Otázky s vecným pojmom: Účet

počet otázok s vecným pojmom : 13Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Učtovanie pokuty za rýchlosť

ID4639 | | Ing. Ondrej Baláž

PO,PÚ,platiteľ DPH. Ako správne účtovať pokutu za prekročenie rýchlosti? Zamestnanec bol na pracovnej ceste na firemnom aute. Na firmu príde pokuta napr. z Nemecka s jeho fotkou, špz, a vyčíslenou pokutou za prekročenie rýchlosti. My túto pokutu zaplatíme z firemného účtu a následne nám to zamestnanec zaplatí do pokladnice. Ako to správne zaúčtovať?

Združenie právnických osôb

ID3923 | | PhDr. Zuzana Nemcová

Tri sro-čky vytvorili združenie PO. Firma A vedie účtovníctvo. Pre združenie vytvorila samostatný účet. Všetky 3 firmy vložili na tento účet po 2 000 €. Firma A naň prevádza prostriedky zo svojho účtu, realizuje výbery a vklady v hotovosti. Vklady spoločníkov sme zaúčtovali na analytické účty 221002/398002,398003, aby bolo zrejmé, kto koľko vložil. Nie je nám jasné, ako zaúčtovať prevody, vklady a výbery tak, aby sme mali prehľad, koľko vložila firma A.

Súkromný účet a podnikanie

ID3830 | | Ing. Ondrej Baláž

Klient je SZČO . Účtujem v jednoduchom účtovníctve. Nakoľko má len zopár faktúr, tieto mu zákazníci platili na jeho súkromný účet. Zo súkromného účtu platil aj odvody. Ako mám účtovať súkromné pohyby na jeho súkromnom účte? Nedali by sa všetky príjmy a výdavky , ktoré súvisia s podnikaním, účtovať ako platby v hotovosti? Podotýkam, že pohybov na súkromnom účte má veľmi veľa. A aký stav účtu bude vo výkaze? 

Vysporiadanie účtovnej straty 429

ID2864 | | Ing. Anton Kolembus

Je daná nasledovná situácia – spoločnosť bola dlhodobo v strate, a tak bol spoločník nútený dotovať spoločnosť, čo sme účtovali na účet 365 – napr. 221/365. Spoločnosť za roky naakumulovala účtovnú stratu. Spoločník sa rozhodol, že uhradí túto stratu spoločnosti. V rámci Rozhodnutia jediného spoločníka sme predpísali úhradu straty spoločníkom: 354/429.

1., Môže sa spoločník rozhodnúť, že táto pohľadávka spoločnosti voči nemu bude uhradená kompenzáciou jeho vkladu – 365/354 ? Je to zákonné, alebo musí vždy uhradiť stratu vkladom peňazí na bankový účet spoločnosti?

2., Prípadne je zákonná taká možnosť, že Rozhodnutím jediného spoločníka sa vklad spoločníka preklasifikuje na kapitálový fond: 365/413. Následne sa tento fond použije na úhradu straty.

Zrazená daň z úrokov na zahraničnom bežnom účte

ID2376 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenská s.r.o. (bez prevádzkarne v zahraničí) má založený bežný účet v banke v Bulharsku. Banka mesačne pripíše na účet úroky a zároveň z nich strhne daň. Ako sa táto daň účtuje? Uvádza sa prijatý úrok do daňového priznania dani z príjmu? Vyplývajú nám prípadne iné povinnosti?

Bankový účet s.r.o.

ID2249 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Aký zákon, konkrétny § poruší s. r. o. v prípade, že na podnikanie používa bankový účet fyzickej osoby - konateľa. Účet nie je vedený na právnickú ale na fyzickú osobu.

Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek

ID2167 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Naša obec - teda dobrovoľný hasičský zbor sa rozhodol požiadať o zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR pre rok 2014. K zaradeniu však bolo potrebné požiadať o pridelenie osobitného identifikátora pre náš dobrovoľný hasičský zbor. Identifikátor pridelil štatistický úrad SR podľa § 27 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Na potvrdení o pridelení sa uvádza údaj o nadriadenej právnickej osobe (Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 7, Bratislava) a údaj o organizačnej zložke (Dobrovoľný hasičský zbor ..........). Zároveň vznikla povinnosť otvoriť samostatný bankový účet pre dobrovoľný hasičský zbor. V sprievodnom liste Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR sa uvádza, že: "Dobrovoľná požiarna ochrana SR za dobrovoľné hasičské zbory, ktoré v zmysle Stanov DPO SR zaregistrovaným na Ministerstve vnútra SR dňa 21. decembra 2007 pod číslom VVS-1/900/90-3769-11 sú jej základným článkom organizačnej výstavby so samostatnou právnou subjektivitou, nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté finančné, resp. iné škody. Dobrovoľná požiarna ochrana dobrovoľné hasičké zbory metodicky usmerňuje." Na základe daného listu sme telefonicky oslovili spomínanú organizáciu, či nám nevedia poradiť ohľadne ďalšieho fungovania nášho hasičského zboru - t. j. ako správne postupovať pri samotnom účtovaní novo vytvoreného účtu. Žiaľ, nedostali sme presnú odpoveď, bolo nám iba oznámené, že všetky faktúry musia byť vystavované na meno Dobrovoľný hasičský zbor a oni nám budu peniaze posielať na ich novo vytvorený bankový účet. Za náš dobrovoľný hasičský zbor budú taktiež oni podávať dańové priznanie. Čo sa týka účtovania účtu nám žiaľ viac nevedeli povedať. Náš dotaz spočíva v tom, či nám neviete poradiť ako správne postupovať pri účtovaní vyššie spomínaného hasičského zboru. Podľa môjho názoru obec by asi nemala do svojho účtovníctva zahrnúť novo vytvorený bankový účet, ako ani faktúry ktoré budú vystavované na ich meno a na ich identifikátor. Dá sa predpokladať, že taktiež na svoju činnosť budú dostávať nejaké peniaze za ktoré si budú následne zveľaďovať svoj majetok. Nemali by sme náhodou iba schváliť nejakú dotáciu na ich činnosť vzhľadom k skutočnosti, že sú organizačnou zložkou nadriadenej právnickej osobe ( v tomto prípade Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky)? A čo s vedením ich novo vzniknutého bankového účtu? Kto ho bude viesť?

Súkromné platby konateľa s. r. o. z firemného účtu

ID2133 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločník a konateľ s. r. o. vykonáva z firemného účtu platby, ktoré sa týkajú jeho osobných potrieb. Ako túto skutočnosť zaúčtovať v podvojnom účtovníctve na základe výpisu z banky? Je možné použiť účet 355? A ako to mám vysporiadať na konci roka? Je možné previesť zostatok aj do nasledujúceho roka? Je tento účet saldokontný?

Devízový účet

ID1465 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť si otvorila v banke účet v USD. Akým kurzom účtovať jednotlivé prípady, ak pri niektorých položkách je uvedený kurz komerčnej banky a pri niektorých nie. Je tam uvedené napr.:

  1. 23. 7. prevod z bežného účtu +4,81USD, prevod 4 EUR
  2. 31. 8  úroky - 0,10 USD
  3. 31. 8. poplatky -0,38 USD kurz 1,25510, total 0,30eur
  4. 10. 9. prijatá úhrada faktúry +10 000 USD
  5. 27. 9  výber z účtu -9111,90 USD, kurz 1,3017 total,  7000 EUR

 

Obmedzenie hotovostných platieb od 1. 1. 2013

ID1686 | | Ing. Marián Drozd

Obchodná spoločnosť má v zmysle  zmlúv o pôžičkách, v ktorých spoločníci spoločnosti požičali peniaze v rokoch 2010 - 2012  záväzok voči spoločníkom do dnešného dňa  napr. 50 000 eur.  Tento záväzok zrealizovala spoločnosť  cez pokladnicu v januári 2013 v celkovej výške 4 000 eur.

Možno každý mesiac napr. až do konca roka 2013 uhrádzať  cez pokladnicu sumu, ktorá bude nižšia ako 5 000 eur ( napr. v januári 4 000 eur, vo februári 2 000 eur,  v marci 2013 4 500 eur,  atď. ), alebo sa to kumuluje a  spočítava,   a v tom prípade už vo februári  2013 bude môcť vyplatiť hotovostne len 1 000 eur  a ostatné mesiace bude vyplácať len cez účet?