Otázky s vecným pojmom: Dividenda

počet otázok s vecným pojmom : 24Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie prijatej dividendy - ekonomická klasifikácie

ID3461 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec je majiteľom cenných papierov - akcií vodárenskej spoločnosti. Za rok 2018 nám prvýkrát bude vyplatený podiel zo zisku - dividenda. Obec nemá príjmy z podnikania, v ekonomickej klasifikácii sú dividendy uvedené pod položkou 211003 - ako príjmy z podnikania. Ako správne sa má zaúčtovať dividenda, na akú príjmovú položku.

Nevyplatené dividendy FO

ID3308 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť má nevysporiadané (nevyplatené) dividendy fyzickým osobám z obdobia rokov 2005-2007 z titulu premlčania (nevysporiadané dedičské konanie). Ako sa zaúčtuje odpísanie týchto záväzkov z účtu 364?

Vyplácanie dividend obciam

ID3260 | | Ing. Jana Hvojníková

Ako mám zaúčtovať vyplatené dividendy Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. obci. Obec v uvedenej spoločnosti vlastni kmeňové akcie.

Výplata dividend na vlastnú akciu - účtovanie

ID3229 | | Ing. Ondrej Baláž

Aké je účtovanie pri výplate dividend na vlastnú akciu? Spoločnosť v decembri 2017 odkúpila vlastnú akciu od akcionára. Základné imanie doposiaľ nebolo ponížené. Ako je to s výplatou dividend na vlastnú akciu? Súvisiace predpisy 513/1991 Zb.: § 161a-161f Odpoveď platnosť odpovede: Akciová spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie za podmienok ustanovených v § 161a až § 161f Obchodného zákonníka. Ustanovenie § 161d ods. 1 Obchodného zákonníka neumožňuje spoločnosti, ak má v majetku vlastné akcie, vykonávať hlasovacie práva s nimi spojené. To znamená, že zákaz sa nevzťahuje na ostatné práva spojené s akciou. Spoločnosť má právo na dividendu spojenú s vlastnými akciami, ktoré má vo svojom majetku. Podiel na zisku pripadajúci na vlastné akcie spoločnosti tak zostáva majetkom spoločnosti, nie však ako nerozdelený zisk. Dividenda spojená s vlastným akciami sa do základu dane nezahŕňa, pretože ide o sumu, ktorá už bola u toho istého daňovníka zdanená podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Podiel na zisku z ČR

ID3225 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku je spoločníkom spoločnosti so sídlom v ČR. Táto spoločnosť vypláca rezidentovi Slovenska dividendy. Musí zrážkovú daň odviesť spoločnosť v ČR, v akej výške? Treba potom priznať príjem v daňovom priznaní za FO? Platia sa aj zdravotné odvody z týchto dividend? Ak táto fyzická osoba prevádzkuje okrem toho aj živnosť na Slovensku, ovplyvňujú dividendy prijaté zo zahraničia výšku mesačných zdravotných a sociálnych odvodov?

Zdanenie výnosov z investície do podielových fondov

ID3181 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Starobný dôchodca s trvalým pobytom v SR investoval finančné prostriedky prostredníctvom AXA - sprostredkovateľskej spoločnosti do zahraničných podielových fondov. Podielové fondy vyplatili výnosy/dividendy na účet AXY v sume viac ako 50 % nezdaniteľnej časti na daňovníka, ktoré však dôchodca znova reinvestoval na nákup ďalších podielových listov. Neprijal tieto výnosy na svoj bankový účet. Iné príjmy počas roka 2017 nemal. Je dôchodca povinný podať daňové priznanie k dani z príjmu FO a priznať tieto dividendy?

Dividendy zo spoločnosti so sídlom v Spojených arabských emirátoch- rezident

ID3140 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku (rezident Slovenska) je spoločníkom spoločnosti so sídlom v Spojených arabských emirátoch. Táto spoločnosť vypláca rezidentovi Slovenska dividendy. Na základy zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia dividendy podliehajú zdaneniu na Slovensku. Zdaňujú sa dividendy 7 %-nou sadzbou prostredníctvom podania daňového priznania FO; platia sa aj zdravotné odvody z týchto dividend? Ak táto fyzická osoba prevádzkuje okrem toho aj živnosť na Slovensku, ovplyvňujú dividendy prijaté zo zahraničia výšku mesačných zdravotných a sociálnych odvodov?

Dividendy z maďarskej firme

ID2857 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská firma má dcérsku firmu v Maďarsku. Maďarská firma chce vyplatiť dividendy slovenskej materskej firme za roky 2009-2015. Maďarská firma, resp. slovenský spoločník spísali o tom zápisnicu (rozhodnutie spoločníka) vo februári 2017.

1., Dá sa predpísať u slovenskej firmy ešte tento výnos v roku 2016? (Pohľadávka / Výnos)

2., Alebo dá sa predpísať u slovenskej firmy ešte tento výnos v roku 2016 ako Príjmy budúcich období?

Ide nám o to, aby sme výnos dostali ešte do roku 2016. Ale zápisnica (rozhodnutie spoločníka) je s dátumom vo februári 2017. Z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.  (ďalej len "ZDP") u slovenskej firmy by samozrejme išlo o odpočitateľnú položku.

Zdaňovanie dividendy zamestnanca, ktorý má účasť na základnom imaní jednoosobovej spoločnosti

ID2829 | | Ing. Marián Drozd

Obraciame sa na Vás s prosbou o Váš názor na budúce zdaňovanie dividend, a to majiteľ - spoločník-konateľ jednoosobovej spoločnosti, ktorý je zamestnaný vo svojej vlastnej spoločnosti má samozrejme účasť na základnom imaní a prezentuje sa názor, že takýto zamestnanec, ktorému budú vyplácané dividendy ich nebude zdaňovať 7 % (zrazí a odvedie spoločnosť) ale budú súčasťou jeho mzdy zo všetkými odvodmi tak, ako to prináleži ku mzde?  Podotýkam, že ide o zamestnanca, ktorý má majetkovú účasť na základom imaní.

Dividendy vyplatené cudzincovi

ID2800 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenská s. r. o. chce vyplatiť dividendy spoločníkom z Poľskej republiky (50 % + 50 % podiel na majetku). Aké povinnosti si musí uvedená spoločnosť splniť? Ak sa musí postupovať podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia článok 10, za akých okolností je to podľa bodu 1 a za akých podľa bodu 2?