Oslobodenie bytu od dane z bytov

ID194 | | Irena Bubeníková | Vytvoriť záložku späť

V priebehu roka 2003 daňovník podpísal kúpnopredajnú zmluvu o prevode bytu. Vklad do katastra bol povolený vo februári 2004. Po zápise do katastra a oznámení tejto skutočnosti daňovníkovi, daňovník v marci 2004 podal obci daňové priznanie. Správca dane informoval daňovníka, že od roku 2005 začína plynúť päťročná lehota oslobodenia bytu od dane z bytov. Za roky 2005 až 2008 správca dane nevyrubil daňovníkovi daň z bytov. Koncom roka 2008 sa daňovník znovu informoval u tohto istého správcu dane, či už pominulo oslobodenie od dane, a či má podať priznanie na rok 2009. Správca dane koncom roka 2008 oznámil daňovníkovi, že oslobodenie bytu od dane z bytov sa na jeho byt nevzťahovalo, pretože takéto oslobodenie bolo od roku 2005 zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p zrušené. Správca dane daňovníkovi ďalej oznámil, že za roky 2005 až 2008 dorubí daň z bytov. Je postup správcu dane správny? Môže obec v tomto prípade dorubiť daň z bytov za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, alebo bol byt od dane oslobodený?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár