Otázky s vecným pojmom: Rezervný fond

počet otázok s vecným pojmom : 19Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Finančné operácie

ID4176 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Nie je mi to jasné: zostatok kladného rozdielu finančných operácií sa v zmysle tohto zákona stáva okamžite zdrojom rez.fondu resp. akých iných zdrojov (finančné operácie v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)?

Použitie RF obce na podnikateľskú činnosť

ID4173 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec má v majetku stavbu - obecný vodovod, ktorý prevádzkuje ako podnikateľskú činnosť. Je možné použiť prostriedky rezervného fondu na odstránenie havarijnej situácie na tejto stavbe v sume 5 000 € - po schválení OcZ?

Rezervný fond

ID3994 | | JUDr. Simona Laktišová

Môžem vyplatiť mzdy z rezervného fondu, keď mám v rozpočte nedostatok finančných prostriedkov?

Zaúčtovanie rezervného fondu

ID3451 | | Ing. Ingrid Veverková

V roku 2019 sme zistili chybu pri čerpaní rezervného fondu počas roka 2018.

Z roku 2017 po schválení záverečného účtu v roku 2018 na základe uznesenia obecného zastupiteľstva do rezervného fondu sme mali previesť 100 % zostatku vo výške 6 032,73 €, ktorá predstavovala sumu rezervného fondu pre rok 2018. Naša obec má vytvorený len jeden hlavný účet, účtovne analyticky máme rozdelené ďalšie účty, z ktorých je aj účet rezervného fondu (vedený a označený číslom 221 16). Prevod prostriedkov z hlavného účtu 2214 na účet rezervného fondu sme účtovali dňa 27. 3. 2018, a to:

P. č.

MD

D

Suma v €

Poznámka

1.

261

221.4

6 032,73

Prebytok hospodárenia roku 2017 do rezervného do fondu

2.

221.16

261

6 032,73

Príjem do rezervného fondu

Pri nákupe  investičného materiálu – kapitálové výdavky sme účtovali príjem faktúry.

P. č.

MD

D

Suma v €

Poznámka

1.

042

321

2 500

Zaúčtovanie faktúry

2.

321

221.0111.717002.43

-2 500

Úhrada faktúry z bežného účtu

Toto je len príklad pri nákupe tovaru. Tak sme účtovali každý nákup až do vyčerpania celej sumy 6 032,73 €.

Pri tomto účtovaní sme nerobili hneď zapojenie do finančných operácii z rezervného fondu ale až k 1. 12. 2018 sme jednou sumou spolu zaúčtovali:

P. č.

MD

D

Suma v €

Poznámka

1.

261

221.16

6 032,73

Prevod z účtu rezervného fondu do finančných operácií

2.

221.454001.41.2

261

-6 032,73

Príjem finančných operácií

Na účte 221.16 rezervného fondu zostala suma 0 a na finančných operáciách suma 6 032,73 €.

Chceli by sme sa opýtať, či sme postupovali pri zaúčtovaní správne.

Po skončení roka 2018 sme začali robiť záverečný účet, a tu sme prišli na chybu vo výsledku hospodárenia a zostatku finančných prostriedkov na bankovom účte.

Podľa výkazu Fin 1 – 12 sme zisťovali výsledok hospodárenia:

Bežné príjmy

263 128,52 €

Bežné výdavky

247 237,10 €

Kapitálové príjmy

17 000 €

Kapitálové výdavky

27 154,60 €

Ostatné FO / RF

6 032,73 €

 

 

Spolu

286 161,25 €

 

247 391 €

Rozdiel

11 769,55

Prebytok hospodárenia sme  robili bez finančných operácií.

Bežné príjmy

263 128,52 €

Kapitálové príjmy

17 000 €

Bežné výdavky

247 237,10 €

Kapitálové výdavky

27 154,60 €

Spolu

15 891,42

 

-10 154,60

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo vyššie ako kapitálové príjmy, preto sme to  dofinancovali čerpaním rezervného fondu a doplatkom z bežných výdavkov, nakoľko sme mali rozpočet celkovo vyrovnaný ale bežné príjmy a bežné výdavky sa nerovnali.

Celkový výsledok hospodárenia nám vychádza po odpočítaní sumy chýbajúcej u kapitálových výdavkov z zostatku bežného rozpočtu:

15 891,42 €

-4 121,55  €

11 769,55 €

Zostatok na účte 30 691,14 €

Po odpočítaní sociálneho fondu     -591,25 €

Po odpočítaní depozitného účtu     -12 335,50 €

Po pripočítaní zvyšku pokladnice  37,55 €

Zostatok je 17 801,94 a náš výsledok hospodárenia je 11 769,55, čo je rozdiel 6 032,73 €.

Tu je vidieť akoby rezervný fond nebol čerpaný.

Obec v roku 2018 hospodárila s prebytkovým bežným rozpočtom a so schodkovým kapitálovým rozpočtom. Celkové hospodárenie obce bolo prebytkové, obec dosiahla prebytok 5 736,82 €.

Fondy tvorené z prebytku v obci

ID3426 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec musí svoj prebytok povinne rozdeliť 10 % do rezervného fondu, ostatný prebytok môže dať do iných fondov, ktoré si vytvorí. Môže peňažné prostriedky v týchto fondoch použiť aj na bežné výdavky? Ak nie, ktorý zákon to obmedzuje? Je obmedzené ako sa tieto fondy volajú? Ako sa o nich účtuje v účtovníctve obce?

Použitie rezervného fondu

ID3017 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec chce zakúpiť plastové kompostéry pre občanov v počte asi 500 kusov v hodnote asi 50 000 €. Jeden kus by bol v hodnote 100€. Môže na to použiť rezervný fond? Je to kapitálový výdavok? Po schválení obecným zastupiteľstvom uskutoční obec verejné obstarávanie, takže momentálne nevie skutočnú cenu. Stačí schváliť zmenu rozpočtu a prevod z rezervného fondu a peniaze previesť až po verejnom obstarávaní, teda až po skutočnom nákupe a vystavenej faktúre t.j. niekedy v novembri?

Dotácia – zmena rozpočtu obce

ID3001 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec podala projekt na základe výzvy o dotáciu v prípade, že by bola úspešná je tam 5 % spoluúčasť. Obec tento kapitálový výdavok nemá v rozpočte. Stačí zmenu rozpočtu v kapitálových výdavkoch, presunom z inej položky, ktorá sa v tomto roku nebude realizovať? Alebo treba použiť rezervný fond, nakoľko táto položka nebola rozpočtovaná?

Tvorba rezervného fondu v príspevkovej organizácii obce

ID2953 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevková organizácia obce vykazuje za rok 2016 kladný výsledok hospodárenia po zdanení z hlavnej aj z podnikateľskej činnosti spolu v sume 3 000 €. V zmysle § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy tvorí z neho v plnej výške rezervný fond (účet 421), ktorý môže použiť výlučne na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia. Nakoľko existujú rôzne protikladné odborné výklady, poprosíme Vás o zodpovedanie nasledovných otázok: Má príspevková organizácia povinnosť previesť tých 3 000 € aj na osobitný bankový účet – účet rezervného fondu prípadne na analytický účet k bankovému účtu alebo ide len o účtovný úkon? Napokon sa môže nastať situácia, že napriek zisku organizácia nedisponuje s finančnými prostriedkami za účelom realizácie tohto prevodu. Má obecné zastupiteľstvo povinnosť schváliť túto zákonnú tvorbu rezervného fondu príspevkovej organizácie pri schválení záverečného účtu obce, ktorého súčasťou je aj hospodárenie príspevkových organizácií? Kto rozhoduje o použití zostatku finančných prostriedkov príspevkovej organizácie z predchádzajúceho roka a o jeho zapojení do rozpočtu bežného rozpočtového roka a ako ich príspevková organizácia zapojí do svojho rozpočtu?

Výsledok hospodárenia v obci

ID2766 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec hospodárila nasledovne:

  • bežné príjmy:             379 193,73
  • kap. príjmy:               148 897,17
  • príj. fin. operácie:         17 866,16

 

  • bežné výdavky:           326 185,69
  • kap. výdavky:              169 311,99

Ekonómka obce v ZÚ uviedla výsledok hospodárenia vo výške 50 459,38 €. Z celkových výdavkov odpočítala prostriedky použité z rezervného fondu vo výške 17 866,16 €. Zaúčtovala to správne?

Účtovnie v obci

ID2738 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec hospodárila nasledovne:

bežné príjmy:             379 193,73

kap. príjmy:               148 897,17

príj. fin. operácie:         17 866,16

kap. príjmy:                326 185,69

kap. výdavky:              169 311,99

Ekonómka obce v ZÚ uviedla výsledok hospodárenia vo výške 50 459,38.

Z celkových výdavkov odpočítala prostriedky použité z rezervného fondu vo výške 17 866,16. Zaúčtovala to správne?