Otázky v kategórii: Obchodné právo

počet otázok v kategórii: 105Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zmluvy podpísané spoločníkom s.r.o.

ID3207 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Slovenská s. r. o. (platiteľ) má jedného konateľa (manžel) a jedného spoločníka (manželka). Zamestnancov spoločnosť nemá. Môže spoločník (manželka) podpisovať zmluvy uzavreté s odberateľmi (alebo s dodávateľmi), alebo zmluvy musí podpisovať výlučne konateľ spoločnosti, lebo zmluvy podpísané spoločníkom by neboli uznané napr. zo strany daňového úradu?

Vypovedanie zmluvy o nájme sídla spoločnosti

ID3209 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Poskytujeme sídlo pre jednu slovenskú s. r. o. Máme s nimi uzavretú zmluvu o nájme. Pri podpísaní tejto nájomnej zmluvy sme im samozrejme ako súčasť nájomnej zmluvy podpísali aj súhlas vlastníka nehnuteľnosti (v zmysle § 5 zák. č. 116/1990 Zb.) so zriadením sídla tejto spoločnosti. V tejto zmluve máme stanovené nasledovné:

1, Prenajímateľ môže vypovedať zmluvu aj bez udania dôvodu, alebo aj keď je nájomca v omeškaní s platbou nájomného. 2, Výpoved sa považuje za doručenú aj 10. dňom uloženia zásielky na pošte, ak keď nájomca poštu v tejto lehote fyzicky nepreberie.

3, Doručenou výpoveďou sa ruší aj súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla tejto spoločnosti.

4, Po doručení výpovede nájomca je povinný zmeniť (vymazať) do 2 mesiacov našu adresu sídla z Obchodného registra Slovenskej republiky.

Náš nájomca (spoločnosť ako aj jeho konateľ) bol už tretí mesiac nekontaktný, tiež nám nezaplatil nájomné, preto sme im poštou vypovedali zmluvu o nájme sídla. My týmto považujeme náš nájomný vzťah so spoločnosťou uzavretý. Spoločnosť samozrejme doposiaľ nepreložila svoje sídlo na inú adresu. Otázkou je, že v prípade, ak v budúcnosti daňový úrad alebo poisťovňa alebo polícia bude hľadať nášho bývalého nájomcu, postačí im naša hore uvedená výpoveď alebo ako bývalí prenajímatelia sídla máme aj nejakú inú zákonnú povinnosť? Napr. je naša povinnosť podať na súd podnet, že spoločnosť nemá právny vzťah k sídlu zapísanému v obchodnom registri? (zrušenie spoločnosti súdom ex- offo)

Potrebuje občianské združenie - športový klub živnostenský list pre prenájom športoviska tretím osobám?

ID3176 | | Ing. Marián Drozd

Sme občianské združenie, tenisový klub a máme v podnájme tenisové kurty. Väčšina kappacity je využitá členmi klubu no máme aj voľné hodiny pre verejnosť. V prípade, že vyberáme poplatok za tieto hodiny, je nutné mať živnostenský list či dokonca registračnú pokladňu? Je potrebné tieto príjmy zdaňovať?

Odkúpenie pohľadávky

ID3161 | | Ing. Marián Drozd

Môže od s. r. o. A odkúpiť pohľadávky fyzická osoba a následne ich predať s. r. o. B, za akých podmienok (ide o sumu cca 40 000 €)? Za akých podmienok môže prebiehať platba? Môže isť aj na mesačné splátky do 5 000 € hotovosťou? Týka sa to aj kúpy a predaja...(od fyzickej osoby príjmove doklady a od s. r. o. pokladničný doklad z pokladne)?

Omylom vystavená faktúra

ID2933 | | Ing. Anton Kolembus

Dodávateľ nám omylom vystavil faktúru za obdobie december 2016, za stavebné práce vrátane DPH, lebo v tom období sme neboli platiteľmi DPH. Náš dodávateľ (ktorý nám z iného titulu fakturuje marketingové služby) si pomýlil odberateľov, takže ide o jeho jednoznačnú administratívnu chybu, zo žiadneho titulu mu nevzniklo právo nám fakturovať stavebné práce. Následne v januári 2017 stornoval omylom vystavenú faktúru. Samozrejme oneskorene, v apríli, nám poskytol obidve faktúry (omylom vystavenú a storno omylom vystavenej.) Teraz nás žiada, aby sme tieto faktúry zaúčtovali. Z nášho pohľadu tieto faktúry našu DPH neovplyvňujú, lebo sme neboli platiteľmi. Podľa nás, tieto faktúry u nás ani Daň z príjmov neovplyvňujú, lebo reálne nám nevznikol ani výnos, ani náklad. Tiež podľa nás, nám reálne nevznikol záväzok. Máme akúkoľvek povinnosť evidovať tieto faktúry v našom účtovníctve, aspoň formou záväzku alebo v inej forme?

Obmedzenie platieb v hotovosti

ID2713 | | Klára Klabníková

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len "zákon o obmedzení platieb v hotovosti") sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 €, ak odsek 2 neustanovuje inak. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti nerozlišuje právny dôvod platby. Zákaz platby v hotovosti sa vzťahuje na akékoľvek platby vykonané v hotovosti, okrem výnimiek uvedených v § 8 zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Spoločník by pri založení spoločnosti chcel vložiť vklad 50 000 €, resp. 15 000 € do základného imania spoločnosti. De jure spoločnosť neexistuje. 5 000 € je medzi "podnikateľmi". Medzi fyzickými osobami je 15 000 €. Vklad do spoločnosti pred zápisom sa dáva "do rúk" správcovi vkladu – ktorým je fyzická osoba (pravdepodobne tá istá osoba, ktorá je aj spoločníkom). Vklad spoločníka do základného imania nie je medzi výnimkami. Môže teda spoločník vložiť do rúk správcu vkladu (sám sebe) sumu 50 000 €, resp. 15 000 €?

Zmena sídla spoločnosti a povinnosti z toho vyplývajúce

ID2710 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Aké povinnosti pre s. r. o. vyplývajú zo zmeny sídla spoločnosti voči štátu? Kde všade treba zmenu ohlásiť a akým spôsobom?

Povinnosti mandátara pri uzatvorení mandantnej zmluvy.

ID2700 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Chcela by som sa opýtať aké sú moje povinnosti ako mandátára pri uzavtorení Mandántnej zmluvy - nie voči mandantovi, ale voči poistovniam a štátu resp. aké odvody a zrážky budem povinná realizovať z dohodnutej odmeny, povedzme 400 €/mesiac. V mojom prípade to bude práca popri full-time zamestnaní, kde mám riadnu pracovnú zmluvu. Ďalej by ma zaujímalo či potrebujem údaje ako IČO, DIČ a podobne, resp. aké dokumenty potrebujem vybaviť v akých inštitúciach.

Štatistický výkaz

ID2630 | | Ing. Anton Kolembus

Štatistický úrad posiela tisíce výkazov na vyplnenie. Ako sa dá toto obísť, aby sa tie výkazy nemuseli posielať a nebol za to subjekt postihnutý?

Rozdelenie zisku

ID2583 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

PO v roku 2010 vykázala zisk, v roku 2011 vykázala stratu a nasledujúcich rokoch opäť zisk. Stratu si PO odpočítavala v nasledujúcich účtovných obdobiach, môže PO rozdeliť zisk vykázaný v roku 2010, keď v nasledujúcom roku 2011 vykázala stratu?