Otázky s vecným pojmom: Audit

počet otázok s vecným pojmom : 6Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Audit a závierka

ID3968 | | Ing. Ondrej Baláž

Daná je s. r. o., ktorej v roku 2019 prvý raz vznikla povinnosť auditu. Audit aj začal ešte v roku 2019. Audítori ale skončili svoju prácu až teraz, v lete 2021. Medzitým ale bolo podané DPPO aj účtovná závierka za rok 2019, keďže sme nechceli porušiť zákonné lehoty. Pochopiteľne, závierka neobsahovala správu audítora aj výročnú správu. Samotná účtovná závierka nebola schválená a ani dodatočne nebolo podané Oznámenie o schválenie účtovnej závierky, nakoľko audit ešte stále bežal a závierku nikto neschváli. Teraz nám audítori oznámili, že chcú zaktualizovať poznámky, výkazy a výročnú správu za rok 2019. Je tento postup správny? Napr. Finančná správa píše: Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku a po jej uložení v RÚZ zistí, že v zostavenej účtovnej závierke má významnú chybu a pristúpi k opätovnému otvoreniu účtovných kníh, potom do RÚZ uloží „novú“ zostavenú a schválenú riadnu účtovnú závierku najneskôr do 5 pracovných dní od jej schválenia (§ 23a ods. 6 zákona o účtovníctve), najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje (§ 23a ods. 7 zákona o účtovníctve). Teraz už prešlo viac ako jeden a pol roka od skončenia účtovného obdobia. Aj tak máme vypracovať kompletne novú závierku s celou dokumentáciou? Ako máme postupovať podľa zákona?

Časové rozlíšenie

ID2894 | | Ing. Anton Kolembus

V s.r.o. máme povinnosť auditu, teda účtujeme aj o nákladoch budúcich období. Vo februári roku 2017 sme kúpili ročné diaľničné známky, ktoré sú platné do 31. 1. 2018. Sme povinní sumu tejto diaľničnej známky časovo rozlišovať? Ide v podstate o diaľničnú známku na rok 2017. Môžeme celú hodnotu diaľničnej známky zaúčtovať v roku 2017 na účet 518? Alebo musíme vypočítať sumu pripadajúcu na február-december 2017 a zvlášť január 2018? 

Certifikácia ISO, účtovanie a daňový výdavok

ID2593 | | Ing. Anton Kolembus

V roku 2015 sme v priebehu roka dostali niekoľko faktúr za Odborné poradenstvo ISO noriem , prípravu k certifikácii . Celá suma fakturácie za rok 2015 neprevýšila sumu 2 400 €. Jednotlivé faktúry sme účtovali 518/321. K 31. 12. 2015 však nedôjde k vlastnému certifikačnému auditu a získaniu ISO certifikátu. Ako sa majú účtovať takéto náklady súvisiace so získaním ISO certifikátu v roku 2015 a v roku 2016? Alebo vstupujú-nevstupujú náklady z roku 2015 do obstarávacej ceny ISO certifikátu, ktorý bude vydaný v roku 2016? Sú tieto náklady daňovo uznané pre rok 2015 v plnom rozsahu? (všetky sú zaplatené do 31. 12.)

Audit v akciovej spoločnosti

ID106 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Akciová spoločnosť   má dvoch akcionárov – manželov. Už roky  spoločnosť neplní ani jednu z podmienok pre povinnosť auditu podľa § 19 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p., ale musí  audit robiť kvôli tomu, že je  akciová spoločnosť. Podľa niektorých zdrojov už od 1. 1. 2010 audit nie je povinný, ak nie sú splnené spomínané podmienky inde sa naopak píše že povinnosť naďalej ostáva.

Účtovanie materiálu

ID83 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V roku 2008 spoločnosť splnila 2 podmienky pre povinnosť auditu. Doteraz účtovala spôsobom B, od roku 2009 je povinná účtovať spôsobom A. Firma nemá fyzicky sklad, materiál sa kúpi podľa potreby a dovezie sa priamo na stavbu. Musí sa aj napriek tomu účtovať cez obstaranie, a prijem a výdaj zo skladu, alebo si možno dať do internej smernice, že materiál, ktorý ide priamo na stavbu sa bude účtovať priamo do spotreby na účet 501?

Služby poskytnuté nemeckou spoločnosťou pre slovenskú spoločnosť na území SR

ID668 | | Ing. Miroslava Brnová

Daňovník, právnická osoba so sídlom v SRN, uzavrel so slovenskou spoločnosťou zmluvu, predmetom, ktorej sú audítorské služby a ročné kontrolné audity, ktoré bude vykonávať nemecká spoločnosť v slovenskej spoločnosti. Sú zdaniteľné úhrady za poskytnuté služby nemeckou spoločnosťou pre slovenskú spoločnosť na území SR?