Otázky s vecným pojmom: Daň za predajné automaty

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vyrubenie dane a odvolacie konanie

ID1828 | | Ing. Katarína Skalová

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sme ako správca miestnych daní a poplatku oprávnený vyrubiť daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje jedným rozhodnutím. Nie je nám zrejmé ako bude správca dane postupovať v prípade, ak daňovník podá odvolanie, ktorým napadne len jednu z vyrubených daní.

Daň za predajné automaty

ID242 | | Ing. Elena Račková

Spoločnosť prevádzkuje automaty na predaj lístkov mestskej hromadnej dopravy. Podliehajú tieto automaty dani za predajné automaty?

Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN)

ID241 | | Ing. Elena Račková

VZN bola zavedená daň za predajné automaty a určili sadzby dane v závislosti od počtu druhov vydávaných tovarov jedným automatom. Vzhľadom na to, že sadzba dane je pomerne vysoká, chcelo by obecné zastupiteľstvo dodatkom ku VZN zaviesť zníženie dane za predajné automaty pre všetky druhy predajných automatov.