Otázky v kategórii: Obchodné právo

počet otázok v kategórii: 105Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Kompenzácia záväzkov a pohľadávok

ID29 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako účtovať kompenzáciu záväzkov a pohľadávok, tzv. trojzápočet?

Vysporiadanie pohľadávok

ID959 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Možno vykonať vzájomný zápočet záväzkov a pohľadávok (trojstranný) medzi tromi alebo štyrmi daňovými subjektmi?  Dá sa bez finančného vysporiadania urobiť vzájomný zápočet len medzi dvomi subjektmi (veriteľ a dlžník)? Ak nie, je možnosť  vzájomné sa vysporiadať len postúpením pohľadávok?

Postup po povolení oddlženia súdom

ID868 | | JUDr. Ing. Matej Hodál

Aký je ďalší postup po povolení návrhu na oddlženie?

Sporná pohľadávka z rozhodnutia správcu konkurznej podstaty

ID870 | | JUDr. Ing. Matej Hodál

Na základe čoho môže správca konkurznej podstaty rozhodnúť, že prihlásená pohľadávka je sporná?

Neschválenie účtovnej závierky a jej uloženie do zbierky listín

ID1186 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným predložil valnému zhromaždeniu tejto spoločnosti dňa 30.6.2012 (t.j. do 6 mesiacov od konca účtovného obdobia) na schválenie riadnu účtovnú závierku za rok 2011. Valné zhromaždenie spoločnosti túto účtovnú závierku neschválilo ani do 30.9.2012 (t.j. do 3 mesiacov od jej predloženia). V akej lehote je spoločnosť povinná predložiť účtovnú závierku do zbierky listín?

Podmienky vedenia PÚ

ID1545 | | Ing. Dana Žňavová

Za akých podmienok môže viesť SZČO podvojné účtovníctvo?

Podiely na zisku

ID2213 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Čistý zisk môže spoločnosť rozdeliť pri splnení podmienok § 179 ods. 3 a 4 Obch. zákonníka. Spoločnosť vykázala za rok 2012 zisk a po splnení zákonom stanovených podmienok vyplácala v dohodnutých termínoch v roku 2013 podiely na zisku za rok 2012. V riadnej účtovnej závierke k 31.12.2013 spoločnosť vykázala stratu a vlastné imanie bolo nižšie ako základné imanie spoločnosti. Môže spoločnosť pokračovať v roku 2014 vo vyplácaní podielov na zisku za rok 2012?

Potrebuje občianské združenie - športový klub živnostenský list pre prenájom športoviska tretím osobám?

ID3176 | | Ing. Marián Drozd

Sme občianské združenie, tenisový klub a máme v podnájme tenisové kurty. Väčšina kappacity je využitá členmi klubu no máme aj voľné hodiny pre verejnosť. V prípade, že vyberáme poplatok za tieto hodiny, je nutné mať živnostenský list či dokonca registračnú pokladňu? Je potrebné tieto príjmy zdaňovať?

Povinnosť zriadiť organizačnú zložku na území SR- databázový softvér

ID3770 | | JUDr. Simona Laktišová

Maďarská firma začala zamestnávať dvoch slovenských zamestnancov na území SR. CZ firma DIČ číslo (zo závislej činnosti) už samozrejme vyžiadala. Maďarská firma má fyzicky na území SK kanceláriu. Službová stála prevádzkareň z hľadiska zákona o dani z príjmov jej vzniká na území SR (pracovná zmluva je na dobu neurčitú). Na účely zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky sa rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky (pozri § 21 ods. 3 cit. zákona). Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri (§ 21 ods. 4 Obchodného zákonníka). Za podnikanie v zmysle § 21 ods. 3 sa v zásade nepovažuje uzavieranie obchodných zmlúv s tuzemskými alebo inými podnikateľmi na našom území, uverejňovanie inzerátov v tlači, ostatné podporné činnosti a pod. Maďarská firma má nasledovnú činnosť: Vyvinula a vlastní databázový softvér, ktorá eviduje a hodnotí samotných vodičov kamiónov. Je to vlastne listina- databáza spoľahlivých (solventných) vodičov kamiónov. Každý vodič kamióna má vytvorený vlastný profil, kde vidieť napr. najazdené kilometre vodiča, spoľahlivosť vodiča, dopravné nehody vodiča, hodnotenie vodiča, prípadné priestupky vodiča. S týmto systémom sa vlastne znižuje riziko zadávateľa (objednávateľa) prepravy spojené s vodičmi kamiónov. Slovenskí zamestnanci vykonávajú nasledovné činnosti v SK kancelárii: Registrácia vodičov do systému, uzatvorenie zmlúv s vodičmi, udržiavanie kontaktov so zákazníkmi. Skutočnosť, že zahraničnej osobe vznikne na účely zákona o dani z príjmov stála prevádzkareň, neznamená, že automaticky jej vznikla aj organizačná zložka na účely Obchodného zákonníka. Otázka je, či v tomto konkrétnom prípade vzniká povinnosť maďarskej firme zriadiť na území SK aj organizačnú zložku?

Reklama na webe obci

ID4769 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Existuje právny predpis, ktorý by bránil obci, zverejniť na svojom webovom sídle reklamu tretích osôb.