Otázky s vecným pojmom: Odklad platenia dane

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odklad platenia dane a zriadenie záložného práva

ID196 | | Irena Bubeníková

Poľnohospodársky podnik požiadal správcu dane o platenie dane v splátkach na rok 2008, pretože obec všeobecne záväzným nariadením na rok 2008 na toto zdaňovacie obdobie neurčila splátkový kalendár. Obec vydala rozhodnutie o zriadení záložného práva podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., zákona, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. Do konca minulého roka správa katastra nemala námietky. Začiatkom roka 2009 správca dane podal na správu katastra návrh na zaregistrovanie rozhodnutia najskôr o zrušení záložného práva, (pretože to bolo na tú istú nehnuteľnosť) a následne na zriadenie záložného práva. Kataster obci oznámil, že obec musí predložiť záložnú zmluvu vypracovanú podľa § 151a a § 552 Občianskeho zákonníka, pričom obci zoslal aj vzor zmluvy. Ako má obec v tejto veci postupovať?

Odklad platenia dane

ID170 | | Ing. Katarína Skalová

V roku 2007 obec na základe žiadosti daňovníka povolila odklad platenia dane z nehnuteľností na rok 2007. Daňovník odloženú daň z nehnuteľností zaplatil v lehote, ktorá mu bola stanovená v rozhodnutí. Je obec povinná za dobu povoleného odkladu vyrubiť sankčný úrok?