Otázky s vecným pojmom: Dcérska spoločnosť

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odpisy majetku

ID4203 | | Ing. Anton Kolembus

Môžete, prosím, na príklade popísať konsolidáciu odpisov majetku medzi materskou a dcérskou účtovnou jednotkou? 

Deň zaúčtovania pri obstaraní akcií

ID3315 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť obstarala akcie spoločnosti, pričom táto spoločnosť sa stane jej dcérskou spoločnosťou. Otázkou je, kedy je možné účtovať na účet 061 o zaradení cenných papierov do majetku spoločnosti. V zmysle postupov je dňom účtovného prípadu deň, kedy sa uskutoční vklad do obchodnej spoločnosti. Je to deň podpisu zmluvy resp. je to deň zapísu do CDCP?

Fakturácia s alebo bez DPH

ID2312 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom stravných kupónov fakturovala doteraz nominálnu hodnotu stravných kupónov + službu sprostredkovania stravovania s 20 % DPH slovenskej organizačnej zložke českého odberateľa. Organizačná zložka je v SR registrovaná pre DPH podľa § 4. Z českej materskej spoločnosti však prišla požiadavka, aby sme už nefakturovali ich slovenskej organizačnej zložke, ale priamo na českú materskú spoločnosť (matku), ktorá je registrovaná pre DPH v Českej republike (dodanie podľa § 15 ods. 1, s prenosom daňovej povinnosti). Doplnenie: Miesto dodania pri službe sprostredkovania stravovania, ktorú poskytujeme, sa určuje podľa základného pravidla t. j. podľa § 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.  (ďalej len "zákon o DPH"). Na strane druhej však sú stravné kupóny územne limitované pre použitie v SR. Ak nám zahraničný partner registrovaný pre DPH v inom členskom štáte (resp., z tretieho štátu) neuvedie, že má v SR stálu prevádzkareň, je síce predpoklad, že má v SR stálu prevádzkareň, ale nemusí to tak byť. Ak sa nám sám neprizná, tak to nevieme určiť. Otázka: Bolo by z hľadiska DPH zákonne správne fakturovať priamo spoločnosti z ČR bez DPH, aj keď je predpoklad, že má v SR organizačnú zložku (stálu prevádzkareň), resp. sme povinní zo zákona obdobne pri všetkých našich zahraničných partneroch, ktorým fakturujeme s prenosom daňovej povinnosti, zisťovať, či majú v SR organizačnú zložku / stálu prevádzkareň a či budú stravné kupóny využívať v rámci stálej prevádzkarne v SR?