Otázky s vecným pojmom: Nadobudnutie tovaru

počet otázok s vecným pojmom : 12Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Registrácia zahraničnej osoby

ID4131 | | Ing. Marián Drozd

Je daná CZ sro A (Platiteľ v CZ), ktorá fakturuje tovar CZ sro B (Platiteľ v CZ), následne spoločnosť B fakturuje tovar CZ sro C (Platiteľ v CZ). Spoločnosť C je organizátorom súťaže na Slovensku, kde výhrami sú vecné výhry (tovar, napr. televízor) a dávajú ich výhercom (Slovenským FO). Spoločnosť A prepravuje tovar priamo k slovenským výhercom. Spoločnosť C fakturuje organizovanie tejto súťaže ako celok srbskej spoločnosti (službu). Toto sa slovenskej DPH netýka. Spoločnosť A má oslobodiť tovar (ekvivalent nášho § 43), následne spoločnosť B by sa mala registrovať (§ 5) na Slovensku z titulu nadobudnutia tovaru a tovar samozdaniť. Pôjde o oneskorenú registráciu, lebo dodanie bolo v 02 a 03/2022. Ale v rámci obdobia oneskorenia sa tiež dá samozdaniť nadobudnutie tovaru, však? Následne spoločnosť B fakturuje tovar so slovenskou DPH spoločnosti C (§ 69 ods. 1) Druhá otázka je, že spoločnosť C by sa neregistrovala podľa § 5 na DPH na Slovensku, tiež by DPH neodpočítala (nenárokovala naspäť), a tým pádom sme v § 8 ods. 3, t. j. pri bezodplatnom odovzdaní výhry nemusí odviesť DPH na Slovensku. Je tento postup správny? 

Neuznaný nárok na odpočet DPH na vstupe pri daňovej kontrole

ID2909 | | Ing. Marián Drozd

Pri daňovej kontrole nebol daňovému subjektu uznaný nárok na odpočet, ktorý vznikol pri nadobudnutí tovarov, ako aj pri nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku. Je možné neuznaný odpočet dane zahrnúť do daňových nákladov ako jednorazový náklad pri tovaroch a odpisy pri DHM?

Oneskorená registrácia a ukončenie podnikania

ID2433 | | Ing. Marián Drozd

SZČO je registrovaná pre daň ako nadobúdateľ tovaru z iného členského štátu v zmysle § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“). Z titulu nadobúdania tovarov z iných členských štátov podávala v roku 2014 daňové priznania k DPH. V mesiaci október 2014 však táto SZČO prekročila obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH podľa § 4 zákona o DPH a až vo februári 2015 zistila uvedenú skutočnosť. Vo februári 2015 preto podala žiadosť o registráciu podľa § 4 zákona o DPH. Správca dane vyrubil podnikateľovi zábezpeku so splatnosťou 29. 3. 2015. SZČO však zábezpeku neuhradila a 27. 3. 2015 ukončila podnikanie na základe oznámenia živnostenskému úradu o ukončení podnikania.

Aké povinnosti má uvedená SZČO v súvislosti s oneskorenou registráciou a ukončením podnikania?

Nárok na skonto pri skoršej úhrade

ID1939 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Obdržali sme zálohovú faktúru na dodanie tovaru z Nemecka, v ktorej sa uvádza, že v prípade skoršej úhrady máme nárok na tzv. skonto vo výške 2 % z fakturovanej čiastky. Túto možnosť sme využili. Po nadobudnutí tovaru sme obdržali aj faktúru, ktorá bola opätovne vystavená na 100 % sumu (nebolo tam zohľadnené skonto, opäť iba uvedená formula o nároku na skonto v prípade skoršej úhrady). Z ktorej čiastky je potrebné nadobudnutý tovar samozdaniť (fakturovanej alebo v skutočnosti uhradenej). Opravný doklad nemecká spoločnosť nezašle.

Doprava zo zahraničia a DPH

ID1814 | | Anna Danková

Dobrý deň, sme spoločnosť, ktorá nadobúda tovar z iných členských štátov /CZK, ITA, ai/ a dodávatelia sú vždy registrovaní ako platitelia DPH vo svojej krajine. Na tovar takto dodaný platí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") samozdanenie. Niekedy si tovar vozíme sami, napr, z ITA alebo z CZK. Môžeme si o hodnotu dopravy v zahraničí po hranice SR navýšiť základ dane pri nadobudnutí tovaru? Niekto to robí cez Interný doklad - navýši DPH o dopravu, ak ju vykonal sám, alebo si ju objednal a potom samozdaní. Je to správne?

Nadobudnutie tovaru z ČR

ID1779 | | Ing Jana Turóciová

Český dodávateľ z Prahy (firma A) predá tovar slovenskej s.r.o. (firma B). Obe firmy sú vo svojich krajinách zaregistrované ako platitelia DPH. Tovar na územie SR prepraví vlastným dopravným prostriedkom český dodávateľ (firma A). Prepraví ho však nie do sídla firmy B, ale priamo do firmy C, ktorá je zákazníkom firmy B (firma B vyfakturuje tovar firme C bez prepravy). Český dodávateľ  (firma A) vystaví faktúru pre slovenskú s.r.o (firmu B), kde okrem ceny tovaru uvedie aj cenu dopravy, ktorej časť sa týka prepravy tovaru do sídla firmy B a časť sa týka prepravy tovaru až do sídla firmy C. Faktúra je vystavená bez DPH. Ako účtovať dopravu - časť do sídla firmy B ako vedľajšie obstarávacie náklady na tovar a časť do firmy C ako službu na účet 518 ? Ako možno vykazovať dopravu v daňovom priznaní k DPH?

Podanie súhrnného výkazu

ID1432 | | Anna Danková

V mesiaci október 2012 spoločnosť dodá tovar odberateľovi z iného členského štátu, identifikovanému pre DPH v štáte nadobudnutia tovaru. Prepravu tovaru si zabezpečí odberateľ inou osobou. Doklad preukazujúci dodanie tovaru nebude mať spoločnosť  do 30. 4. 2013. Dodanie tovaru  sa zdaní v apríli 2013. Ako postupovať pri podaní súhrnného výkazu? V októbri 2012 dodanie tovaru spoločnosť uvedie v súhrnnom výkaze. V máji 2013 podá dodatočný súhrnný výkaz za október 2012 alebo za apríl 2013 zníži dodanie tovaru?

 

Vznik daňovej povinnosti

ID1431 | | Anna Danková

Spoločnosť je mesačným platiteľom DPH. Český dodávateľ odovzdal prepravcovi tovar dňa 26. 6. 2012. V ten istý deň vystavil aj faktúru. Tovar slovenská spoločnosť prevzala  29. 6. 2012. Faktúra za predaj tovarubola doručená až 27. 7. 2012:

  • Kedy vznikla daňová povinnosť?
  • V ktorom zdaňovacom období si možno uplatniť nárok na odpočítanie dane?

 

Daňová povinnosť platiteľa dane

ID1400 | | Klára Klabníková

Naša spoločnosť - mesačný platiteľ DPH nakupuje tovar (konkrétne žalúzie) od spoločnosti z ČR, ktorá je tiež platiteľ DPH. Na tovar, ktorý nám dodajú v priebehu mesiaca vystavia jednu súhrnnú faktúru. Do akého obdobie DPH  máme faktúru zaradiť, ak je vystavená nasledovne:

  1. Súhrnná faktúra -  dátum vystavenia faktúry je 13. 7. 2012, dátum zdaniteľného plnenia je 30. 6. 2012     - podľa dodacích listov vieme, že tovar bol dodaný v nasledovných dňoch: 14. 6. 2012, 21. 6. 2012, 25. 6. 2012, 27. 6. 2012, 3. 7. 2012, 10. 7. 2012, 17. 7. 2012.
  2. Súhrnná faktúra - dátum vystavenia faktúry je 5. 6. 2012, dátum zdaniteľného plnenia je 5. 6. 2012   a dátum dodania tovaru podľa dodacích listov bol nasledovný: 18. 5. 2012, 24. 5. 2012, 29. 5. 2012, 4. 6. 2012, 5. 6. 2012, 8. 6. 2012, 12. 6. 2012, 14. 6. 2012, 21. 6. 2012, 13. 7. 2012.

Kedy mám túto faktúru samozdaniť? Akým dátumom sa riadiť, keďže tovar bol dodaný v rôznych termínoch a vyfakturovaný  na jednej faktúre?

Fakturácia

ID1354 | | Ing. Jozef Pohlod

Môže slovenská spoločnosť - platiteľ DPH vystavovať faktúry, a riešiť odbyt  výrobkov v rámci Slovenska a následne toto celé fakturovať českej spoločnosti - tiež platiteľovi DPH? Konateľom v slovenskej aj českej spoločnosti – je tá istá osoba – občan SR. Česká firma nemá zamestnancov, bude ako platiteľ DPH nakupovať tovar v rámci EÚ , následne samozdaňovať a predávať tovar len na Slovensku bez dane (oslobodenie od dane)?