Otázky s vecným pojmom: Audit

počet otázok s vecným pojmom : 5Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Časové rozlíšenie

ID2894 | | Ing. Anton Kolembus

V s.r.o. máme povinnosť auditu, teda účtujeme aj o nákladoch budúcich období. Vo februári roku 2017 sme kúpili ročné diaľničné známky, ktoré sú platné do 31. 1. 2018. Sme povinní sumu tejto diaľničnej známky časovo rozlišovať? Ide v podstate o diaľničnú známku na rok 2017. Môžeme celú hodnotu diaľničnej známky zaúčtovať v roku 2017 na účet 518? Alebo musíme vypočítať sumu pripadajúcu na február-december 2017 a zvlášť január 2018? 

Certifikácia ISO, účtovanie a daňový výdavok

ID2593 | | Ing. Anton Kolembus

V roku 2015 sme v priebehu roka dostali niekoľko faktúr za Odborné poradenstvo ISO noriem , prípravu k certifikácii . Celá suma fakturácie za rok 2015 neprevýšila sumu 2 400 €. Jednotlivé faktúry sme účtovali 518/321. K 31. 12. 2015 však nedôjde k vlastnému certifikačnému auditu a získaniu ISO certifikátu. Ako sa majú účtovať takéto náklady súvisiace so získaním ISO certifikátu v roku 2015 a v roku 2016? Alebo vstupujú-nevstupujú náklady z roku 2015 do obstarávacej ceny ISO certifikátu, ktorý bude vydaný v roku 2016? Sú tieto náklady daňovo uznané pre rok 2015 v plnom rozsahu? (všetky sú zaplatené do 31. 12.)

Audit v akciovej spoločnosti

ID106 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Akciová spoločnosť   má dvoch akcionárov – manželov. Už roky  spoločnosť neplní ani jednu z podmienok pre povinnosť auditu podľa § 19 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p., ale musí  audit robiť kvôli tomu, že je  akciová spoločnosť. Podľa niektorých zdrojov už od 1. 1. 2010 audit nie je povinný, ak nie sú splnené spomínané podmienky inde sa naopak píše že povinnosť naďalej ostáva.

Účtovanie materiálu

ID83 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V roku 2008 spoločnosť splnila 2 podmienky pre povinnosť auditu. Doteraz účtovala spôsobom B, od roku 2009 je povinná účtovať spôsobom A. Firma nemá fyzicky sklad, materiál sa kúpi podľa potreby a dovezie sa priamo na stavbu. Musí sa aj napriek tomu účtovať cez obstaranie, a prijem a výdaj zo skladu, alebo si možno dať do internej smernice, že materiál, ktorý ide priamo na stavbu sa bude účtovať priamo do spotreby na účet 501?

Služby poskytnuté nemeckou spoločnosťou pre slovenskú spoločnosť na území SR

ID668 | | Ing. Miroslava Brnová

Daňovník, právnická osoba so sídlom v SRN, uzavrel so slovenskou spoločnosťou zmluvu, predmetom, ktorej sú audítorské služby a ročné kontrolné audity, ktoré bude vykonávať nemecká spoločnosť v slovenskej spoločnosti. Sú zdaniteľné úhrady za poskytnuté služby nemeckou spoločnosťou pre slovenskú spoločnosť na území SR?