Otázky v kategórii: Miestne dane

počet otázok v kategórii: 98Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dočasné vyradenie motorového vozidla z prevádzky

ID2059 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO - dopravca, nákladná cestná doprava - odhlási dočasne motorové vozidlá, ktoré má zaradené v majetku firmy, ale aj tie, ktoré nie sú zaradené v majetku, ale využíva ich v súvislosti s podnikaním, na polícii. Počas doby vyradenia nemá povinnosť platiť povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel. Ako je to s daňou z motorových vozidiel - je potrebné autá odhlásiť na daňovom úrade a o túto dobu znížiť aj daň z motorových vozidiel? Je potrebné priložiť aj doklady o dočasnom vyradení, prípadne to niekde uviesť v poznámkach?

Zaradenie motorového vozidla do kategórie

ID2051 | | Ing. Anton Kolembus

Som vlastníčkou motorového vozidla Peugeot 308 SW. V technickom preukaze je uvedené v kolónke druh motorového vozidla: nákladné vozidlo a v kolónke kategória N1 . Podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávka na pozemných komunikáciach v z. n. p. ide o motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg, čo súhlasí aj s údajom o najväčšej prípustnej hmotnosti, uvedenou v mojom technickom preukaze (2 032 kg). V skutočnosti dané motorové vozidlo preváža len osoby, v technikom preukaze je uvedený počet osôb na sedenie: 5. Tento automobil mal niekedy aj deliacu mriežku a tá je už odstránená, o čom je aj záznam v technickom preukaze. Keďže deliaca mriežka mala za cieľ oddeliť náklad od osôb a dnes tam už nie je (čo potvrdil aj Obvodný úrad pre cestnú dopravu oficiálne v technickom preukaze), je ešte dôvod nazývať daný automobil ako nákladný? Možno považovať potvrdenie o odstránení deliacej mriežky za uznanie daného vozidla za osobné? Pri zadávaní kategórie vozidla v daňovom priznaní, vypĺňanom na elektronickom portáli daňovej správy je možná však iba kombinácia: M1, M4, N2, N3, O5 a O6. To však nie je v súlade s ustanoveniami zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávka na pozemných komunikáciach - príloha č. 1, kde je uvedená iná kategorizácia vozidiel. Akú kombináciu teda použiť? Ovplyvní použitá kombinácia aj výšku dane? Mám teda automobil zaradiť medzi osobné alebo nákladné? Vychádza mi z tohto, že mám použiť kategóriu N2 napriek tomu, že v technickom preukaze je uvedená kategória N1? Kategória N2 však podľa podľa prílohy k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávka na pozemných komunikáciach je pre vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg, kde však moje vozidlo nemôžem zaradiť.

Neprehlásené auto v technickom preukaze

ID2035 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firma, so súhlasom leasingovej spoločnosti, predala autá, kde ešte nebol ukončený úver, inej spoločnosti 6. 12. 2013 táto nová firma autá už aj používa. Na prepis v technických preukazoch áut, potrebovali súhlas leasingovej spoločnosti, pri tom nastal nejaký administratívny zmätok a autá budú v technickom preukaze prepísané až v roku 2014. Oznamujem zánik daňovej povinnosti daňovému úradu dátumom 6. 12. 2013, alebo dátumom prepisu v technickom preukaze? Ak až dátumom prepisu v technickom preukaze, čo s odpismi? Môžem ich tým pádom uplatniť v prvej predávajúcej firme?

Daň z motorových vozidiel 2013

ID2030 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

1. Spoločník s. r. o. používa na služobné účely v s. r. o. súkromné motorové vozidlo v priebehu roka 2013 každý mesiac niekoľko dní v každom mesiaci. Za aké obdobie zaplatí daň z motorových vozidiel za rok 2013 - za jednotlivé dni alebo za celý rok 2013?

2. Zamestnanec s. r. o. použil v priebehu roka 2013 súkromné vozidlo na služobné účely 1 deň. Zaplatí s. r. o. daň z motorových vozidiel za rok 2013 za tohto zamestnanca len za tento 1 deň?

Kúpa nepojazdného osobného automobilu

ID1982 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Firma, platiteľ DPH, kúpila osobný automobil, ktorý bol od jeho kúpy v servise. Opravu hradil predávajúci automobilu. Keďže firma ho od jeho kúpy automobil nepoužívala na podnikanie kvôli oprave, ktorá trvala 5 mesiacov, môžem takýto automobil zaradiť do majetku v čase kúpy a dať odpisy do daňových nákladov? A ako to je s daňou z motorových vozidiel, budem ju platiť aj za mesiace, kedy bol automobil v servise? Prihlásenie automobilu sa uskutočnilo až po oprave vozidla.

Daň z motorových vozidiel

ID1981 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Slovenská s. r. o. má v prenájme osobné vozidlo od maďarskej s. r. o.  Vozidlo používa konateľ slovenskej s. r. o. na služobné cesty v rámci EÚ. Podlieha toto vozidlo dani z motorových vozidiel v SR v roku 2013?

Súčet úrokov z omeškania

ID1907 | | Klára Klabníková

Ako vyrubí obec úrok z omeškania, ak za oneskorené úhrady splátok dane z nehnuteľností je vypočítaný úrok z omeškania vo výške 2,10 €, za oneskorené zaplatenie dane za psa je úrok vo výške 1,20 € a za oneskorené úhrady splátok poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je úrok z omeškania vo výške 1,00 €. Obec vyrubuje spoločné rozhodnutie na daň z nehnuteľností a na daň za psa : úrok z omeškania je 2,10 + 1,20 = 3,30 €. Obec vyrubuje rozhodnutie na poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: úrok z omeškania je vo výške 1,00 € (v úhrne do 3 € sa nevyrubuje). Ako vyrubí obec úrok z omeškania: jedným rozhodnutím alebo osobitne za každý druh dane alebo rozhodnutím za DZN a dane za psa a osobitne rozhodnutím za KO a DSO?

Rodinný dom a miestne dane

ID1861 | | Ing. Elena Račková

Manželia postavili rodinný dom, na ktorý bolo v máji 2013 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Pred kolaudáciou dali vypracovať geometrický plán, ktorým sa zameral skutočný stav, t. j. výmera zastavaná stavbou rodinného domu a zvyšná časť pozemku. Do domu sa presťahovali 15. 5. 2013 a zmenili si aj trvalý pobyt na adresu novopostaveného domu, ktorý nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Stavebné povolenie bolo vydané na stavbu rodinného domu pre stavebníka – manžela, ktorý je zároveň výlučným vlastníkom pozemku. Manžel v zdaňovacom období, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k stavebnému pozemku, podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Je povinný oznámiť správcovi dane zmenu adresy trvalého pobytu len manžel - vlastník pozemku, ktorý podal daňové priznanie k stavebnému pozemku alebo obaja manželia?

Kto je povinný podať daňové priznanie za rodinný dom a za pozemok z dôvodu zmeny druhu a výmery pozemku:

  • Manžel, ktorý podá daňové priznanie za pozemky a polovicu rodinného domu a manželka za druhú polovicu rodinného domu?
  • Manžel, ktorý podá daňové priznanie za pozemky a celý rodinný dom a manželka priznanie nepodá?
  • Manželka podá daňové priznanie za pozemky a celý rodinný dom a manžel nepodá priznanie?
  • Manžel podá daňové priznanie za pozemky a manželka podá daňové priznanie za celý rodinný dom?

Predaný byt nadobudnutý cez dedičské konanie - daň a odvody

ID1817 | | Ing. Silvia Jambrichová

Manželka rodinného známeho zdedila byt po svojej matke. Byt bol v dedičskom konaní ohodnotený na 12 000 €. Tento byt bol následne predaný v hodnote 16 000 €. Poručník užíval byt v osobnom vlastníctve viac ako 5 rokov. Dedenie bolo v priamom rade na dcéru poručníka, čiže v tomto prípade bol zachovaný reťazec dedenia v priamom rade, nehnuteľnosť bola v osobnom vlastníctve viac ako 5 rokov. Je príjem z predaja uvedeného bytu oslobodený od dane a odvodov alebo treba zaplatiť daň a odvody? Ak treba zaplatiť daň a odvody, platí sa to z predajnej ceny alebo z rozdielu ceny predajnej a ceny ohodnotenej? Daň a odvody treba dokedy zaplatiť?

Pokuty za oneskorené podanie priznania

ID1829 | | Ing. Katarína Skalová

Ust. § 99a, § 99b, § 99c zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku pojednávajú o priznaní, čiastkovom priznaní, opravnom a dodatočnom priznaní. Daňový poriadok upravuje pokuty za oneskorené podanie daňového priznania. Je obec ako správca dane povinná uložiť pokutu za oneskorené podanie „riadneho“, čiastkového, opravného alebo dodatočného priznania?