Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie stravných lístkov

ID5099 | | Tatiana Macháčová

Chcem Vás poprosiť o pomoc pri účtovaní stravných lístkov - postup účtovania sociálna fond, zamestnávateľ, zamestnanec - oproti účtu 213 stravné lístky.

Účtovanie stravných lístkov

ID5085 | | Tatiana Macháčová

Ako sa účtuje použitie stravných lístkov? Obec dáva zamestnancom stravné lístky, 55 % platí zamestnávateľ, zo sociálneho fondu tiež ide a rozdiel platí zamestnanec. Chcem Vás poprosiť o postup účtovania. 

Náklady na obecný traktor

ID5093 | | Tatiana Macháčová

Sme obec, vedieme podvojné účtovníctvo, nie sme platitelia DPH. Obec vlastní traktor, za ktorý sa dá zapojiť mulčovač , štiepkovač, kosačka, vlečka. Traktor využíva obec. Obec kúpila nové pneumatiky na traktor, kupuje olej, kupuje ďalšie náhradné diely na opravu či už kosačky, traktora a pod. Na akú rozpočtovú položku by sa mal výdavok zaúčtovať? Myslíme si, že by to nemalo byť na položku 634... dopravné, kde sa účtujú všetky výdavky na dopravu ľudí a tovaru, lebo traktor nie je dopravný prostriedok. Podľa nás by to malo byť na 633 006 ( všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce), lebo i palivá na iné ako dopravné účely ( pre generátory , kosačky a iné pracovné mechanizmy) sa účtuje na 633 015. Akú položku máme použiť na výdavky - pneumatiky, náhradné diely, olej a pod.633 006 alebo 634 002? 

Dobropis - nárok na vrácení DPH

ID5097 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť s r.o. (plátce DPH) vystavila 3.4.2024 dobropis, jehož den zdanitelného plnění je 31.3.2024. K jakému měsíci si může odběratel nárokovat DPH, a to vstoupí do přiznání k DPH a kontrolního výkazu? Kdyby se jednalo o fakturu, je to k 31.3, ale v případě dobropisu? Odběratel, který DPH vrací, bude mít 100 % DPH přiznáno až v apríli, kdy byl dobropis vystavený.

Organizačná zložka v zahraniční a jej strata v DP zriaďovateľa na Slovensku

ID5091 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Máme spoločnosť s ručením obmedzeným na Slovensku, ktorá si vytvorila organizačnú zložku v zahraniční, konkrétne vo Francúzsku. Organizačná zložka dosiahla stratu. Je možné si túto stratu daňovo uplatniť v daňovom priznaní na Slovensku pri podaní daňového priznania za zriaďovateľa, teda s.r.o.-čku?

preplatenie pracovnej cesty.

ID5071 | | Tatiana Macháčová

Starostka obce sa zúčastnila pracovnej cesty v trvaní nad 12 hodín spolu s poslancom OZ. Starostke obce bol poskytnutý finančný príspevok na stravovanie vo výške 4,80 €. Po skončení pracovnej cesty doniesla pokladničný blok z reštaurácie, kde platila kartou obce vo výške 33,60 za oboch/ starostka + poslanec OZ. Ako sa má správne postupovať pri vyúčtovaní pracovnej cesty? Je správne, že použila kartu obce? Podľa môjho názoru je potrebné urobiť vyúčtovanie pracovnej cesty za oboch zúčastnených a takýmto spôsobom doplatiť starostke rozdiel a poslancovi vyplatiť čiastku podľa zákona o cestovných náhradách.

Verejné obstarávanie

ID5089 | | Marek Griga

Vyhlasovali sme nadlimitné VO na rekonštrukciu verejného osvetlenia, v ktorom sa vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe stanoveného kritéria. Do lehoty na predkladanie ponúk nám boli doručené 4 ponuky, ktoré verejný obstarávateľ vyhodnotil na základe kritéria (cena) a zostavil poradie. Keď začal vyhodnocovať prvého uchádzača v poradí zistil, že uchádzač nepredložil všetky požadované dokumenty, ktoré verejný obstarávateľ požadoval. Verejný obstarávateľ požadoval do ponuky predložiť výkaz výmer, zmluvu o dielo, čestné vyhlásenia, ale taktiež katalógové listy výrobkov, ich certifikáty a svetelnotechnické výpočty (tieto dokumenty mali slúžiť na zistenie, či ponúkané tovary spĺňajú požadované parametre). Uchádzač vo svojej ponuke predložil výkaz výmer, zmluvu o dielo aj všetky čestné vyhlásenia a plus ďalšie čestné vyhlásenie, v rámci ktorého prehlásil, že požadované doklady ktorými boli katalógové listy, certifikáty a svetelnotechnické výpočty doloží na požiadanie verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ teda vyzval uchádzača na vysvetlenie a doplnenie požadovaných dokumentov. Chceme sa spýtať, či ak uchádzač predloží požadované dokumenty do lehoty na predkladanie ponúk a budú v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa, či ich môžeme akceptovať a pristúpiť k vyhodnocovaniu podmienok účasti, alebo máme uchádzača vylúčiť pretože predložením týchto dokumentov dôjde k zmene ponuky?

Predaj elektriny výnosový účet

ID4997 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Nezisková organizácia na základe Zmluvy o výkupe elektriny fakturuje odberateľovi elektrinu (má slnečné kolektory na streche). Čo sa týka DPH, je to tovar. Z hľadiska zákona o dani z príjmov je to zdaňovaná činnosť. Účtovne na aký výnosový účet máme toto zaúčtovať? 311/601, 648, 604?

Povinnosti s. r. o. pri otvorení prevádzky

ID5081 | | Klára Klabníková

Voči akým inštitúciám máme / nemáme povinnosť ohlásiť vykonávanie ekonomickej činnosti, konkrétne prevádzku ubytovania, športu, prenájom lodiek, móla, prenájom miestností za účelom konferencií? Spoločnosť už funguje viac rokov, no od 6/2024 bude prevádzkovať aj inú činnosť. Nahlasujem cez všeobecné podania túto ekonomickú činnosť aj na DÚ? Obec a kde všade?

Odpis pohľadávky

ID4991 | | Ing. Marián Drozd

Dobrý deň, FO (živnostník) platca DPH účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva vedie vo svojej evidencii pohľadávku po splatnosti 15 rokov. Na spoločnosť, ktorá neuhradila svoje záväzky voči daňovníkovi je vyhlásený konkurz. Daňovník oslovil správcu konkurzného konania a ten zaslal oznámenie o stave konkurzného konania v takomto znení: Na základe žiadosti ohľadne informácie o stave konkurzného konania spis... ohľadne vymáhania pohľadávok i Vám oznamujem nasledovné: - na majetok spoločnosti XX..., bol uznesením Okresného súdu ... a za správcu bol vymenovaný JUDr. ... - ako správca neevidujem, aby z Vašej strany došlo k prihláseniu pohľadávok do konkurzného konania úpadcu - predmetné konkurzné konanie je v štádiu speňažovania majetku úpadcu, pričom k dnešnému dňu došlo k takmer všetkému speňaženiu majetku, resp. jeho vylúčeniu - vzhľadom na predpokladaný výťažok zo speňaženia pohľadávok úpadcu nie je predpoklad, že budú uspokojené nároky riadne prihlásených a uznaných pohľadávok jednotlivých veriteľov a z uvedeného dôvodu rovnako nemôžu byť uspokojené nároky veriteľov, ktorí si neprihlásili pohľadávky do konkurzného konania. Na základe uvedeného oznámenia chce živnostník vykonať odpis pohľadávky. Otázka: Má daňovník pri trvalom upustení od vymáhania pohľadávky - odpise pohľadávky povinnosť zvýšiť základ dane o sumu vo výške menovitej hodnoty pohľadávky (platca DPH z hodnoty pohľadávky bez DPH) ? Alebo len pohľadávku odpíše z evidencie pohľadávok ?