Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Projektová dokumentácie - účtovanie

ID5047 | | Terézia Urbanová

Obec podáva žiadosť na MIRRI o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy materskej školy. K žiadosti je potrebná aj projektová dokumentácia projektu. Nakoľko nevieme či nám projekt schvália, tak neviem či mám faktúru za vypracovanie projektovej dokumentácie účtovať ako kapitálový výdavok na 042 alebo ako bežný výdavok na 518. 

Podpisová podložka a informovaný súhlas

ID5045 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Prosím Vás o vyjadrenie na názor podpisovej podložky a informovaného súhlasu (IS) v zubnom lekárstve (aj inde). Naše zákony majú 20 rokov, viem, že tam sa to pomenúva ako "písomný IS...". V dnešnej digitálnej ére, je možné podpisovať cez podpisovú podložku? Lekári - znalci mi potvrdili, že je to OK a uznateľné aj v prípade nejakej sťažnosti. U nás tak štandardne pacienti podpisujú. Mala by som od nich vyžiadať na začiatku aj Podpisový vzor? V písomnej, či tiež digitálnej forme? Napr., že budú súhlasiť, že ďalšie dokumenty budú podpisovať v elektronickej forme. Toto majú vlastne aj vo všeob, obch, podmienkach aj.

Účtovanie donášky jedla prostredníctvom služby Wolt u gastrofirmy

ID5043 | | Ing. Marián Drozd

Gastrofirma musí zaúčtovať do svojho účtovníctva tržbu za predaj (poskytnutie) jedla. Na základe výkazu Wolt-u zaúčtuje tržbu takto: ID 315/602 + 343 DPH povinnosť, ak gastrofirma je platiteľom DPH (100+20 EUR). Otázkou je, či tento interný doklad vlastne nie je faktúrou, ale v tom prípade ,ako sa to vykazuje v DPH a kontrolnom výkaze? (DPH: riadok 3,4 a KV do D1 alebo D2?) Tiež u gastrofirmy účtovným dokladom je výkaz Wolt-u, t. j. nemusí vystavovať vyslovene faktúru však? Následne Wolt uhradí gastrofirme rozdiel medzi prijatými platbami od zákazníkov a províziou: VBU 221/315 (110 EUR) Následne Wolt vystaví gastrofirme faktúru za províziu, ktorú gastrofirma zaúčtuje takto: PFA 518/321 (10 EUR) Následne gastrofirma urobí zápočet medzi zvyšnou časťou nezaplatenej pohľadávky a neuhradeného záväzku: ID 321/315 (10 EUR) Sú hore uvedené úvahy správne?

Účtování daňového odpisu pohledávek

ID5039 | | Ing. Ondrej Baláž

Jak zaúčtovat rozpuštění opravné položky a daňový odpis pohledávky? K opravné položce byla vytvořena opravná položka ve výši 100 %, t. j. 600 € a zaúčtována 547/391. V roce 2023 byla pohledávka ( po více než 1 080 dnech) uznána jako nevymožitelná. Jak správně účetně (na jaké účty) zaúčtovat rozpuštění opravné položky a následné vytvoření daňového odpisu pohledávky (dle všech parametrů zákona se jedná o daňový odpis pohledávky, na kterou byla řádně vystavena faktura).

Mzdy, odvody a výkazy pri zlúčení spoločností

ID5035 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť A sa zlúčila so spoločnosťou B (nástupnícka spoločnosť). Spoločnosť A bola 15.2.2024 vymazaná z obchodného registra a rozhodný deň bol stanovený na 1. 1. 2024. Ako správne zaúčtovať mzdy v zanikajúcej spoločnosti? Ako vykonať odvody, vystaviť výkazy a mesačný prehľad? Ako postupovať u právneho nástupcu zanikajúcej spoločnosti?

Tvorba rezervy na nevyčerpanú dovolenku

ID5003 | | Ing. Ondrej Baláž

Zamestnankyňa počas roka 2023 nastúpila na materskú dovolenku, ktorá sa jej skončila 01.02.2024 a písomne oznámila, že od 02.02.2024 nastupuje na rodičovskú dovolenku. Podľa našich informácií chce ostať na rodičovskej dovolenke do 3 rokov veku dieťaťa, ale keďže má dieťa nepriaznivý zdravotný stav, tak po posúdení stavu dieťaťa lekárom, by ostala na rodičovskej dovolenke až do 6 rokov veku dieťaťa. V roku 2023 jej ostala nevyčerpaná dovolenka 18 dní v sume cca: 1 610 €, ktorú si vyčerpá až po rodičovskej dovolenke, t.j. o 3 alebo 6 rokov. Na aký účet zaúčtovať túto nevyčerpanú dovolenku, keďže pri účte 323 - krátkodobé rezervy sa predpokladá vyrovnanie záväzku v lehote najviac jeden rok a ona bude na rodičovskej dovolenke minimálne 3 roky. Mám to zaúčtovať na účet 451 - rezervy zákonne - dlhodobé a rozpustiť ju až vtedy, ak reálne vyčerpá tú dovolenku?

Douplatnenie daňového bonusu

ID5037 | | Ing. Zita Kajanovičová

Manžel podáva daňové priznanie B (má TPP + príjem zo živnosti). Manželka poberala daňový bonus od 01 do 07/2023. Manželka nemala plný daňový bonus. Od 08 do 12/2023 poberal daňový bonus manžel.  Môže si manžel douplatniť daňový bonus cez DP B, ak manželka doloží potvrdenie o RZD?

Prosím o radu, ako správne zvoliť postup na douplatnenie daňového bonusu.

 

Zlúčenie spoločností a podanie predposledného DP DPH

ID5033 | | Klára Klabníková

Spoločnosť A (mesačný platiteľ DPH) sa zlúčila so spoločnosťou B (štvrťročný platiteľ DPH). Právnym nástupcom je spoločnosť B. Spoločnosť A bola 15. 2. 2024 vymazaná z Obchodného registra. Kto a pod akým IČ DPH podá daňové priznanie za spoločnosť A za zdaňovacie obdobie (ide o predposledné zdaňovacie obdobie) január 2024? Autorizácia k spoločnosti A bola zrušená 17. 2. 2024.

výrub stromov

ID5025 | | JUDr. Jozef Tekeli

Ako postupovať, ak obec na základe podanej žiadosti oznámila začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, pripravuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou a zistí, že žiadateľ už dreviny vyrúbal bez povolenia?

DPH - Faktúra za

ID5031 | | Ing. Marián Drozd

V roku 2024 sme zmenili dodávateľa el. energie. V zmysle s ním uzavretej zmluvy, po úspešnej realizácii pripojenia, nám vyplatí dohodnutú odmenu/odplatu za pripojenie na základe nami vystavenej faktúry. Túto odmenu však nemusíme vrátiť, pokiaľ sa rozhodneme zmeniť dodávateľa el. energie. Má byť vystavená faktúra za takúto odmenu vystavená aj "s" alebo "bez" DPH? Mohlo by ísť o § 9, ods. 1, písm. c) zákona o DPH?