Otázky v kategórii: Miestne dane

počet otázok v kategórii: 98Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vyrubenie sankčného úroku

ID247 | | Ing. Katarína Skalová

V roku 2009 správca dane vyrubil platobným výmerom právnickej osobe daň z nehnuteľností v celkovej sume 1 500 eur. Celá výška dane bola splatná dňa 30. 9. 2009. Daňový subjekt daň neuhradil v lehote splatnosti, ale až dňa 10. 3. 2010. Ako postupovať pri výpočte sankčného úroku?

Dodatočné daňové priznanie

ID180 | | Irena Bubeníková

Daňovník bol k 1. januáru 2008 vlastníkom pozemku evidovaného na správe katastra ako vinica, parcelné č. 8880/1 vo výmere 1 152 m2. Za tento pozemok správca dane vyrubil daň, ktorú daňovník aj zaplatil. V priebehu roka 2008 bolo správcovi dane doručené stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť v decembri 2007. Stavebným povolením bola povolená stavba na pozemku vedenom na liste vlastníctva ako vinica vo výmere 1 152 m2. Obvodný pozemkový úrad vydal rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy o výmere 52 m2, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28. decembra 2007. Na základe uvedeného správca dane predvolal daňovníka na podanie dodatočného daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie daňovník podal v novembri 2008, kde uviedol stavebný pozemok vo výmere 1 152 m2. Správca dane mu dodatočným platobným výmerom vyrubil na rok 2008 rozdiel dane, ktorý však daňovník odmieta zaplatiť a žiada, aby mu bola daň za stavebný pozemok vyrubená len za tú časť parcely, ktorá bola vyňatá z pôdneho fondu (t. j. 52 m2, pretože parcela má pridelené samostatné číslo) a zostávajúcu časť pozemku na parcele č. 8880/1 žiada zdaňovať ako vinicu aj naďalej. Postupoval správca dane na rok 2008 správne?

Komu vyrubiť daň z nehnuteľností?

ID181 | | Irena Bubeníková

Právnická osoba vykonávala v roku 2008 podnikateľskú činnosť. Za rok 2008 zaplatila daň zo stavieb. Koncom roka 2008 uzatvorila kúpnu zmluvu s ďalšou právnickou osobou, ktorej odpredala celý majetok. Kúpna zmluva bola uzatvorená koncom decembra 2008, ale vklad v katastri bol povolený až 2. januára 2009. Správca dane vyrubil na rok 2009 daň z nehnuteľností pôvodnému vlastníkovi, pretože podľa právneho stavu bol k 1. januáru 2009 vlastníkom majetku pôvodný vlastník. Nový vlastník žiada, aby daň z nehnuteľností bola už na rok 2009 vyrubená jemu a to najmä z dôvodov, že daň z nehnuteľností chce započítať pri dani z príjmov do výdavkov, ale aj preto, že z obsahu kúpnej zmluvy vyplýva, že kupujúci má právo na úžitky spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti od 1. januára 2009. Správcovi dane nový vlastník (kupujúci) tvrdí, že za nehnuteľnosti, ktoré tiež k takémuto dátumu kúpil, a ktoré sa nachádzajú na území iných správcov dane, mu uvedené skutočnosti akceptujú. Mohol správca dane vyrubiť daň na rok 2009 už novému vlastníkovi, keď k 1. januáru 2009 nebol ako vlastník vedený na liste vlastníctva v katastri?

Poplatník z hľadiska zákona o miestnych daniach

ID1381 | | Ing. Elena Račková

Podľa § 77 ods. 2  písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.  (ďalej len „zákon o miestnych daniach“), ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť. Je na základe uvedeného ustanovenia každý spoluvlastník, vlastník, užívateľ, ktorý nie je prihlásený k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci povinný platiť poplatok?

 

Cestovné náhrady

ID530 | | Ing. Ľubica Minková

Uplatňuje si SZČO, ktorá používa auto na podnikanie a má ho prenajaté od fyzickej osoby - nepodnikateľa, PHL a základnú sadzbu za každý km? Oznamovaciu povinnosť si SZČO splnila a bude tiež podávať daňové priznanie z motorových vozidiel.

Zníženie dane z nehnuteľnosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov

ID568 | | Irena Bubeníková

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov právnická osoba v priebehu roka 2009 požiadala správcu dane o zníženie dane z nehnuteľností na rok 2009. Daň jej bola vyrubená platobným výmerom a podľa všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti platného na rok 2009 bola daň splatná v štyroch rovnakých splátkach.

Obecné zastupiteľstvo dodatkom k platnému všeobecne záväznému nariadeniu schválilo právnickej osobe 30 % zníženie celkovej dane z nehnuteľností vyrubenej na rok 2009.

Je postup správcu dane v súlade so zákonom?

Pokuty za oneskorené podanie priznania

ID1829 | | Ing. Katarína Skalová

Ust. § 99a, § 99b, § 99c zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku pojednávajú o priznaní, čiastkovom priznaní, opravnom a dodatočnom priznaní. Daňový poriadok upravuje pokuty za oneskorené podanie daňového priznania. Je obec ako správca dane povinná uložiť pokutu za oneskorené podanie „riadneho“, čiastkového, opravného alebo dodatočného priznania?

Počet dní omeškania

ID1342 | | Klára Klabníková

Koľko dní bude daňový subjekt v omeškaní s platbou, keď daň je splatná 31. 3. 2012 a tento deň je sobota. Daňový subjekt daň uhradil dňa 23. 4. 2012. Dňom vzniku daňového nedoplatku je 3. 4. 2012 ? Rozhodnutie o výške dane z nehnuteľností nadobudlo vykonateľnosť dňa 3. 4. 2012.

Daň z MV

ID4072 | | Ing. Jana Fülöpová

Kúpil sa nákladný automobil TATRA do firmy, kategória N3G, s 3 nápravami. Do daňového sa uvádza najv. technicky prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, r. 34 z TP?? a v r. 49 TP je uvedené, že je to EURO5, má to vplyv na výšku dane a ako sa to uvádza v daňovom priznaní.

Poplatok za komunálny odpad

ID2598 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Som vlastníkom nehnuteľnosti v intraviláne obce Štitáre, okres Nitra, ktorá je vedená ako záhrada. V tejto obci nemám trvalý ani prechodný pobyt a na  území obce sa dlhodobo nezdržiavam. Nehnuteľnosť vôbec nevyužívam a teda ani neprodukujem žiadny komunálny odpad ani drobný stavebný odpad. Uvedenú nehnuteľnosť chodím iba cca trikrát za kalendárny rok pokosiť aj to iba z dôvodu, aby sa porasty nedostali na susediace pozemky a odpad, ktorý vzniká kosením, ekologicky kompostujem na uvedenom pozemku. Na tejto nehnuteľnosti sa nenachádza žiadna chata ani iný objekt, v ktorom by sa dalo ukryť v prípade nepriaznivého počasia.

Obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, mi každoročne vyrubuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pričom sa odvoláva na zákon č. 582/2004 Z. z. a všeobecne záväzné nariadenie obce. Každý rok podávam žiadosť o odpustenie tohto poplatku v zmysle všeobecno záväzného nariadenia obce. Zo strany obce mi nikdy tento poplatok odpustený, resp. aspoň znížený nebol, a to, podľa vyjadrenia obce z dôvodu, že nemám v obci trvalý ani prechodný pobyt a odpustenie, resp. zníženie poplatku sa týka len poplatníkov, ktorí majú trvalý, resp. prechodný pobyt v tejto obci. Zároveň chcem uviesť, že v miestne trvalého bydliska uvedenú daň platím.

Ak som podľa § 77 zákona č. 582/2004 Z. z. poplatník z titulu, že nehnuteľnosť môžem užívať, tak prečo podľa § 82 toho istného zákona nemôžem žiadať o odpustenie uvedenej dane? Podľa komentárov k uvedenému zákonu, ktorých autormi sú Ing. Hečková, Ing. Košalová, JUDr. Pagáčová a JUDr. Vargová, citujem: Znížiť poplatok podľa najnižšej sadzby alebo odpustniť poplatok je obec povinná v tom prípade, ak sa poplatník nezdržiava alebo nezdržiaval v obci viac ako 90 dní v zdaňovacom období.