Otázky s vecným pojmom: Záložné právo

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odklad splátky dane z nehnuteľností

ID4109 | | Ing. Anton Kolembus

Daňovník požiadal o splácanie dane z nehnuteľnosti - vyrubená daň je 178,42 €. Daňovník poslal žiadosť o splátkový kalendár, kde uviedol splátky vo výške 20,00 € mesačne. Chcem sa opýtať či môžeme/musíme pohľadávku zabezpečiť záložným právom na katastri a ako je to s úrokmi z omeškania?

Prevádzkovanie záložne a ERP

ID1492 | | Klára Klabníková

Spoločnosť prevádzkuje záložňu. Záložca založí vec a záložník mu vyplatí dohodnutú odmenu za náklade zmluvy. Túto sumu spolu s úrokom ma vrátiť do stanoveného termínu uvedeného na zmluve. Ak príde záložca a vráti dohodnutú sumu spolu s úrokom v hotovosti, teda uhradí záložníkovi pohľadávku, musí záložník - spoločnosť úhradu tejto pohľadávky evidovať cez registračnú pokladnicu? Musí sa cez registračnú pokladnicu evidovať úhrada pohľadávky v hotovosti na služby, ktoré nie sú uvedené v zákone č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p.

Tvorba sociálneho fondu a spoločník v s.r.o.

ID765 | | Ing. Alena Benková

Spoločnosť s ručením obmedzeným má dvoch spoločníkov, ktorí sú súčasne konateľmi, ale nemajú uzatvorený so spoločnosťou pracovný pomer. Okrem toho má zamestnancov v pracovnom pomere. Môže spoločnosť tvoriť sociálny fond aj na spoločníkov?

Odklad platenia dane a zriadenie záložného práva

ID196 | | Irena Bubeníková

Poľnohospodársky podnik požiadal správcu dane o platenie dane v splátkach na rok 2008, pretože obec všeobecne záväzným nariadením na rok 2008 na toto zdaňovacie obdobie neurčila splátkový kalendár. Obec vydala rozhodnutie o zriadení záložného práva podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., zákona, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. Do konca minulého roka správa katastra nemala námietky. Začiatkom roka 2009 správca dane podal na správu katastra návrh na zaregistrovanie rozhodnutia najskôr o zrušení záložného práva, (pretože to bolo na tú istú nehnuteľnosť) a následne na zriadenie záložného práva. Kataster obci oznámil, že obec musí predložiť záložnú zmluvu vypracovanú podľa § 151a a § 552 Občianskeho zákonníka, pričom obci zoslal aj vzor zmluvy. Ako má obec v tejto veci postupovať?