Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dividendy ako predmet dane fyzickej osoby

ID556 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Fyzická osoba s bydliskom v SR je akcionárom v dvoch poľských spoločnostiach, a to v spoločnosti A má 20 %-ný priamy podiel na základnom imaní a v spoločnosti B má 40 %-ný priamy podiel na základnom imaní. Na základe rozhodnutia valných zhromaždení vyplatili tieto spoločnosti slovenskému daňovníkovi dividendy, avšak išlo o nevyplatené podiely na zisku z vykázaného výsledku hospodárenia za zdaňovacie obdobie roka 2002 a podiel na zisku z vykázaného výsledku hospodárenia za zdaňovacie obdobie roka 2003.

Zaúčtovanie pohľadávky voči zaniknutému podnikateľovi

ID589 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka, ktorá podniká ako fyzická osoba (FO) a účtuje v jednoduchom účtovníctve (JÚ), eviduje vo svojom účtovníctve pohľadávku vo výške 1 000 € voči FO – bývalému podnikateľovi, ktorý už prestal podnikať. Dlžník nemá dostatok finančných prostriedkov na úhradu svojho záväzku, preto sa podnikateľka rozhodla pohľadávku nevymáhať (aby jej nevznikli ďalšie finančné výdavky) a odpísať ju. Ako má postupovať?

Zaúčtovanie chyby v peňažnom denníku – dvakrát zaúčtovaná úhrada

ID588 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Lucia 31. 12. 2009 pri uzatváraní účtovných kníh a kontrole účtovníctva zistila, že má v peňažnom denníku zaevidovaný príjem faktúry č. 2009/54 dvakrát. Príjem za faktúru 2009/54 v hodnote 500 € má zaevidovaný ako zdaniteľný príjem 2. 11. 2009 na bankovom účte a aj v pokladnici. V skutočnosti jej peniaze prišli 2. 11. 2009 vo výške 500 € na bankový účet.

Vzájomné započítanie pohľadávok v JÚ

ID587 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ  Leopold poskytol 10. 12. 2009 obchodnému partnerovi pôžičku vo výške 1 000 €. Poskytnutie pôžičky eviduje v účtovníctve ako pohľadávku voči obchodnému partnerovi. V účtovníctve eviduje aj záväzok voči tomuto podnikateľovi za dodaný tovar vo výške 1 000 €. Záväzok vznikol 30. 10. 2009. Obaja podnikatelia sa dohodli na vzájomnom započítaní pohľadávok dňa 15. 12. 2009.

Uzávierková účtovná operácia znižujúca daňové výdavky – manko pri zásobách

ID586 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Lenka pri inventarizácii, ktorú vykonala k 31. 12. 2009, zistila manko, t. j. chýbal jej v skladových zásobách materiál v hodnote 335 €. Spôsob odcudzenia nezistila. Ako má postupovať v jednoduchom účtovníctve?

Uzávierková účtovná operácia znižujúca daňové výdavky u podnikateľa – platiteľa DPH

ID585 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ, ktorý je od 1. 2. registrovaný ako platiteľ dane z pridanej hodnoty, si uplatnil v prvom daňovom priznaní DPH odpočet DPH zo zásob tovaru. Výšku zásob zistil z inventúry, ktorú vykonal ku dňu registrácie. Výška odpočítanej DPH zo zásob ku dňu registrácie bola 1 900 €. Ako zaúčtuje DPH zo zásob, ktorú si uplatnil v daňovom priznaní DPH ako odpočet, v peňažnom denníku?

Uzávierková účtovná operácia zvyšujúca daňové výdavky – odpis automobilu

ID584 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ kúpil v roku 2006 úžitkový automobil v obstarávacej cene 660 000 Sk. Automobil zaradil do obchodného majetku a začal ho odpisovať zrýchleným spôsobom podľa § 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Ako má postupovať v jednoduchom účtovníctve?

Inventarizácia v jednoduchom účtovníctve

ID583 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Lea, ktorá prevádzkuje krajčírsku dielňu, musí vykonať k 31. 12. 2009 inventarizáciu. Ako má pri nej postupovať, keď 31. 12. 2009 sa vo firme nepracuje?

Oprava chýb v účtovných knihách po zaúčtovaní

ID582 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka vykonala v súvislosti s ukončením roku 2009 kontrolu účtovných dokladov za rok 2009 a ich zaúčtovanie v účtovných knihách, v ktorých v roku 2009 účtovala. Pri kontrole zistila chyby, chce v účtovníctve opraviť ešte v roku 2009:

  1. Pri kontrole peňažného denníka zistila, že do zdaniteľných príjmov, ktoré ovplyvňujú základ dane (ZD), zaúčtovala 15. 12. 2009 príjem peňažných prostriedkov na bankový účet vo výške 500 €. Podnikateľka vložila 15. 12. 2009 na bankový účet sumu 500 €, ale nebol to príjem z výkonu podnikateľskej činnosti, ktorý podlieha zdaneniu daňou z príjmov fyzických osôb (FO), ale osobný vklad podnikateľky do podnikania (na bankovom účte nemala dostatok finančných prostriedkov).
  2. Do daňových výdavkov, ktoré ovplyvňujú ZD nezaúčtovala nájomné, ktoré zaplatila v roku 2008 aj za rok 2009 (v roku 2008 nájomné časovo rozlíšila) vo výške 5 000 €.

Ako má postupovať?

Intrakomunitárne nadobudnutie tovaru v tuzemsku

ID581 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Slovenský podnikateľ si chce v máji 2010 objednať od podnikateľa z Českej republiky, ktorý je identifikovaný pre daň z pridanej hodnoty (DPH) v ČR, počítač v hodnote 2 000 € bez DPH.