Otázky s vecným pojmom: Daň z pozemkov

počet otázok s vecným pojmom : 10Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Kde sa platia miestne dane?

ID2509 | | Irena Bubeníková

Som starostom obce Lechnica, na ktorej katastrálnom území je okrem domov v správe obce postavených 11 rodinných domov, ktoré spravuje susedná obec Červený Kláštor. Deje sa tak od r. 1976, nakoľko v tom období bolo spoločné MNV a lokalita, kde je postavených týchto 11 domov bola bližšie k obci Červený Kláštor a taktiež sa do tejto lokality dalo prejsť po ceste len cez obec Červený Kláštor. Ako som uviedol územie, kde sa nachádza týchto 11 domov je kataster našej obce Lechnica, ale spravuje to obec Červený Kláštor a zároveň Červený Kláštor poberá z tohto územia všetky miestne dane, poplatky a taktiež podielové dane za občanov. V mojom záujme je, nakoľko som od novembra novozvolený starosta, uviesť túto situáciu do správnych koľají, avšak vzhľadom na to, že obec Červený Kláštor spravovala toto územie už dlhšiu dobu starosta obce "nechce pustiť" túto lokalitu. Totiž obidve obce sme malé obce a príjem cca 5 000 €/rok z daní atď. je značným percentom v našich rozpočtov. Naviac ani ľudia sa nechcú prehlásiť k nám do obce Lechnica napriek tomu, že bývajú v našom katastrálnom území. Čerešničkou na torte je to, že obec Červený Kláštor vydávala stavebníkom v tejto lokalite súpisné čísla a tak sa na katastrálnom úrade objavujú pod jedným súpisným číslom v katastri Lechnica dvaja rôzny majitelia. A moja otázka teda znie:

1. Keď odhliadneme od podielových daní - má obec Červený Kláštor právo vyberať miestne dane, poplatky, daň za psa atď. z katastrálneho územia našej obce? Pre príklad kúpim si byt v BA a dane predsa musím platiť BA, nakoľko je byt v k.ú. BA nie do iného mesta či obce.

2. Je možné pozastaviť výkon správy obci Červený Kláštor na danú lokalitu?

3. Môžem odňať súpisné čísla, vydané obcou Červený Kláštor stavbám na našom území, aby som tak dal do poriadku zdvojené súpisné čísla v jednom katastri?

4. Má obec Červený Kláštor právo si označiť naše územie svojimi značkami začiatok a koniec obce? Pre pozornosť len uvediem, že zástupcovia Červeného Kláštora stále hovoria o tomto území ako o svojom území, ale ak je niečo moje prečo si to chcem od niekoho iného kúpiť? - lebo obec Č. Kláštor nám zasielala viacero návrhov na odkúpenie tohto územia, čo viem aj podložiť písomnými žiadosťami od obce Č. Kláštor. Taktiež hneď vedľa týchto domov je rekreačný areál, ktorého stavby majú pridelené súpisné čísla našej obce a platia nám aj miestne dane.

Rodinný dom a miestne dane

ID1861 | | Ing. Elena Račková

Manželia postavili rodinný dom, na ktorý bolo v máji 2013 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Pred kolaudáciou dali vypracovať geometrický plán, ktorým sa zameral skutočný stav, t. j. výmera zastavaná stavbou rodinného domu a zvyšná časť pozemku. Do domu sa presťahovali 15. 5. 2013 a zmenili si aj trvalý pobyt na adresu novopostaveného domu, ktorý nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Stavebné povolenie bolo vydané na stavbu rodinného domu pre stavebníka – manžela, ktorý je zároveň výlučným vlastníkom pozemku. Manžel v zdaňovacom období, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k stavebnému pozemku, podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Je povinný oznámiť správcovi dane zmenu adresy trvalého pobytu len manžel - vlastník pozemku, ktorý podal daňové priznanie k stavebnému pozemku alebo obaja manželia?

Kto je povinný podať daňové priznanie za rodinný dom a za pozemok z dôvodu zmeny druhu a výmery pozemku:

  • Manžel, ktorý podá daňové priznanie za pozemky a polovicu rodinného domu a manželka za druhú polovicu rodinného domu?
  • Manžel, ktorý podá daňové priznanie za pozemky a celý rodinný dom a manželka priznanie nepodá?
  • Manželka podá daňové priznanie za pozemky a celý rodinný dom a manžel nepodá priznanie?
  • Manžel podá daňové priznanie za pozemky a manželka podá daňové priznanie za celý rodinný dom?

Rodinný dom a miestne dane

ID1795 | | Ing. Elena Račková

Manželia postavili rodinný dom, na ktorý bolo v máji 2013 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Pred kolaudáciou dali vypracovať geometrický plán, ktorým sa zameral skutočný stav, t. j. výmera zastavaná stavbou rodinného domu a zvyšná časť pozemku.  Do domu sa presťahovali dňa 15. 5. 2013 a zmenili si aj trvalý pobyt na adresu novopostaveného domu, ktorý nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Stavebné povolenie bolo vydané na stavbu rodinného domu pre stavebníka – manžela, ktorý je zároveň výlučným vlastníkom pozemku. Manžel v zdaňovacom období, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k stavebnému pozemku, podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Je povinný oznámiť správcovi dane zmenu adresy trvalého pobytu len manžel - vlastník pozemku, ktorý podal daňové priznanie k stavebnému pozemku alebo obaja manželia?

Kto je povinný podať daňové priznanie za rodinný dom a za pozemok z dôvodu zmeny druhu a výmery pozemku?

  1. Manžel, ktorý podá daňové priznanie za pozemky a polovicu rodinného domu  a manželka za druhú polovicu rodinného domu?
  2. Manžel, ktorý podá daňové priznanie za pozemky a celý rodinný dom a manželka priznanie nepodá?
  3. Manželka podá daňové priznanie za pozemky a celý rodinný dom a manžel nepodá priznanie?
  4. Manžel podá daňové priznanie za pozemky a manželka podá daňové priznanie za celý rodinný dom?

Vyrubenie dane za vodné plochy

ID1511 | | Ing. Elena Račková

Má obec právo vyrubiť daň z nehnuteľností subjektu Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., ktorý v obci vlastní druh pozemku - vodné plochy (vodné toky), alebo sú tieto pozemky v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) oslobodené od platenia dane ?

Dodávanie tovaru do ČR

ID1239 | | Ing. Zdenka Jablonková

Spoločnosť predáva tovar v Českej republike partnerovi, ktorý je identifikovaný pre daň v inom členskom štáte. Tovar mu bude dodávať vlastnými dopravnými prostriedkami.

  • Akými dokladmi musí spoločnosť disponovať na to, aby si mohla uplatniť uplatniť oslobodenie od dane podľa § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. ? Bude postačovať potvrdený dodací list a doklad o prijatí platby za tovar?
  • Pri odobratí určitého množstva, bude spoločnosť odberateľovi poskytovať percentuálny bonus. Ak v danom mesiaci bude vystavený iba bonus, musí ho uviesť v súhrnnom výkaze so znamienkom mínus?

Predaj pozemku a daň z príjmov

ID442 | | Ing. Lucia Vanková

Fyzická osoba v  roku 2007 zdedila poľnohospodárske pozemky, ktoré  v máji 2011 predala. Má povinnosť zaplatiť daň z príjmov?

Dodatočné daňové priznanie

ID180 | | Irena Bubeníková

Daňovník bol k 1. januáru 2008 vlastníkom pozemku evidovaného na správe katastra ako vinica, parcelné č. 8880/1 vo výmere 1 152 m2. Za tento pozemok správca dane vyrubil daň, ktorú daňovník aj zaplatil. V priebehu roka 2008 bolo správcovi dane doručené stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť v decembri 2007. Stavebným povolením bola povolená stavba na pozemku vedenom na liste vlastníctva ako vinica vo výmere 1 152 m2. Obvodný pozemkový úrad vydal rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy o výmere 52 m2, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28. decembra 2007. Na základe uvedeného správca dane predvolal daňovníka na podanie dodatočného daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie daňovník podal v novembri 2008, kde uviedol stavebný pozemok vo výmere 1 152 m2. Správca dane mu dodatočným platobným výmerom vyrubil na rok 2008 rozdiel dane, ktorý však daňovník odmieta zaplatiť a žiada, aby mu bola daň za stavebný pozemok vyrubená len za tú časť parcely, ktorá bola vyňatá z pôdneho fondu (t. j. 52 m2, pretože parcela má pridelené samostatné číslo) a zostávajúcu časť pozemku na parcele č. 8880/1 žiada zdaňovať ako vinicu aj naďalej. Postupoval správca dane na rok 2008 správne?

Urbárske spoločenstvo a daň z pozemkov

ID178 | | Irena Bubeníková

Urbárske spoločenstvo priznávalo a platilo daň za spoluvlastnícke podiely všetkých členov spoločenstva. Na rok 2009 obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením určilo hodnotu lesných pozemkov, ktorú uplatňuje pri výpočte základu dane z pozemkov u tých daňovníkov, ktorí nepredložili znalecký posudok a sadzbu dane z pozemkov, ktoré sú v porovnaní s rokom 2008 vyššie. Urbárske spoločenstvo odmieta platiť daň a súčasne žiada zaplatenú daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobia vrátiť. Postupovalo spoločenstvo správne?

Samostatne hospodáriaci roľník a daň z pozemkov

ID177 | | Irena Bubeníková

Samostatne hospodáriaci roľník podal na rok 2009 daňové priznanie za pozemky, ktorých výmera je určená podľa orthofotomáp. Mapa obsahuje presnú výmeru pozemkov, ktorú obhospodaruje, avšak v nájomnej zmluve uzavretej medzi samostatne hospodáriacom roľníkom a vlastníkom je okrem ornej pôdy uvedená aj výmera trvalých trávnych porastov (rôzne celky kríkov, trnie), ktoré nikto nevyužíva. Samostatne hospodáriaci roľník nechce za tieto pozemky platiť daň, nie je ako dlhodobý nájomca zapísaný v katastri nehnuteľnosti, aj keď ornú pôdu a časť trvalých trávnych porastov užíva. Kto je za tieto pozemky daňovníkom na rok 2009, užívateľ pozemkov alebo ich vlastník?

Zdaňovanie stavebného pozemku

ID55 | | Irena Bubeníková

Stavebníkovi bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť v roku 2008 pre stavbu rodinného domu, na pozemku parcelné číslo 1642/14 o výmere 256 m2 a prípojky inžinierskych sietí aj parcela číslo 1642/13 o výmere 2643 m2 (zapísané ma katastrálnom úrade ako trvalý trávny porast).

Stavebným pozemkom je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach") alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 zákona o miestnych daniach.

Ako stavebné pozemky sa zdaňujú tie pozemky, na ktorých sa na základe stavebného povolenia stavajú stavby, ktoré podľa zákona o miestnych daniach sú predmetom dane zo stavieb alebo bytov. Inžinierske siete nie sú predmetom dane zo stavieb a preto by sa pozemky cez ktoré sa budú viesť siete k stavbám nemali zdaňovať ako stavebné ale podľa toho ako sú zapísané na liste vlastníctva.

Ako treba správne zaradiť pozemky pre výpočet dane z nehnuteľností – daň z pozemkov?