Otázky s vecným pojmom: Odchodné

počet otázok s vecným pojmom : 10Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nárok na odchodné

ID3462 | | Ing. Iveta Matlovičová

Pracovník sa stal starobným dôchodcom v roku 2015, ale jeho pracovný pomer trvá do 31. 8. 2019, ktorý ukončuje dvojmesačnou výpovednou dobou. Má tento pracovník nárok na odchodné a v akej výške?

Rezerva na odchodné

ID2628 | | Ing. Beata Moravcová

K 31. 12. 2015 som naúčtovala 527/323 rezervu na odchodné a odstupné vo výške 3 720 €. Je rezerva daňovo uznaná do nákladov?

Nárok na odchodné pre hlavného kontrolóra

ID2334 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V mesačníku ÚCTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ č. 2/2011 v časti PRACOVNÉ PRÁVO ste vysvetlili problém vyskytujúci sa v praxi, a to vyplatenie odchodného u odchádzajúcich starostov, ktorí počas výkonu funkcie starostu nadobudli nárok na starobný dôchodok a to, že starosta nárok na odchodné nemá. Týka sa toto isté vysvetlenie aj pre hlavných kontrolórov obce?

Nárok na odchodné

ID1892 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Má nárok zamestnanec na odchodné - požiadal o dôchodok, ale pracovný pomer neskončí bude pokračovať, len požiada i o dôchodok a v akej výške násobku mzdy, alebo musí ukončiť pracovný pomer a opäť nastúpi do PP , je tam nejaká doba medzi ukončením a nástupom PP?

Mzdové nároky zamestnanca

ID1278 | | Ing. Jozef Pohlod

Pár dní po výplatnom termíne za mesiac marec, oznámila spoločnosť svojej externej účtovníčke, že jediný zamestnanec ukončil k 31. 3. 2012 pracovný pomer a vybavuje si dôchodok. Účtovníčka zaúčtovala v mesiaci apríl 2012 záväzok voči zamestnancovi za odstupné, odchodné a odmenu, ktorá mu prislúchala. Kvôli platobnej neschopnosti však nemohol byť poukázaný na účet a zrejme väčšia  časť nároku nikdy vyplatená nebude. Treba účtovať záväzok voči daňovému úradu, alebo nechať sumu v hrubej mzde (záväzok voči zamestnancovi by bol týmto skreslený)?

Mzdové nároky zamestnanca po ukončení pracovného pomeru

ID1257 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť mala v pracovnom pomere zamestnanca, ktorý ukončil k 31. 3. 2012 a začal si vybavovať predčasný dôchodok. O tejto skutočnosti sa spoločnosť dozvedela až následne po výplatnom termíne za mesiac marec 2012. V mesiaci apríl mu boli zúčtované, ale nevyplatené nároky na odmenu, odchodné a odstupné. Daň z príjmu v zmysle § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. odvedená nebola. Odvody boli účtované, ale neuhradené a na vyplatenie plného nároku zamestnanca je veľmi malý predpoklad. Aké povinnosti vyplývajú spoločnosti z tohto prípadu, a ako to zaúčtovať, najmä sumu vyčíslenej dane z príjmov? Nechať ju v hodnote hrubej mzdy, aj keď bude skreslená výška záväzku voči zamestnancovi,  resp. ju zúčtovať na podsúvahový účet a k 31.12. 2012 spresniť aj čistú mzdu, podľa aktuálnych predpisov? Ktoré odvody treba účtovať po ukončení pracovného pomeru a v akom časovom období?

Nárok na odchodné hlavného kontrolóra obce

ID1030 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Pôsobil som vo funkcií hlavného kontrolóra od októbra 2007 do decembra 2011.  K uvedenému dátumu (31. 12. 2011) som sa vzdal funkcie zo zdravotných dôvodov, v súlade s ustanovením § 18a zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v z. n. p. Mám  s obcou uzatvorený pracovný pomer na dobu  neurčitú.  Vzhľadom na nepriaznivú personálnu situáciu na  sme sa so zamestnávateľom dohodli, že dostanem výpoveď k 1.1.2012,  a v rámci dvojmesačnej výpovednej lehoty budem vykonávať ekonomické činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zostavenie účtovnej závierky za rok 2011 a na spracovanie ďalších dôležitých dokumentov, ktoré som vykonával  v minulosti pre obec. Chcel by som vedieť, či za týchto podmienok mám nárok na odchodné v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.? Pre úplnosť uvádzam, že do funkcie hlavného kontrolóra  na skrátený úväzok som nastúpil v produktívnom veku a poberateľom starobného dôchodku som sa stal v roku 2008. Odchodné  z dôvodu prvého odchodu do dôchodku som doposiaľ od žiadneho zamestnávateľa (pôsobím ako hlavný kontrolór pre viaceré obce na kratší pracovný čas) nezískal, a ani mi nevznikol nárok, lebo som kontinuálne pokračoval v pracovnom pomere.

Odchodné - rezerva

ID952 | | Ing. Juraj Neufeld

Pracovníčka  dňa 6. 8. 2012 dosiahne dôchodkový vek a chce požiadať o starobný dôchodok. Pracovný pomer neukončí, naďalej chce pracovať v  súčasnom pracovnom pomere. Nárok na odchodné bude mať (pokiaľ bude platiť súčasné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.), nakoľko splní uvedené podmienky - odchodné ešte nikdy nedostala, zamestnanie skončí až po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok a o dôchodok požiada ešte v čase trvania pracovného pomeru. Je účtovná jednotka povinná tvoriť rezervu na odchodné tejto pracovníčky už v roku 2011, hoci jej vznikne nárok na starobný dôchodok až v roku 2012? Bude táto rezerva nedaňový náklad a pripočítateľná položka v rámci daňového priznania za rok 2011? Použije sa na výpočet výšky rezervy priemerný zárobok za IV.Q 2011? Ako sa zaúčtuje rezerva k 31. 12. 2011?

Odchodné starostu v prípade vzniku nároku na starobný dôchodok

ID806 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Starostke našej obce bol od 1. 10. 2011 priznaný starobný dôchodok. Nie sme si istí, či jej z uvedeného dôvodu vznikne od obce nárok na odchodné, keď naďalej (nateraz) zostáva vo funkcii starostky. Ak áno, v akej výške a kedy jej ho máme vyplatiť?

Zamestnanec príspevkovej organizácie a nárok na odchodné

ID192 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Mestská príspevková organizácia v lete prijíma niekoľkých pracovníkov na pracovnú zmluvu na dobu určitú počas mesiacov júl, august. Ak si pracovník v tomto období podá žiadosť o starobný dôchodok, na ktorý spĺňa podmienky, je obec povinná zaplatiť mu odchodné?