Otázky v kategórii: Obchodné právo

počet otázok v kategórii: 105Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Audit v akciovej spoločnosti

ID106 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Akciová spoločnosť   má dvoch akcionárov – manželov. Už roky  spoločnosť neplní ani jednu z podmienok pre povinnosť auditu podľa § 19 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p., ale musí  audit robiť kvôli tomu, že je  akciová spoločnosť. Podľa niektorých zdrojov už od 1. 1. 2010 audit nie je povinný, ak nie sú splnené spomínané podmienky inde sa naopak píše že povinnosť naďalej ostáva.

Automatizované doplnenie identifikačných údajov v OR SR a ich prílohy

ID4174 | | JUDr. Simona Laktišová

Automatizované doplnenie identifikačných údajov v OR SR. Účtujeme s.r.o.-čky, pri ktorých na stránke www.orsr.sk pri spoločníkoch a konateľoch je stále zobrazená ikonka „dokumentu s červeným krížikom“ , tj. je potrebné vykonať doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra podaním samostatného bezplatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje. Ohľadom príloh podania máme tieto otázky:

1., Ak podáva tento návrh konateľ a ak je konateľ súčasne spoločníkom, ku ktorému sa nahlasuje rodné číslo, nie je potrebné prikladať nič. Ak podáva návrh konateľ, ktorý je aj spoločníkom, ale podáva aj doplnenie ohľadne rodného čísla pre ostatných 3 spoločníkov, treba doložiť prílohu? Prípadne, kto dáva plnomocenstvo a čestné vyhlásenie v tomto prípade konateľovi, ktorý podáva návrh? (konateľ? Spoločník? Všetci ostatní konatelia? Všetci ostatní spoločníci?)

2., Ak bude návrh podávať iná osoba ako konateľ spoločnosti, je potrebné priložiť splnomocnenie a čestné vyhlásenie o údajoch, ktoré sa navrhujú zapísať k spoločníkovi, s osvedčeným podpisom pred notárom? Kto dáva plnomocenstvo a čestné vyhlásenie v tomto prípade tejto inej osobe ktorá podáva návrh? (konateľ? Spoločník? Všetci konatelia? Všetci spoločníci?)

3., Na podanie formuláru prípadne stačí iba splnomocnenie, ktoré máme na splnomocnenie na vstup do elektronickej schránky spoločnosti na stránke slovensko.sk, alebo toto nehrá úlohu a je potrebné doložiť prílohy uvedené v bode 1 a 2?

Bankový účet s.r.o.

ID2249 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Aký zákon, konkrétny § poruší s. r. o. v prípade, že na podnikanie používa bankový účet fyzickej osoby - konateľa. Účet nie je vedený na právnickú ale na fyzickú osobu.

Deň zaúčtovania pri obstaraní akcií

ID3315 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť obstarala akcie spoločnosti, pričom táto spoločnosť sa stane jej dcérskou spoločnosťou. Otázkou je, kedy je možné účtovať na účet 061 o zaradení cenných papierov do majetku spoločnosti. V zmysle postupov je dňom účtovného prípadu deň, kedy sa uskutoční vklad do obchodnej spoločnosti. Je to deň podpisu zmluvy resp. je to deň zapísu do CDCP?

Dividendy

ID2513 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Keď vypláca spoločnosť dividendy, aký doklad k tomu treba, stačí len formou oznámenia, alebo dáky vzor? Spoločnosť vypláca čiastočne v priebehu roka podľa financií tieto dividendy a ešte prosím, je potrebné aby si požiadali písomne spoločníci na aký účet sa majú dividendy poslať?

DPH při fakturaci služeb mezi českou a slovenskou s.r.o.

ID4261 | | Ing. Marián Drozd

Mateřská společnost , s. r. o., česká firma, plátce DPH dceřiná společnost, s. r. o., slovenská firma, plátce DPH. Dceřiná slovenská společnost má pouze jednoho zaměstnance, který získává obchodní kontakty na Slovensku. Mateřská česká společnost zajišťuje prostřednictvím svých zaměstnanců v Česku kompletní agendu pro slovenskou společnost, t.j. vytváří smlouvy, komunikuje s klienty a zajišťuje veškeré právní a účetní dokumenty. Česká společnost fakturuje každý měsíc slovenské společnosti 40 % z obchodní marže jako přefakturaci nákladů (mzdové, obchodní, legislativní aj náklady). Jak to bude s DPH?

Bude české s. r. o. uvádět, vyčíslovat a platit DPH v Česku nebo bude faktura s 0 % DPH a větou "daň odvede zákazník"? Pokud bude faktura bez DPH a DPH bude odvádět a zároveň nárokovat slovenská s. r. o., podle jakého § bude DPH odváděno a nárokováno a na jaký řádek daňového přiznání k DPH a kontrolního výkazu bude DPH vstupovat? Ještě jen rekapitulace, jedná se o přefakturaci služeb, které jsou vykonávány v ČR, ovšem pro klienty (výhradně podnikatele - firmy) s IČEM a adresou podnikání v SR. Obchodní smlouvy jdou uzavírány mezi dvěma slovenskými subjekty, t. j. dceřinou společností a slovenským klientem.

Exekúcia a daňový bonus

ID1220 | | JUDr. Zuzana Majcherová

Fyzická osoba podala daňové priznanie za rok 2011, podľa ktorého má nárok na vyplatenie daňového bonusu. Môže jej súdny exekútor siahnuť na tento daňový bonus vyplatený daňovým úradom? Je povinný daňový úrad vyplatiť exekútorovi tento daňový bonus, keď je voči FO vedená exekúcia?

Fakturácia

ID1354 | | Ing. Jozef Pohlod

Môže slovenská spoločnosť - platiteľ DPH vystavovať faktúry, a riešiť odbyt  výrobkov v rámci Slovenska a následne toto celé fakturovať českej spoločnosti - tiež platiteľovi DPH? Konateľom v slovenskej aj českej spoločnosti – je tá istá osoba – občan SR. Česká firma nemá zamestnancov, bude ako platiteľ DPH nakupovať tovar v rámci EÚ , následne samozdaňovať a predávať tovar len na Slovensku bez dane (oslobodenie od dane)?

Finančný lízing auta

ID3615 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s.r.o. sa rozhodla poskytnúť firemné auto inej s.r.o. formou finančného lízingu. V rámci živností má Finančný leasing/Prenájom hnuteľných vecí/Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt a mnohé ďalšie voľné živnosti. Potrebuje s.r.o. aj ďalšie povolenia, napr. licenciu od NBS na to, aby mohla poskytnúť firemné auto inej s.r.o. formou finančného lízingu? Z hľadiska DPH (§ 8 ods. 1 písm. c) ide o dodanie tovaru, ale odberateľ trvá na tom že ide o službu (nájom), pokiaľ prenajímateľ nie je vyslovene licencovaný na poskytnutie finančného lízingu.

Klasifikácia podnikania a stravné člena občianskeho združenia

ID924 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ak občianske združenie založené pre účely športovej činnosti prenajíma svoje nehnuteľnosti (budovu), je táto činnosť klasifikovaná ako podnikanie? Kedy je prenájom budovy alebo miestnosti podnikaním? Podľa akého zákona? Druhá otázka sa týka člena (dieťa) telovýchovnej jednoty alebo CVC (centra voľného času). Ak sa tento člen zúčastní športového podujatia nad 5 hodín mimo bydliska, má nárok na stravné 3,8 eura? Treba pri účtovaní tohto stravného prikladať k podpisu o prevzatí sumy aj pokladničný doklad, a musí byť presne vo výške 3,8 eura ?