na valnom zhromaždení rozhodla o premene zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné kmeňové akcie na meno. Akcie, ktoré si akcionári nevymenili do určitého dátumu a času, sa stali neplatnými a zanikli. Za všetky tieto kmeňové listinné akcie na meno, ktoré si akcionári nevyzdvihli, sa vydáva hromadná kmeňová akcia na meno, ktorej emitentom je akciová spoločnosť. Nová hromadná akcia na meno vzniká ako cenný papier a stáva sa majetkom akciovej spoločnosti. Spoločnosť vlastní hromadnú kmeňovú akciu v menovitej hodnote 9 860,40 eur (297 ks x 33,20). Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa v súvahe účtovnej jednotky nevykazujú v majetku, ale vo vlastnom imaní na samostatnom riadku so zápornými znamienkom, ako položka znižujúca hodnotu základného imania a zároveň je povinnosť tvorby osobitného rezervného fondu v rovnakej výške, ako je hodnota akcie.  Ako sa má správne účtovať o nadobudnutí tejto hromadnej akcie a následne o jej ďalšom predaji?

Podiel na zisku tichého spoločníka

ID448 | | Ing. Lucia Vanková

Akciová spoločnosť v SR  vložila finančné prostriedky ako tichý spoločník  do spoločnosti s ručením obmedzeným v ČR (spoločnosti sú prepojené personálne - nie majetkovo!). Česká spoločnosť vykázala  v roku 2010 zisk. Z čistého zisku prislúcha podľa zmluvy o  tichom spoločenstve  akciovej spoločnosti  85 %-ný podiel.  Česká spoločnosť  plánuje podiel na zisku vyplatiť slovenskej akciovej spoločnosti. Predtým však zrážkovo zdaní podiel 15%-nou sadzbou dane. Tento prípad sa zaúčtuje na účet 315/665. Je tento   výnos  súčasťou základu dane  akciovej spoločnosti a zrážkovú daň zrazenú  v ČR si akciová spoločnosť započíta v daňovom priznaní za rok 2011, resp.  sa má riadiť podľa  §12 ods. 7 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.?   V prípade, že sa tichý spoločník rozhodne neinkasovať zisk, ale navýšiť svoj vklad o prislúchajúci podiel zisku, je tento zisk tiež predmetom dane z príjmu ?