Otázky s vecným pojmom: Odpad

počet otázok s vecným pojmom : 21Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Premlčanie daňových nedoplatkov

ID4983 | | Klára Klabníková

Vyvstala u nás otázka ohľadom premlčania daňových nedoplatkov k poplatku za komunálny odpad – zo starej exekúcie. Ide o konkrétny prípad: daňový nedoplatok FO z roku 2005 bol vymáhaný v exekučnom konaní v roku 2016, poverenie na vykonanie exekúcie bolo súdnemu exekútorovi doručené dňa 23. 6. 2017 dňa 12. 9. 2022 bolo exekučné konanie ukončené z dôvodu uplynutia rozhodnej doby. Výzva na zaplatenie nedoplatku z roku 2005 bola naposledy zaslaná a doručená daňovníkovi v roku 2014. Kedy sa premlčí uvedený daňový nedoplatok z roku 2005? (počas daňového exekučného konania 6-ročná premlčacia lehota neplynie - § 85 ods. 1, 2 daňového poriadku).

Zber BRKO a frekvencia vývozu

ID4913 | | Mgr. Mária Trošanová, PhD.

Mám otázku ohľadom zberu BRKO z domácností. Som poslanec OcZ a ako každý rok, je schvaľované VZN o poplatku za zber TKO. Chápem, že poplatky nebudú klesať. Mňa ale zaujíma práve zber BRKO, ktorý je zaťažujúci viac ako treba. Hlavne frekvencia vývozu odpadu. Zamestnanec obce nám (poslancom) tvrdí, že zber BRKO sa nedá inak nastaviť. Vo vyhláške č. 371/2001 Z.z., príloha č.10b, je uvedená tabuľka, ktorá uvádza minimálne nároky na nádobu a frekvenciu vývozu. My zamestnancovi obce tvrdíme, že máme možnosť zmeniť frekvenciu vývozu. Ale stále si trvá na svojom že sa to nedá. Kto má pravdu? 

Miestny poplatok za komunálne odpady

ID4779 | | Klára Klabníková

Sme nezisková organizácia, ktorá ubytovala odídencov z Ukrajiny. Mesto nám rozhodnutím vyrubilo poplatok za komunálne odpady. Prosím o vyjadrenie, či mesto postupovalo správne vzhľadom na § 77 ods. 4 písm. f) zákona o miestnych daniach.

Osobitný spôsob plnenia povinností podľa § 27 ods. 7 zákona o odpadoch

ID3927 | | Ing. Zuzana Balková

Sme výrobca vyhradeného výrobku pre obaly, avšak existuje aj výrobca vyhradených výrobkov podľa § 27 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. O akého výrobcu ide a kedy môže vzniknúť povinnosť registrovať sa ako výrobca podľa uvedeného ustanovenia? 

Nebezpečné odpady v obci nielen z testovania

ID3904 | | Ing. Zuzana Balková

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo na webe Informačného systému odpadového hospodárstva usmernenie k odpadom z testovania – „Odpovede na otázky súvisiace s odpadmi vzniknutými v rámci testovania na COVID – 19“. Sme obec a nie je nám úplne jasné, aké povinnosti sa na nás vzťahujú v súvislosti s odpadom z testovania.

Potvrdenie údajov o prevzatí odpadu

ID3893 | | Ing. Zuzana Balková

Pri kompletizácii dokladov k ročnému Ohláseniu o vzniku odpadov a nakladaním s ním máme každý rok problémy s kódmi nakladania odpadov u niektorých odberateľov odpadov. Je na základe platnej právnej úpravy možné od odberateľov žiadať tieto údaje?

Súhlas na zhromaždenie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu

ID3892 | | Ing. Zuzana Balková

Sme pôvodcom nebezpečného odpadu. V našej prevádzke odovzdávame približne 10 ton nebezpečného odpadu ročne. V rámci okresu však máme ešte dve menšie prevádzky, kde máme sklad a predajňu. V tomto prípade sme však len v prenájme. Potrebujeme súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov aj pre tieto prevádzky, keď nedosahujeme 1 tonu nebezpečného odpadu ročne?

Od 1. januára 2021 neumožňuje zákon o odpadoch predlžovať platnosť rozhodnutia

ID3891 | | Ing. Zuzana Balková

Dňa 31. mája 2021 nám končí súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu. Ako máme postupovať pri predĺžení platnosti súhlasu, keď rozhodnutia od 1. januára 2021 nie je možné predlžovať?

Poplatok za uloženie odpadu účtovanie

ID3827 | | Ing. Ondrej Baláž

Na faktúre za za zber a uloženie odpadu je uvedená osobitná položka "poplatok za uloženie odpadu". Je potrebné tento poplatok účtovať osobitne na účet 538?

Ako môže pôvodca odpadu využiť spätný zber odpadu

ID3787 | | Ing. Zuzana Balková

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“) máme ako pôvodca odpadu povinnosť minimálne 1-krát ročne odovzdať odpad, ktorý nám vznikol. Máme však na recepcii box na malé batérie a tých je iba pár kusov za rok. Odber odpadu však firmy podmieňujú minimálnym množstvom, ktorý nie sme schopní sústrediť ani za 5 rokov. Čo môžeme urobiť s malými batériami, aby sme dodržali zákon?