Otázky s vecným pojmom: Podvojné účtovníctvo

počet otázok s vecným pojmom : 492Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Výstavba budovy

ID4857 | | Tatiana Macháčová

Sme príspevková organizácia zriadená obcou, platitelia DPH. V rámci podnikateľskej činnosti sme v rokoch 2021, 2022 a 2023 realizovali v rámci podnikateľskej činnosti na základe zmluvy o dielo výstavbu nehnuteľnosti - budovu. Kolaudácia prebehla v 08/2023. Počas rokov 2021 a 2022 sme čiastkovo fakturovali podľa dokončených prác, celkovo do hodnoty diela dohodnutej v zmluve o dielo 293058,00. Aktiváciu vlastných nákladov sme v priebehu roku 2021, 2022 a 2023 zaúčtovali na účet 121 - nedokončená výroba súvzťažne s účtom 611, aby sme eliminovali vplyv nákladov na výsledok hospodárenia. V roku 2023 po kolaudácii sme zaúčtovali vznik výrobkov zápisom 123/613 vo výške 355823,00 eur a odúčtovali nedokončenú výrobu 611/121 taktiež v sume 355823,00. Následne sme vystavili vyúčtovaciu faktúru na hodnotu diela na základe zmluvy o dielo v sume 293058 + DPH s odpočtom vyfakturovaných čiastkových fakturácií - preddavkov 293058,00 + DPH. Hodnota zákazky na základe zmluvy o dielo bola 293058,00 eur, hodnota nedokončenej výroby - účet 121 je 355823,00. Ďalšie navýšenie hodnoty diela nebolo dohodnuté, zo zákazky teda vychádza strata 62765,00 eur. Je potrebné upravovať výsledok hospodárenia v roku 2023 alebo akým spôsobom by sme sa mali vysporiadať so vzniknutou stratou?

Zníženie základného imania

ID4915 | | Ing. Ondrej Baláž

S. r. o. chce teraz v decembri znížiť ZI. O túto sumu chce ponížiť pohľadávku voči spoločníkovi. Na základe rozhodnutia valného zhrom. o znížení by sme zaúčtovali 419/365, následne 411/419 a 365/355. Môžme toto vyrovnanie zaúčtovať na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia a odviesť hneď 7 % zrážk. daň alebo musíme čakať, až kým bude zapísané v Obchodnom registri?

Účtovanie tovaru a služieb na prelome rokov

ID4889 | | Ing. Ondrej Baláž

Slovenská firma SRO, platca DPH, účtujúca v PÚ, do roku 2022 mikro ÚJ, v roku 2023 sa stane malou UJ, predáva okná, dvere a garážové brány. Mám problém s účtovaním na prelome rokov. Firma žiada pri podpísaní objednávky zálohu od svojich zákazníkov vo výške 50% alebo 100%. Firma vystaví na každú zálohu predfaktúru a po pripísaní platby na účet vyhotoví faktúru k prijatej platbe. Tieto zálohy sa evidujú na účte: 324. Momentálne sú na účte 324 zálohy vo výške cca. 200.000 eur. Ostrá faktúra sa vyhotoví odberateľovi pri skutočnom dodaní tovaru alebo služby: 311/604,602,343 (niektorí si objednajú aj montáž), pri ktorej vysporiadame aj zálohu - 324/311 Tieto zálohy použije na platby poľskému zahraničnému dodávateľovi, ktorý tiež vyhotovuje predfaktúry na jednotlivé dodávky. Ostrá faktúra od dodávateľa je vyhotovená dňom, kedy nám dodávateľ tovar dovezie na Slovensko. Dodanie tovaru účtujeme spôsobom B na účet 504/321 a DPH 343/343 a na konci roka robíme fyzickú inventúru a to, čo máme reálne na sklade zaúčtujeme na účty: 132/504. A tu by som potrebovala poradiť: Tovar v hodnote cca. 100.000 eur máme už reálne na sklade, máme k nemu došlé faktúry a nákladné listy (CMR) a je zaúčtovaný na účtoch 504/321, 343/343, 321/314, ale problém je v tom, že tento tovar už nestihneme dodať zákazníkom v roku 2023. Niektorý tovar je aj s montážou a tiež sa nestihne ani dodať a ani namontovať v roku 2023 a ja by som potrebovala vedieť, ako účtovať výnosy v uvedených prípadoch. Či v roku 2023 alebo 2024? 1. Tovar sa nestihne dodať zákazníkom do konca roka 2023 aj keď ho už reálne máme na sklade. Ako to zaúčtujem? Urobím fyzickú inventúru a ostane mi na sklade 132/504 – 100.000 eur? 1.1. A prijaté zálohy od odberateľov ostanú v roku 2023 na účte 324 a výnos budem účtovať až keď tovar reálne dodám zákazníkom t.j. v roku 2024: 311/604 ? 2. Čo v prípade ak si tovar objednali aj s montážou? Tovar je na sklade ale do konca roka 2023 ho firma nestihne dodať a namontovať. My účtujeme montáž a tovar osobitne. Okná účtujeme 311/604,343 a montáž účtujeme 311/602,343 (ak si ju niektorí objednajú). Čo urobiť na konci roka? Máme ten tovar, ktorý je aj s montážou presunúť v roku 2023 z účtu 504 na účet 501 (vyčísliť to ako jednotlivé zákazky metódou nulového zisku) a v roku 2023 účtovať výnosy zo zákazky 316/606? 2.1 Alebo tovar v roku 2023 ostane na sklade (132/504) a dodanie tovaru vrátane montáže jednotlivým zákazníkom vyfakturujeme až keď tovar reálne dodáme a namontujeme t.j. v roku 2024: 311/602,604 a v roku 2023 budeme evidovať len zálohy na účte 324 ? 3. A čo zo zálohami, ktoré sme zaplatili zahraničnému dodávateľovi na základe predfaktúry, a na ktoré neboli ešte vystavené došlé faktúry, pretože tovar nám ešte reálne nedodali? 3.1 Evidujem tieto zálohy na konci roka na účte 314 a ak mi reálne dôjde tovar v roku 2024 budem účtovať na účet 504/321 a vysporiadam zálohu 321/314? Alebo sa robia nejaké úpravy v roku 2023 napr. cez účet 326 alebo 323?

Vyúčtovanie pracovnej cesty a správny kurz

ID4893 | | Ing. Ondrej Baláž

Naši zamestnanci sú vysielaní na pracovné cesty do Česka, zväčša sú to jednodňové cesty, pri ktorých sa im neposkytuje záloha. Pri vyúčtovaní pracovnej cesty sme sa dohodli, že náhrady im budú preplatené v mene EUR. Zároveň máme v smernici dohodnuté, že deň uskutočnenia účtovného prípadu, je deň predloženia vyúčtovania pracovnej cesty. Zaujíma ma, aký kurz sa má použiť:

A) ak sa zamestnancovi neposkytne preddavok na pracovnú cestu: - stravné - 600 CZK - použijem kurz k prvému dňu v mesiaci alebo kurz z predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu? - úhrada parkovného plateného v hotovosti v mene CZK - použijem kurz k prvému dňu v mesiaci alebo kurz z predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu? - úhrada cestovného plateného v hotovosti v mene CZK - použijem kurz k prvému dňu v mesiaci alebo kurz z predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu?

B) zamestnancovi sa poskytne preddavok na pracovnú cestu v mene EUR - stravné - 600 CZK - použijem kurz k prvému dňu v mesiaci alebo kurz z predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu? - úhrada parkovného plateného v hotovosti v mene CZK - použijem kurz k prvému dňu v mesiaci alebo kurz z predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu? - úhrada cestovného plateného v hotovosti v mene CZK - použijem kurz k prvému dňu v mesiaci alebo kurz z predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu?

Kreditná karta ku kontokor. úveru - účtovanie

ID4887 | | Ing. Ondrej Baláž

Firma ku kontokor. úveru dostala kreditnú kartu s úverovým limitom 2 500 €. Raz mesačne príde bankový výpis k firemnej kreditnej karte. Ako správne nastaviť účtovanie na takomto výpise. V SW som pridala ďalší účet – úverový limit. Príklad: KR kartou sa uhradila PHM 100 €. Budem to účtovať 501/231? Alebo 501/221? Do 10. dňa nasl. mesiaca si banka 100 € stiahne z bežného účtu. Ako účtujem? 231/221 ? K 30. v mesiaci si odkontrolujem zostatok na BV. Musím to účtovať cez ID, alebo bločky /k DPH/ nechám pri bankovom výpise? Poprosím Vás, ako to celé účtovať?

Účtovanie regionálneho príspevku v s. r. o.

ID4869 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť s r. o., ktorá je  platiteľ DPH obdržala v súlade s § 8 ods. 9 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov z kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR za účelom realizácie podporeného projektu: regionálny príspevok v maximálnej výške 67 514,32 €. Tento príspevok sa poskytuje zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly spomínaného ministerstva. Účelom poskytnutia regionálneho príspevku je realizácia podporeného projektu: Zvýšenie konkurenčnej schopnosti firmy XY... o kúpu lešenia a prepravného vozidla. Prijímateľ sa zaväzuje financovať podporený projekt z vlastných zdrojov - najmenej 25 % z celkových oprávnených kapitálových výdavkov. Rozpočet podporeného projektu na rok 2023 je: kapitálový výdavok - celkový oprávnený výdavok 90 019,10 € a z toho max. výška regionálneho príspevku: 67 514,32 €. Otázka: Keďže ide o nákup dlhodobého hmotného majetku, ktorý SRO bude nakupovať až v roku 2024, ako zaúčtujem spomínaný regionálny príspevok v roku 2023, a potom následne v ostatných rokoch? 1. priznanie dotácie na základe zmluvy: 346/384 2. prijatie dotácie na účet: 221/346 3. zúčtovanie dotácie do výnosov vo výške odpisov až v nesledujúcich rokoch: 384/648 1. Je takéto účtovanie správne? 2. dopad na daň z príjmov z titulu dotácie bude: 0?

Evidencia a účtovanie humanitárnej pomoci

ID4755 | | Jana Vršková

Odídenci ubytovaní v zariadení neziskovej organizácie, dostali do daru hygienické potreby (zubné kefky) a potraviny z obchodného reťazca (nepredaný chlieb, pečivo,..). Štatutárny zástupca neziskovej organizácie, prevzal túto humanitárnu pomoc a následne rozdelil medzi odídencov. Je potrebné uvedenú humanitárnu pomoc zaevidovať aj v účtovníctve neziskovej organizácie? Príjem daru a potom výdaj jednotlivým odídencom? Je nutné spísať darovacie zmluvy alebo preberacie protokoly?

Odpisovanie inventára

ID4823 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť zakúpila do prenajatých priestorov nový nábytok. Nábytok pozostáva zo skríň, stolov, regálov, jeden kus takéhoto nábytku je v rozmedzí 190 € až 560 €. Môžem tento nábytok odpisovať po dobu dvoch rokov, keďže hodnota 1 kusu nepresiahne 1 700 €, alebo ho posudzujem ako inventár a odpisujem v 3-tej odpisovej skupine po dobu 6-tich rokov bez ohľadu na jeho OC?

Náklady na projekt za účelom získania dotácie z EU na obstaranie dlhodobého majetku

ID4821 | | Ing. Lucia Vanková

Spoločnosť mala v pláne obstarať dlhodobý majetok (strojné vybavenie), pričom toto obstaranie chcela čiastočne financovať z prostriedkov EÚ. Za účelom získania týchto prostriedkov si dala vypracovať projekt, za ktorý zaplatila dodávateľovi. Projekt bol úspešný a spoločnosť získala dotáciu a strojné vybavenie obstarala, následne projektovej spoločnosti vznikli ďalšie náklady za služby súvisiace s vyúčtovaním grantových prostriedkov. Sú náklady na vypracovanie grantového projektu a na vyúčtovanie projektu súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku (strojného vybavenia), alebo sa považujú za bežné náklady účtované v nákladoch v čase vypracovania projektu, resp. vypracovania vyúčtovania?

Zlúčenie

ID4811 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť A vlastní podielové cenné papiere svojej dcéry sídlo v inom štáte EU spoločnosť B. Rozhodnutím jediného spoločníka sa spoločnosť B v EU presídli na Slovensko. Bola založená s.r.o na Slovensku spoločnosť C. Spoločnosť A vložila do základného imania spoločnosti C nepeňažný vklad podielové cenné papiere, ktoré spoločnosť A evidovala na účte 061. Hodnota nepeňažného vkladu v spoločnosti A je nižšia ako hodnota ZI v spoločnosti C, nakoľko bol zaúčtovaný v spoločnosti A oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov 414/061 Zároveň bolo rozhodnuté, že spoločnosť C sa zlúči so spoločnosťou A, a to tak, že v spoločnosti A sa navýši základné imanie o hodnotu základného imania spoločnosti C. napr. ZI spoločnosti A 500, ZI spoločnosti C 200, zlúčením ZI spoločnosti A 700. / rozhodný deň bol určený/ Vedeli by ste mi predkontovať ako správne toto celé zaúčtovať. Spoločnosť A je platiteľ DPH, spoločnosť C nie, tieto dve spoločnosti sa idú zlučovať. Nevzniká spoločnosti C sa zo zákona registrovať na DPH. Môj názor je, že nie, v opačnom prípade by vznikla povinnosť registrácie.