Otázky s vecným pojmom: Exekúcia

počet otázok s vecným pojmom : 15Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Fakturácia exekútor

ID3079 | | Ing. Marián Drozd

Som exekútor platiteľ DPH a prijímam postupne platby od povinného v splátkach. Dlží napríklad 1.tis € (pozostáva z istiny, odmeny exekútora vrátane DPH) a platí napríklad po 200 €. Daná suma príde najskôr na depozitný účet. Z daného depozitného účtu pošlem časť zo sumy 200 € oprávnenému a časť by pripadla mne ako odmena exekútora. Otázka znie, či musím ku každej čiastkovej platbe vystaviť faktúru a rozpočítať DPH z mojej odmeny. Alebo vystavím faktúru až na konci celej exekúcii. S tým, že tú časť, ktorá pripadne mne ako odmena exekútora, by som si mohol poslať na svoj podnikateľský účet pokojne až naraz jednou sumou po uhradení celej dlžnej čiastky zo strany povinného. Nemusím si ju posielať po jednotlivých splátkach, ide mi o to aby som nemusel ku každej splátke vystavovať faktúru.

Exekúcie zamestnancov

ID2696 | | Ing. Iveta Matlovičová

Spoločnosť zamestnáva 150 zamestnancov na HPP. Pri počte 10 % zamestnancov je situácia, že exekútorské úrady doručujú zamestnávateľovi exekučné tituly. Nie zriedka sa stáva prípad, že jednému zamestnancovi je doručených napríklad 15 exekučných titulov. Tie sú zaradené do poradia, všetky sú priebežne administratívne vybavované v zmysle platnej legislatívy.

Naša otázka znie, či môže zamestnávateľ takémuto zamestnancovi stŕhať zo mzdy napríklad fixnú čiastku 5 € za došlú exekúciu (administratívny poplatok za úkony spojené so spracovaním exekúcie), nakoľko si to žiada veľký časový priestor pre administratívu, poštové poplatky a celkové zastrešenie správnych výpočtov? Podotýkame, že exekúcie si spôsobil zamestnanec svojím vlastným konaním sám a zamestnávateľ nijakým spôsobom nezavinil zamestnancovu situáciu (má s tým spojené len povinnosti administratívne rozsiahle).

Kúpa internetového portálu

ID2447 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoočnosť plánuje zakúpiť doménu (internetový portál) aj s jej obsahom. Obsahom su články, videá, majiteľom obsahu portálu je predávajúca spoločnosť. 1. Čo je v tomto prípade predmetom fakturácie? Čo má spoločnosť uviesť v texte faktúry, napr. prevod domény alebo prevod internetového portálu? 2. Ako ma predmetný prevod/nadobudnutie zaúčtovať v účtovníctve spoločnosti, ako kúpu nehmotného majetku? Koľko rokov treba portál odpisovat?

Zrážky zo mzdy

ID2388 | | Ing. Iveta Matlovičová

Spoločnosti bolo doručených deväť exekučných príkazov na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy zamestnanca. Aktuálne vykonávame zrážku v poradí tretieho exekučného príkazu vo výške jednej tretiny a súčasne vykonávame zrážku v poradí siedmeho exekučného príkazu z druhej tretiny na prednostnú pohľadávku. Zamestnancovi je zohľadňovaná pri vykonávaní zrážok základná suma v zmysle § 70 Exekučného poriadku, zamestnanec je poberateľom invalidného dôchodku, nejde o výživné. V marci 2015 bol doručený upravený príkaz vykonávať zrážky zo mzdy k deviatemu exekučnému príkazu v znení, aby zamestnávateľ vykonával zo mzdy a iných príjmov povinného zrážku tak, že nebude prihliadať na základnú sumu v zmysle § 70 Exekučného poriadku, ktorá je povinnému zohľadňovaná pri vykonávaní zrážok z iných príjmov vyplácaných Sociálnou poisťovňou, t. j. v súčasnosti vo výške dôchodkovej dávky vyplácanej povinnému v jej aktuálnej sume 116,90 €, ale zároveň bude zamestnávateľ postupovať v súlade s § 71 Exekučného poriadku (t. j., po prípadnom započítaní relevantnej časti základnej sumy, čistú mzdu do výšky 150% sumy životného minima zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, z tejto sumy zrazí jednu tretinu a túto sumu spoločne so sumou čistej mzdy prevyšujúcou 150 % sumy životného minima odvedie súdnemu exekútorovi)

1/ Ako budeme postupovať pri výpočte zrážok zo mzdy zamestnanca po doručení uvedeného upraveného príkazu? Aká bude výška zrážok pri čistej mzde 350 €? Zamestnanec má jednu vyživovanú osobu.

2/ Doručený upravený príkaz k deviatemu exekučnému príkazu sa bude uplatňovať už pri výpočte aktuálne vykonávanej zrážky tretieho a siedmeho exekučného príkazu alebo až pri vykonávaní zrážky deviateho exekučného príkazu?

Zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia

ID2279 | | Ing. Iveta Matlovičová

Doručením exekučného príkazu na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy zamestnávateľ vykonával zamestnancovi zrážky zo mzdy od 1. 7. 2013. Zmenou nariadenia o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia s účinnosťou od  1. 11. 2013 zamestnávateľ vykonával zamestnancovi neoprávnene vyššie zrážky zo mzdy vzhľadom na to, že zamestnanec je poberateľom invalidného dôchodku. Akým spôsobom je možné neoprávnene vyššie zrážky zo mzdy vysporiadať v súlade s exekučným poriadkom? Exekútor sa vyjadril, že keďže nevznikla chyba na strane Exekútorského úradu, nie je povinný zrážky vrátiť. Prosím o zaslanie informácie, má zamestnávateľ právo požiadať Exekútorský úrad o vrátenie neoprávnene zrazených zrážok zo mzdy zamestnanca z dôvodu nesprávneho výpočtu zrážky zo mzdy? Prípadne je možné v nasledujúcich mesiacoch nezrážať zrážky zo mzdy až do vysporiadania nesprávne zrazených vyšších zrážok?

Nárok na odpočet DPH z faktúry vystavenej súdnym exekútorom

ID2197 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Súdny exekútor ponúkol firme na odkúpenie zhabaný tovar. Ide o špecifický tovar podliehajúci licenčnému konaniu, preto bola firma oslovená priamo. Následne firma zaplatila na účet súdneho exekútora zálohu. Na prijatú platbu vystavil exekútor v mene pôvodného majiteľa tovaru daňový doklad (nakoľko pod svojím menom nemôže). Pôvodný majiteľ tovaru neposkytuje súčinnosť. Predmetnú vystavenú faktúru mu exekútorka zašle doporučenou poštou na zúčovanie a odvod DPH z prijatej platby. Platbu prijala exekútorka a uspokojí z nej veriteľov. Je predpoklad, že pôvodný majiteľ DPH neodvedie. Má firma na základe takto vystavenej faktúry nárok na odpočet DPH ? Pôvodný majiteľ tovaru nie je v zozname dlžníkov vedenom Finančnou správou.

Ako je možné odpísať nevymožiteľnú pohľadávku v jednoduchom účtovníctve?

ID1974 | | Ing. Beata Moravcová

Firma, ktorá nezaplatila faktúry zanikla, exekútor pohľadávku neprijal s tým, že táto je už nedobytná, ako je možné ju odpísať z účtovníctva?

Exekučný zákon a DPH

ID1937 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Novela Exekučného zákona platná od 1. 11. 2013 ustanovuje v § 46 poradenie uspokojemia pohľadávok z prijatých plnení. Na trovy exekúcie sa použije najviac 24 % z prijatého plnenia. Exekútor je platiteľ DPH. Zaujíma nás, či sa stanovené % počíta v prípade platiteľa vrátane DPH, alebo nie. Napr.,  povinný uhradí 1 000 €, odmena exekútora je najviac 24 % , t. j. 240 €. Exekútor vystaví faktúru na trovy exekúcie 240 € + 48 € DPH, alebo 200 € + 40 € DPH?

Exekučné zrážky z iných príjmov

ID1784 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Obec dostala exekučný príkaz na vykonanie zrážok zo mzdy a z iných príjmov. Ide o zrážky zamestnancovi, ktorý je len členom komisie. Odmena členom komisie je vyplácaná 2 x do roka a v malej sume napríklad 33,21 €v hrubom za pol roka. Ako má platiteľ mzdy postupovať v tomto prípade? Berie sa aj pri takom nízkom príjme do úvahy základná nepostihnuteľná suma? Má si platiteľ mzdy zisťovať v tomto prípade, či má zamestnanec iné príjmy u iných zamestnávateľov? V exekučnom príkaze nie je uvedený iný zamestnávateľ, ktorému by sa príkaz doručoval. Je potrebné spísať dohodu o zrážkach zo mzdy na vykonanie exekučných zrážok medzi platiteľom mzdy a zamestnancom? Pohľadávka na vymoženie vysoko presahuje sumu odmeny.

DPH z dražby hnuteľného majetku

ID1670 | | Ing. Zdenka Jablonková

V rámci exekúcie je uskutočnená dražba hnuteľných vecí povinného, ktorý je platiteľom DPH. Kto v danom prípade uhradí DPH, ak

  1. vydražiteľ je platiteľ DPH,
  2. vydražiteľ nie je platiteľ DPH?

Dochádza tu vôbec k prenosu daňovej povinnosti v rámci dražby z osoby povinného na vydražiteľa?