Otázky v kategórii: Miestne dane

počet otázok v kategórii: 98Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Auto v podnikaní

ID660 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť kúpila osobný automobil. Na kúpu automobilu použila spotrebný úver. Tento automobil zaradila do majetku a odpisuje ho. Musí si splniť oznamovaciu povinnosť k dani z motorových vozidiel, keďže auto stojí v garáži a nepoužíva ho? Ak nesplní oznamovaciu povinnosť, sú potom výdavky na automobil daňovo uznateľné (odpisy, úroky z úveru atď.)?

Automobil v podnikaní

ID4257 | | Ing. Jana Fülöpová

Daňovník, fyzická osoba, dosahuje príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3. Vložil do obchodného majetku nehnuteľnosti, ktoré prenajíma. Môže si tento daňovník uplatňovať výdavky z titulu používania súkromného automobilu, ktorý používa na jazdy v súvislosti s prenájmom?

Automobil, daňové výdavky a daň z motorových vozidiel

ID2632 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť s r. o. nemá zamestnancov. Jediný konateľ používal na služobné cesty v roku 2015 motorové vozidlo svojho otca (zmluva o bezplatnej výpožičke) a do nákladov spoločnosti tak boli zaúčtované náklady na PHL podľa počtu km a priem. ceny PHL (prepočítané podľa normovanej spotreby) a tiež náklady do výšky základnej náhrady za km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách a nákladoch za stravné. Automobil používal len cez pracovné dni. Za uvedené vozidlo zaplatila spoločnosť v januári 2016 Daň z motorových vozidiel za rok 2015. Dané vozidlo však cez víkendy roku 2015 používala iná FO – syn konateľa. Syn konateľa, podnikateľ FO, použil auto rovnako na základe zmluvy o výpožičke, uzatvorenej s vlastníkom tiež na podnikanie a do svojich skutočných nákladov si účtoval náklady (PHL, sadzba zákl. náhrady, stravné) ale iba za víkendy, keďže pracuje len cez víkendy v umeleckej oblasti. Je v poriadku, že aj FO si uplatňuje do nákladov výdavky za používanie automobilu, ale nevie preukázať zaplatenie DzMV za rok 2015, keďže DzMV sa platí podľa mesiacov a za celý rok 2015 ju zaplatila s. r. o.?

Bola uložená pokuta nezákonná?

ID171 | | Ing. Katarína Skalová

Obec obdržala dňa 4. 2. 2008 od daňovníka (právnická osoba) daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2008. Daňové priznanie bolo podané po lehote ustanovenej zákonom o miestnych daniach, preto sme uložili daňovníkovi pokutu 2 000 Sk. Daňovník podal odvolanie v ktorom uvádza, že uložená pokuta je nezákonná, pretože daňové priznanie podal v zákonom stanovenej lehote. Dôkazom jeho tvrdenia je podací lístok na pošte s dátumom 31. 1. 2008. Ako máme v danom prípade ďalej postupovať?

Cestovné náhrady

ID530 | | Ing. Ľubica Minková

Uplatňuje si SZČO, ktorá používa auto na podnikanie a má ho prenajaté od fyzickej osoby - nepodnikateľa, PHL a základnú sadzbu za každý km? Oznamovaciu povinnosť si SZČO splnila a bude tiež podávať daňové priznanie z motorových vozidiel.

Daň z motorových vozidiel

ID649 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Občianske združenie používa motorové vozidlo na činnosť v rámci stanov tohto združenia. Nato, aby mohla byť vyúčtovaná pracovná cesta, treba najprv nahlásiť oznamovaciu povinnosť a potom podať daňové priznanie? Používa sa automobil predsedu tohto združenia, a toto auto je zároveň predmetom dane z motorových vozidiel inej právnickej osoby. Stačí teda, aby sa v rámci občianskeho združenia splnila oznamovacia povinnosť a zaplatená daň aj daňové priznanie je v rámci tej právnickej osoby, v ktorej koná osoba, čiže  predseda občianskeho združenia? Občianske združenie a právnická osoba  nemajú v rámci podnikania nič spoločné. Treba vytvoriť zmluvu na používanie tohto automobilu v občianskom združení?  Aké náhrady za automobil si môže občianske združenie uplatniť?

Daň z motorového vozidla dočasne vyradeného z evidencie

ID3618 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s ručením obmedzeným používa vo svojich výrobných priestoroch na prevoz materiálu motorové vozidlo Avia, ktoré má odobraté tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii vozidla (je dočasne vyradené z evidencie na Policajnom zbore). Spoločnosť účtuje spotrebu pohonných látok na toto vozidlo do nákladov. Je spoločnosť povinná platiť daň z motorových vozidiel z uvedeného motorového vozidla?

Daň z motorových vozidiel

ID1747 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Zamestnávateľ vypláca zamestnancom náhrady za použitie cestného motorového vozidla v zmysle § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. Podlieha uvedené motorové vozidlo dani z motorových vozidiel?

Daň z motorových vozidiel

ID1981 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Slovenská s. r. o. má v prenájme osobné vozidlo od maďarskej s. r. o.  Vozidlo používa konateľ slovenskej s. r. o. na služobné cesty v rámci EÚ. Podlieha toto vozidlo dani z motorových vozidiel v SR v roku 2013?

Daň z motorových vozidiel

ID2060 | | Ing. Anton Kolembus

Pri vypisovaní priznania k dani z motorových vozidiel:

1. otázka: Z ktorého riadku technického preukazu sa vychádza pri určení hmotnosti v tonách pri prívesoch, hmotnosť sa  uvádza (32 alebo 33) v daň. priznaní?

2. otázka: Môžem uplatniť pri prívese najbližšiu nižšiu daňovú skupinu?

3. otázka: Môžem uplatniť zníženú sadzbu dane pri prívesoch, t. j. EURO 3,4,5?