Otázky v kategórii: Miestne dane

počet otázok v kategórii: 103Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Kde sa platia miestne dane?

ID2509 | | Irena Bubeníková

Som starostom obce Lechnica, na ktorej katastrálnom území je okrem domov v správe obce postavených 11 rodinných domov, ktoré spravuje susedná obec Červený Kláštor. Deje sa tak od r. 1976, nakoľko v tom období bolo spoločné MNV a lokalita, kde je postavených týchto 11 domov bola bližšie k obci Červený Kláštor a taktiež sa do tejto lokality dalo prejsť po ceste len cez obec Červený Kláštor. Ako som uviedol územie, kde sa nachádza týchto 11 domov je kataster našej obce Lechnica, ale spravuje to obec Červený Kláštor a zároveň Červený Kláštor poberá z tohto územia všetky miestne dane, poplatky a taktiež podielové dane za občanov. V mojom záujme je, nakoľko som od novembra novozvolený starosta, uviesť túto situáciu do správnych koľají, avšak vzhľadom na to, že obec Červený Kláštor spravovala toto územie už dlhšiu dobu starosta obce "nechce pustiť" túto lokalitu. Totiž obidve obce sme malé obce a príjem cca 5 000 €/rok z daní atď. je značným percentom v našich rozpočtov. Naviac ani ľudia sa nechcú prehlásiť k nám do obce Lechnica napriek tomu, že bývajú v našom katastrálnom území. Čerešničkou na torte je to, že obec Červený Kláštor vydávala stavebníkom v tejto lokalite súpisné čísla a tak sa na katastrálnom úrade objavujú pod jedným súpisným číslom v katastri Lechnica dvaja rôzny majitelia. A moja otázka teda znie:

1. Keď odhliadneme od podielových daní - má obec Červený Kláštor právo vyberať miestne dane, poplatky, daň za psa atď. z katastrálneho územia našej obce? Pre príklad kúpim si byt v BA a dane predsa musím platiť BA, nakoľko je byt v k.ú. BA nie do iného mesta či obce.

2. Je možné pozastaviť výkon správy obci Červený Kláštor na danú lokalitu?

3. Môžem odňať súpisné čísla, vydané obcou Červený Kláštor stavbám na našom území, aby som tak dal do poriadku zdvojené súpisné čísla v jednom katastri?

4. Má obec Červený Kláštor právo si označiť naše územie svojimi značkami začiatok a koniec obce? Pre pozornosť len uvediem, že zástupcovia Červeného Kláštora stále hovoria o tomto území ako o svojom území, ale ak je niečo moje prečo si to chcem od niekoho iného kúpiť? - lebo obec Č. Kláštor nám zasielala viacero návrhov na odkúpenie tohto územia, čo viem aj podložiť písomnými žiadosťami od obce Č. Kláštor. Taktiež hneď vedľa týchto domov je rekreačný areál, ktorého stavby majú pridelené súpisné čísla našej obce a platia nám aj miestne dane.

Daň z motorových vozidiel

ID2413 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s.r.o. má v majetku evidované športové (pretekárske) rallye auto so slovenskou poznávacou značkou S. S autom chodí konateľ na preteky. Auto neprenajíma nikomu ďalej. Na aute sú umiestnené sponzorské reklamy. Podľa nás, preto auto využíva v istej forme aj na podnikanie. (Za tieto reklamy nefakturuje nikomu.) Je predmetom toto auto dane z motorových vozidiel? Alebo športové evidenčné číslo je oslobodené od tejto dane?

Daň zo stavebných pozemkov

ID2221 | | Klára Klabníková

Ako mám postupovať pri výpočte dane z pozemkov ak bolo vydané stavebné povolenie, ktoré bolo spojené z územným konaním. Môžem to považovať za stavebný pozemok podľa § 6 ods. 4?

Daň z motorových vozidiel a SZČO

ID2086 | | Ing. Anton Kolembus

Živnostník používal pri pracovných cestách vlastné osobné motorové vozidlo nezaradené v obchodnom majetku. V r. 2013 prerušil podnikanie a keďže v minulých rokoch bolo auto podľa vtedy platného zákona o DMV prihlásené na podnikanie, tak uvedené vozidlo odhlásil. V r. 2013 živnosť opätovne obnovil. Ako má postupovať v r. 2014, ak auto používa len príležitostne. DMV v r. 2014 bude platiť len za tie dni, kedy auto používal alebo za celý rok 2014? V daňovom priznaní v r. 2013 bol uvedený ako daňovník podľa § 85 ods.1 písm.

Daň z motorových vozidiel

ID2060 | | Ing. Anton Kolembus

Pri vypisovaní priznania k dani z motorových vozidiel:

1. otázka: Z ktorého riadku technického preukazu sa vychádza pri určení hmotnosti v tonách pri prívesoch, hmotnosť sa  uvádza (32 alebo 33) v daň. priznaní?

2. otázka: Môžem uplatniť pri prívese najbližšiu nižšiu daňovú skupinu?

3. otázka: Môžem uplatniť zníženú sadzbu dane pri prívesoch, t. j. EURO 3,4,5?

Dočasné vyradenie motorového vozidla z prevádzky

ID2059 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO - dopravca, nákladná cestná doprava - odhlási dočasne motorové vozidlá, ktoré má zaradené v majetku firmy, ale aj tie, ktoré nie sú zaradené v majetku, ale využíva ich v súvislosti s podnikaním, na polícii. Počas doby vyradenia nemá povinnosť platiť povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel. Ako je to s daňou z motorových vozidiel - je potrebné autá odhlásiť na daňovom úrade a o túto dobu znížiť aj daň z motorových vozidiel? Je potrebné priložiť aj doklady o dočasnom vyradení, prípadne to niekde uviesť v poznámkach?

Zaradenie motorového vozidla do kategórie

ID2051 | | Ing. Anton Kolembus

Som vlastníčkou motorového vozidla Peugeot 308 SW. V technickom preukaze je uvedené v kolónke druh motorového vozidla: nákladné vozidlo a v kolónke kategória N1 . Podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávka na pozemných komunikáciach v z. n. p. ide o motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg, čo súhlasí aj s údajom o najväčšej prípustnej hmotnosti, uvedenou v mojom technickom preukaze (2 032 kg). V skutočnosti dané motorové vozidlo preváža len osoby, v technikom preukaze je uvedený počet osôb na sedenie: 5. Tento automobil mal niekedy aj deliacu mriežku a tá je už odstránená, o čom je aj záznam v technickom preukaze. Keďže deliaca mriežka mala za cieľ oddeliť náklad od osôb a dnes tam už nie je (čo potvrdil aj Obvodný úrad pre cestnú dopravu oficiálne v technickom preukaze), je ešte dôvod nazývať daný automobil ako nákladný? Možno považovať potvrdenie o odstránení deliacej mriežky za uznanie daného vozidla za osobné? Pri zadávaní kategórie vozidla v daňovom priznaní, vypĺňanom na elektronickom portáli daňovej správy je možná však iba kombinácia: M1, M4, N2, N3, O5 a O6. To však nie je v súlade s ustanoveniami zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávka na pozemných komunikáciach - príloha č. 1, kde je uvedená iná kategorizácia vozidiel. Akú kombináciu teda použiť? Ovplyvní použitá kombinácia aj výšku dane? Mám teda automobil zaradiť medzi osobné alebo nákladné? Vychádza mi z tohto, že mám použiť kategóriu N2 napriek tomu, že v technickom preukaze je uvedená kategória N1? Kategória N2 však podľa podľa prílohy k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávka na pozemných komunikáciach je pre vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg, kde však moje vozidlo nemôžem zaradiť.

Neprehlásené auto v technickom preukaze

ID2035 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firma, so súhlasom leasingovej spoločnosti, predala autá, kde ešte nebol ukončený úver, inej spoločnosti 6. 12. 2013 táto nová firma autá už aj používa. Na prepis v technických preukazoch áut, potrebovali súhlas leasingovej spoločnosti, pri tom nastal nejaký administratívny zmätok a autá budú v technickom preukaze prepísané až v roku 2014. Oznamujem zánik daňovej povinnosti daňovému úradu dátumom 6. 12. 2013, alebo dátumom prepisu v technickom preukaze? Ak až dátumom prepisu v technickom preukaze, čo s odpismi? Môžem ich tým pádom uplatniť v prvej predávajúcej firme?

Daň z motorových vozidiel 2013

ID2030 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

1. Spoločník s. r. o. používa na služobné účely v s. r. o. súkromné motorové vozidlo v priebehu roka 2013 každý mesiac niekoľko dní v každom mesiaci. Za aké obdobie zaplatí daň z motorových vozidiel za rok 2013 - za jednotlivé dni alebo za celý rok 2013?

2. Zamestnanec s. r. o. použil v priebehu roka 2013 súkromné vozidlo na služobné účely 1 deň. Zaplatí s. r. o. daň z motorových vozidiel za rok 2013 za tohto zamestnanca len za tento 1 deň?

Kúpa nepojazdného osobného automobilu

ID1982 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Firma, platiteľ DPH, kúpila osobný automobil, ktorý bol od jeho kúpy v servise. Opravu hradil predávajúci automobilu. Keďže firma ho od jeho kúpy automobil nepoužívala na podnikanie kvôli oprave, ktorá trvala 5 mesiacov, môžem takýto automobil zaradiť do majetku v čase kúpy a dať odpisy do daňových nákladov? A ako to je s daňou z motorových vozidiel, budem ju platiť aj za mesiace, kedy bol automobil v servise? Prihlásenie automobilu sa uskutočnilo až po oprave vozidla.