Otázky v kategórii: Miestne dane

počet otázok v kategórii: 103Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vyrubenie sankčného úroku

ID247 | | Ing. Katarína Skalová

V roku 2009 správca dane vyrubil platobným výmerom právnickej osobe daň z nehnuteľností v celkovej sume 1 500 eur. Celá výška dane bola splatná dňa 30. 9. 2009. Daňový subjekt daň neuhradil v lehote splatnosti, ale až dňa 10. 3. 2010. Ako postupovať pri výpočte sankčného úroku?

Bola uložená pokuta nezákonná?

ID171 | | Ing. Katarína Skalová

Obec obdržala dňa 4. 2. 2008 od daňovníka (právnická osoba) daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2008. Daňové priznanie bolo podané po lehote ustanovenej zákonom o miestnych daniach, preto sme uložili daňovníkovi pokutu 2 000 Sk. Daňovník podal odvolanie v ktorom uvádza, že uložená pokuta je nezákonná, pretože daňové priznanie podal v zákonom stanovenej lehote. Dôkazom jeho tvrdenia je podací lístok na pošte s dátumom 31. 1. 2008. Ako máme v danom prípade ďalej postupovať?

Samostatne hospodáriaci roľník a daň z pozemkov

ID177 | | Irena Bubeníková

Samostatne hospodáriaci roľník podal na rok 2009 daňové priznanie za pozemky, ktorých výmera je určená podľa orthofotomáp. Mapa obsahuje presnú výmeru pozemkov, ktorú obhospodaruje, avšak v nájomnej zmluve uzavretej medzi samostatne hospodáriacom roľníkom a vlastníkom je okrem ornej pôdy uvedená aj výmera trvalých trávnych porastov (rôzne celky kríkov, trnie), ktoré nikto nevyužíva. Samostatne hospodáriaci roľník nechce za tieto pozemky platiť daň, nie je ako dlhodobý nájomca zapísaný v katastri nehnuteľnosti, aj keď ornú pôdu a časť trvalých trávnych porastov užíva. Kto je za tieto pozemky daňovníkom na rok 2009, užívateľ pozemkov alebo ich vlastník?

Veterné mlyny a daň zo stavieb

ID1300 | | Ing. Elena Račková

Veterné mlyny nemajú podlažie, je možné zaradiť ich medzi priemyselné stavby? Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon o miestnych daniach") predmetom dane zo stavieb nie sú stavby:

  • s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
  • priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

Zdaňovanie stavby získanej reštitúciou

ID246 | | Irena Bubeníková

V obci sa nachádza stavba, ktorá bola pôvodným majiteľom vrátená v roku 1992 v rámci reštitúcie. Správca dane od roku 1993 túto stavbu nezdaňoval, pretože usúdil, že stavby vrátené reštitúciou boli na 15 rokov oslobodené od dane. Podľa správcu dane sa až v roku 2008 mala za tieto stavby platiť daň. V tejto stavbe bola niekedy internátna škola (detsky domov) a stavba je v katastri nehnuteľností doposiaľ evidovaná ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, hoci už 20 rokov sa takáto činnosť v stavbe nevykonáva. Je táto stavba od roku 2008 oslobodená od dane zo stavieb podľa § 17 ods.1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. alebo podlieha zdaneniu?

Daň z motorových vozidiel

ID1747 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Zamestnávateľ vypláca zamestnancom náhrady za použitie cestného motorového vozidla v zmysle § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. Podlieha uvedené motorové vozidlo dani z motorových vozidiel?

Daň z nehnuteľností a daňové priznanie

ID1302 | | Ing. Elena Račková

Často v našej praxi daňovníci podávajú daňové priznanie na pozemok, aj keď je na ňom vybudovaný prístrešok s tým, že podľa § 10 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon o miestnych daniach") prístrešok nepatrí do skupiny stavby. Samosprávy na základe § 10 cit. zákona, majú veľký výpadok na miestnych daniach, nakoľko každý daňovník si § 10 cit. zákona vysvetľuje po svojom. Podávajú daňové priznanie na pozemky a nie na stavby, nakoľko sú podľa nich bez podlažia a sú napr. dočasné. Nakoľko kumulatívnym podmienkam § 10 pomaly nebudú patriť žiadne stavby v SR, nakoľko aj projektanti vystihujú tieto nedostatky pri osadení veľkých hál - bez spevnenia so zemou, takto ostávajú na území SR iba pozemky, ktoré v skutočnosti sú zastavané stavbami. Obce a mestá musia skúmať využívanie nehnuteľností, naháňať sa po súdoch, aby získali im patriace miestne dane. Najväčším nedostatkom § 10 je nesúlad definícií stavieb s definíciou stavieb v stavebnom zákone. Je to neprípustné, že podľa prenesených kompetencií sú mestá a obce stavebným úradom, kde určujú čo je stavbou, ktorá podlieha stavebnému a kolaudačnému povoleniu a určujú podmienky výstavby a využívania stavieb a na základe zákona o miestnych daniach rovnaký úrad - správca dane - nevie stavbu zaradiť podľa predmetu dane zo stavieb. Správca dane na základe nesúladu definícií v jednotlivých zákonoch prevádza odvolacie konania a nevie sa domáhať miestnych daní.

Pohľadávky obce (daňové aj nedaňové)

ID3815 | | Tatiana Macháčová

Ako má obec správne postupovať pri svojich pohľadávkach. Prvý prípad je: Obec prihlásila daňové pohľadávky voči občanovi do konkurzu, pričom konkurz bol zastavený pre nemajetnosť. Môže obec tieto pohľadávky odpísať? Koľko ich musí evidovať v podsúvahe? Druhý prípad: Obec neprihlásila daňové pohľadávky voči občanovi do konkurzu, pričom konkurz bol zastavený pre nemajetnosť. Môže obec tieto pohľadávky odpísať? Koľko ich musí evidovať v podsúvahe? Tretí prípad: tieto isté prípady by sa týkali nedaňových pohľadávok, je tam rozdiel? Štvrtý prípad: Pohľadávky boli dané exekútorovi, ale sa malo požiadať o predĺženie, čo sa nespravilo, ako v tomto prípade postupovať? Ešte uvádzam, tieto prípade obec nemá upravené vo všeobecne záväznom nariadení, chceme poznať právny stav ako správne postupovať.

Rodinný dom a miestne dane

ID1795 | | Ing. Elena Račková

Manželia postavili rodinný dom, na ktorý bolo v máji 2013 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Pred kolaudáciou dali vypracovať geometrický plán, ktorým sa zameral skutočný stav, t. j. výmera zastavaná stavbou rodinného domu a zvyšná časť pozemku.  Do domu sa presťahovali dňa 15. 5. 2013 a zmenili si aj trvalý pobyt na adresu novopostaveného domu, ktorý nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Stavebné povolenie bolo vydané na stavbu rodinného domu pre stavebníka – manžela, ktorý je zároveň výlučným vlastníkom pozemku. Manžel v zdaňovacom období, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k stavebnému pozemku, podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Je povinný oznámiť správcovi dane zmenu adresy trvalého pobytu len manžel - vlastník pozemku, ktorý podal daňové priznanie k stavebnému pozemku alebo obaja manželia?

Kto je povinný podať daňové priznanie za rodinný dom a za pozemok z dôvodu zmeny druhu a výmery pozemku?

  1. Manžel, ktorý podá daňové priznanie za pozemky a polovicu rodinného domu  a manželka za druhú polovicu rodinného domu?
  2. Manžel, ktorý podá daňové priznanie za pozemky a celý rodinný dom a manželka priznanie nepodá?
  3. Manželka podá daňové priznanie za pozemky a celý rodinný dom a manžel nepodá priznanie?
  4. Manžel podá daňové priznanie za pozemky a manželka podá daňové priznanie za celý rodinný dom?

Daň z motorových vozidiel

ID2413 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s.r.o. má v majetku evidované športové (pretekárske) rallye auto so slovenskou poznávacou značkou S. S autom chodí konateľ na preteky. Auto neprenajíma nikomu ďalej. Na aute sú umiestnené sponzorské reklamy. Podľa nás, preto auto využíva v istej forme aj na podnikanie. (Za tieto reklamy nefakturuje nikomu.) Je predmetom toto auto dane z motorových vozidiel? Alebo športové evidenčné číslo je oslobodené od tejto dane?