Otázky s vecným pojmom: výpoveď

počet otázok s vecným pojmom : 19Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nekontaktný zamestnanec

ID4077 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnanec je od 02.02.2021 na PN-ke, čo pred rokom oznámil Sociálnej poisťovni, ale aj zamestnávateľovi. Ale v priebehu minulého roka, ale tento rok (2022) zamestnanec sa neozval ohľadne jeho zdravotného stavu, nie je ochotný komunikovať, ani telefón nedvíha. Lekárske potvrdenie o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti sme od neho nedostali. Tiež sme nedostali potvrdenie o predlžení PN. Chceli by sme sa opýtať, že aké možnosti má zamestnávateľ v tomto prípade, môže dať výpoveď zamestnancovi poštou? Aké iné možnosti má, keďže nevie so zamestnancom komunikovať. Dohoda o skončení pracovného pomeru neprichádza do úvahy, keďže zamestnanec je nekontaktný.

Výpoveď pre závažné porušenie pracovnej disciplíny

ID3741 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Zamestnanec vo funkcii vedúci oddelenia opakovane porušil pracovnú disciplínu a to tým, že mu bolo preukázané opilstvo: - dňa 31.08.2020 namerané opakované hodnoty 1,42 mg/l - dňa 14.09.2020 namerané opakované hodnoty 0,90 mg/l. V oboch prípadoch bol vykázaný z pracoviska a kvôli vlastnej bezpečnosti odvezený domov. Podľa nášho názoru je zamestnávateľ oprávnený okamžite skončiť pracovný pomer podľa § 68 Zákonníka práce odst.1 písm. b) za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Pracovný pomer vznikol v roku 1983 a zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s matkou (91 rokov, ZŤP). Vzhľadom na túto skutočnosť sa zamestnávateľ rozhodol ukončiť pracovný pomer výpoveďou s 2 mesačnou výpovednou lehotou podľa § 63 ods. 1 písm. e) za závažné porušenie pracovnej disciplíny, pretože sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer. Od 16.09.2020 je pracovník práceneschopný. Naše otázky: - § 63 ods.1 písm. e) – zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu (vzhľadom na PN navštíviť doma – požadovať vyjadrenie a po vyjadrení ihneď predložiť výpoveď ???) - doručenie výpovede – doma za prítomnosti svedkov, ak odmietne spolupracovať (zatají sa, neotvorí dvere) – následne doručenie poštou doručenkou do vlastných rúk s určením lehoty napr. 5 dní ??? - ochranná doba – zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi § 64 ods. 3 písm. b) z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer (ochranná doba sa na náš prípad nevzťahuje ???) - plynutie výpovednej lehoty vo vzťahu k PN pracovníka – či sa výpovedná lehota (pri výpovedi z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny) predĺži o PN aj vzhľadom na § 64 ???

Náhrada mzdy pri neplatnej výpovedi

ID2976 | | Ing. Anton Kolembus

V roku 2013 sme ukončili so zamestnancom pracovný pomer, on s tým nesúhlasil a na súde napadol neplatnosť výpovede. Súd vyhral a výpoveď je neplatná, za uvedené obdobie mu patrí náhrada mzdy. Na ktoré účty účtovať náhradu mzdy 521/331 alebo 548/333? Je táto náhrada náš daňový náklad pre daň z PO? Úroky sú nám jasné - nedaňový náklad. Zamestnanec s nami ukončil pracovný pomer dohodou.

Výpoveď zmluvy a fakturácia odstupného

ID2501 | | Ing. Anton Kolembus

Obchodná spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb s objednávateľom. Objednávateľ jej vypovedal zmluvu v zmysle článku VIII, Záverečné ustanovenia, kde sa píše:

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 1. 10. 2011. Každá zo zmluvných strán ju môže ukončiť písomnou výpoveďou. Zmluvný vzťah skončí po uplynutí šesťmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Objednávateľ sa zaväzuje, v prípade vypovedania zmluvy, vyplatiť poskytovateľovi trojmesačné odstupné z predmetu zmluvy“.

Keďže výpoveď zmluvy spoločnosti prišla dňa 6. 7. 2015, výpovedná lehota začína plynúť dňom 1. 8. 2015, tzn., že zmluva končí dňa 31. 1. 2016.

Má spoločnosť vyfakturovať odstupné s dátumom dodania 7 / 2015 (kedy ýpoveď prišla), s dátumom dodania 8 / 2015 (odkedy začína plynúť výpovedná lehota), alebo s dátumom dodania 1 / 2016 (kedy zmluva končí)? Podlieha odstupné  DPH, alebo to má spoločnosť vyfakturovať bez DPH?

Náhradné doručovanie podľa Zákonníka práce

ID2282 | | Ing. Iveta Matlovičová

Možno považovať za riadne splnené podmienky náhradného doručenia podľa § 38 Zákonníka práce, ak si zamestnanec neprevezme výpoveď zaslanú zamestnávateľom poštou doporučene do vlastných rúk, pričom poštový podnik ako dôvod nedoručenia uvedenie, že si ju adresát neprevzal v odbernej lehote a vráti ju zamestnávateľovi. Nastávajú teda účinky doručenia tejto výpovede napriek tomu, že zamestnávateľ nemá vedomosť o tom, či sa zamestnanec o doručovaní zásielky dozvedel, a neprevzal si ju, alebo sa o doručovaní výpovede ani nedozvedel. Zo záznamov poštového podniku nie je zrejmé, či sa zamestnanec mal možnosť oboznámiť s tým, že mu je doručovaná zásielka napr. z oznámenia o uložení zásielky.

Výpoveď od zamestnanca

ID1851 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Zamestnanec spoločnosti dňa 31. 7. 2013 doručil výpoveď s výpovednou dobou dva mesiace. Pracovný pomer tak mal skončiť 30. 9. 2013. Následne telefonicky oznámil spoločnosti, že do práce už nenastúpi a nedodrží tak výpovednú dobu. V pracovnej zmluve nemá klauzulu podľa § 62, ods. 8 o peňažnej náhrade pri nedodržaní výpovednej doby. Podľa akého paragrafu v Zákonníku práce by mala spoločnosť postupovať a aké iné sankcie môže voči zamestnancovi použiť, tak aby boli v súlade so zákonom?

Rozhodnutie o organizačných zmenách

ID1373 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Zákonník práce uvádza pri výpovednom dôvode podľa § 63 ods. 1 písm. b) o písomnom rozhodnutí zamestnávateľa o organizačných zmenách. Ako má také rozhodnutie vyzerať, sú niekde upravené jeho náležitosti?

Úväzkový starosta a výpoveď z pracovného pomeru

ID967 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Na funkciu starostu som kandidoval za zverejnených podmienok, že v prípade zvolenia ju nebudem vykonávať v plnom rozsahu. Po zvolení do funkcie som svojmu zamestnávateľovi oznámil, že budem túto funkciu vykonávať popri svojich pracovných povinnostiach vyplývajúcich z môjho doterajšieho zamestnania. Zamestnávateľ však v súčasnosti písomne rozhodol, že moju doterajšiu pracovnú pozíciu od 1. 9. 2011 ruší. Môžem dostať počas výkonu funkcie starostu v takomto prípade od zamestnávateľa výpoveď bez toho, aby mi zamestnávateľ ponúkol náhradnú prácu a navyše, keď som aj invalid?

Nenastúpenie do práce po skončení rodičovskej dovolenky

ID972 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Zamestnankyňa napriek našej písomnej výzve, aby zdôvodnila, prečo nenastúpila po skončení rodičovskej dovolenky do práce, iba telefonicky reagovala, že sa už nemieni vrátiť, ale zároveň odmietla pristúpiť aj na dohodu o skončení pracovného pomeru. Ak by sme s ňou skončili pracovný pomer výpoveďou, bolo by to platné?

Prednosta obecného úradu a jeho uvoľnenie zo zamestnania

ID966 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Starosta ma vymenoval do funkcie prednostu obecného úradu s určeným nástupom do funkcie od 1. októbra 2007. Z tohto dôvodu som požiadal svojho zamestnávateľa, aby mi od uvedeného dňa poskytol dlhodobo pracovné voľno na výkon funkcie. Zamestnávateľ s tým však nesúhlasil a naznačil mi, aby som si sám podal výpoveď. Mal na takýto prístup zamestnávateľ právo?