Otázky s vecným pojmom: Rezervný fond

počet otázok s vecným pojmom : 16Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zaúčtovanie rezervného fondu

ID3451 | | Ing. Ingrid Veverková

V roku 2019 sme zistili chybu pri čerpaní rezervného fondu počas roka 2018.

Z roku 2017 po schválení záverečného účtu v roku 2018 na základe uznesenia obecného zastupiteľstva do rezervného fondu sme mali previesť 100 % zostatku vo výške 6 032,73 €, ktorá predstavovala sumu rezervného fondu pre rok 2018. Naša obec má vytvorený len jeden hlavný účet, účtovne analyticky máme rozdelené ďalšie účty, z ktorých je aj účet rezervného fondu (vedený a označený číslom 221 16). Prevod prostriedkov z hlavného účtu 2214 na účet rezervného fondu sme účtovali dňa 27. 3. 2018, a to:

P. č.

MD

D

Suma v €

Poznámka

1.

261

221.4

6 032,73

Prebytok hospodárenia roku 2017 do rezervného do fondu

2.

221.16

261

6 032,73

Príjem do rezervného fondu

Pri nákupe  investičného materiálu – kapitálové výdavky sme účtovali príjem faktúry.

P. č.

MD

D

Suma v €

Poznámka

1.

042

321

2 500

Zaúčtovanie faktúry

2.

321

221.0111.717002.43

-2 500

Úhrada faktúry z bežného účtu

Toto je len príklad pri nákupe tovaru. Tak sme účtovali každý nákup až do vyčerpania celej sumy 6 032,73 €.

Pri tomto účtovaní sme nerobili hneď zapojenie do finančných operácii z rezervného fondu ale až k 1. 12. 2018 sme jednou sumou spolu zaúčtovali:

P. č.

MD

D

Suma v €

Poznámka

1.

261

221.16

6 032,73

Prevod z účtu rezervného fondu do finančných operácií

2.

221.454001.41.2

261

-6 032,73

Príjem finančných operácií

Na účte 221.16 rezervného fondu zostala suma 0 a na finančných operáciách suma 6 032,73 €.

Chceli by sme sa opýtať, či sme postupovali pri zaúčtovaní správne.

Po skončení roka 2018 sme začali robiť záverečný účet, a tu sme prišli na chybu vo výsledku hospodárenia a zostatku finančných prostriedkov na bankovom účte.

Podľa výkazu Fin 1 – 12 sme zisťovali výsledok hospodárenia:

Bežné príjmy

263 128,52 €

Bežné výdavky

247 237,10 €

Kapitálové príjmy

17 000 €

Kapitálové výdavky

27 154,60 €

Ostatné FO / RF

6 032,73 €

 

 

Spolu

286 161,25 €

 

247 391 €

Rozdiel

11 769,55

Prebytok hospodárenia sme  robili bez finančných operácií.

Bežné príjmy

263 128,52 €

Kapitálové príjmy

17 000 €

Bežné výdavky

247 237,10 €

Kapitálové výdavky

27 154,60 €

Spolu

15 891,42

 

-10 154,60

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo vyššie ako kapitálové príjmy, preto sme to  dofinancovali čerpaním rezervného fondu a doplatkom z bežných výdavkov, nakoľko sme mali rozpočet celkovo vyrovnaný ale bežné príjmy a bežné výdavky sa nerovnali.

Celkový výsledok hospodárenia nám vychádza po odpočítaní sumy chýbajúcej u kapitálových výdavkov z zostatku bežného rozpočtu:

15 891,42 €

-4 121,55  €

11 769,55 €

Zostatok na účte 30 691,14 €

Po odpočítaní sociálneho fondu     -591,25 €

Po odpočítaní depozitného účtu     -12 335,50 €

Po pripočítaní zvyšku pokladnice  37,55 €

Zostatok je 17 801,94 a náš výsledok hospodárenia je 11 769,55, čo je rozdiel 6 032,73 €.

Tu je vidieť akoby rezervný fond nebol čerpaný.

Obec v roku 2018 hospodárila s prebytkovým bežným rozpočtom a so schodkovým kapitálovým rozpočtom. Celkové hospodárenie obce bolo prebytkové, obec dosiahla prebytok 5 736,82 €.

Fondy tvorené z prebytku v obci

ID3426 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec musí svoj prebytok povinne rozdeliť 10 % do rezervného fondu, ostatný prebytok môže dať do iných fondov, ktoré si vytvorí. Môže peňažné prostriedky v týchto fondoch použiť aj na bežné výdavky? Ak nie, ktorý zákon to obmedzuje? Je obmedzené ako sa tieto fondy volajú? Ako sa o nich účtuje v účtovníctve obce?

Použitie rezervného fondu

ID3017 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec chce zakúpiť plastové kompostéry pre občanov v počte asi 500 kusov v hodnote asi 50 000 €. Jeden kus by bol v hodnote 100€. Môže na to použiť rezervný fond? Je to kapitálový výdavok? Po schválení obecným zastupiteľstvom uskutoční obec verejné obstarávanie, takže momentálne nevie skutočnú cenu. Stačí schváliť zmenu rozpočtu a prevod z rezervného fondu a peniaze previesť až po verejnom obstarávaní, teda až po skutočnom nákupe a vystavenej faktúre t.j. niekedy v novembri?

Dotácia – zmena rozpočtu obce

ID3001 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec podala projekt na základe výzvy o dotáciu v prípade, že by bola úspešná je tam 5 % spoluúčasť. Obec tento kapitálový výdavok nemá v rozpočte. Stačí zmenu rozpočtu v kapitálových výdavkoch, presunom z inej položky, ktorá sa v tomto roku nebude realizovať? Alebo treba použiť rezervný fond, nakoľko táto položka nebola rozpočtovaná?

Tvorba rezervného fondu v príspevkovej organizácii obce

ID2953 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevková organizácia obce vykazuje za rok 2016 kladný výsledok hospodárenia po zdanení z hlavnej aj z podnikateľskej činnosti spolu v sume 3 000 €. V zmysle § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy tvorí z neho v plnej výške rezervný fond (účet 421), ktorý môže použiť výlučne na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia. Nakoľko existujú rôzne protikladné odborné výklady, poprosíme Vás o zodpovedanie nasledovných otázok: Má príspevková organizácia povinnosť previesť tých 3 000 € aj na osobitný bankový účet – účet rezervného fondu prípadne na analytický účet k bankovému účtu alebo ide len o účtovný úkon? Napokon sa môže nastať situácia, že napriek zisku organizácia nedisponuje s finančnými prostriedkami za účelom realizácie tohto prevodu. Má obecné zastupiteľstvo povinnosť schváliť túto zákonnú tvorbu rezervného fondu príspevkovej organizácie pri schválení záverečného účtu obce, ktorého súčasťou je aj hospodárenie príspevkových organizácií? Kto rozhoduje o použití zostatku finančných prostriedkov príspevkovej organizácie z predchádzajúceho roka a o jeho zapojení do rozpočtu bežného rozpočtového roka a ako ich príspevková organizácia zapojí do svojho rozpočtu?

Výsledok hospodárenia v obci

ID2766 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec hospodárila nasledovne:

  • bežné príjmy:             379 193,73
  • kap. príjmy:               148 897,17
  • príj. fin. operácie:         17 866,16

 

  • bežné výdavky:           326 185,69
  • kap. výdavky:              169 311,99

Ekonómka obce v ZÚ uviedla výsledok hospodárenia vo výške 50 459,38 €. Z celkových výdavkov odpočítala prostriedky použité z rezervného fondu vo výške 17 866,16 €. Zaúčtovala to správne?

Účtovnie v obci

ID2738 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec hospodárila nasledovne:

bežné príjmy:             379 193,73

kap. príjmy:               148 897,17

príj. fin. operácie:         17 866,16

kap. príjmy:                326 185,69

kap. výdavky:              169 311,99

Ekonómka obce v ZÚ uviedla výsledok hospodárenia vo výške 50 459,38.

Z celkových výdavkov odpočítala prostriedky použité z rezervného fondu vo výške 17 866,16. Zaúčtovala to správne?

Použitie prostriedkov rezervného fondu na opravu kultúrneho domu

ID1577 | | Ing. Ingrid Veverková

Malá obec s počtom obyvateľov do 100, má len veľmi malý rozpočet, nemá dostatok príjmov v bežnom rozpočte na vykonanie nevyhnutnej údržby interiéru kultúrneho domu (výmena pôvodnej drevenej podlahy, ktorá sa na viacerých miestach prepadáva, za novú). Môže obecné zastupiteľstvo schváliť použitie týchto prostriedkov v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. ako odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo ako mimoriadnu udalosť?

Kultúrny dom je jedinou budovou v obci, v ktorej sa konajú všetky spoločenské udalosti, t. j. svadby, pohrebné hostiny, verejné zhromaždenia, a pod., ktoré sa momentálne nemôžu v obci uskutočniť. V prípade, že je možné použitie z rezervného fondu, ako má obec takto použité prostriedky účtovne zatriediť, aby boli v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

Zapojenie časti prebytku rozpočtu

ID1303 | | Ing. Ingrid Veverková

Mesto sa zapojilo do výziev na získanie financií z EÚ. Na týchto projektoch sa vyžaduje 5% spoluúčasť mesta. Či  mesto uspeje sa zatiaľ nevie,  ale vyžaduje sa v predkladaných dokumentoch projektová dokumentácia (financovaná z  rozpočtu mesta), uznesenie mestského zastupiteľstva, kde je uvedené, že mesto súhlasí so spoluúčasťou 5%,  účtovná závierka,  a pod. V projektovej dokumentácii je uvedený okrem iného aj celkový rozpočet (výkaz- výmer) na realizáciu projektu. Aká výška finančných prostriedkov by sa mala uviesť do rozpočtu na strane  príjmov a na strane výdavkov, iba 5% (spoluúčasť mesta) alebo 100% (celý rozpočet  projektu)?

Dočítala som sa, že forma priameho použitia prebytku rozpočtu z  predchádzajúceho roka cez príjmy a  výdavky rozpočtu nasledujúceho roka  (bez pridelenia do peňažných fondov) nie je zákonná. Aj v našej obci  som chcela zapojiť nie celý prebytok, len časť na vykrytie bežných výdavkov v rozpočte roku 2012. Pretože, ak dáme celý prebytok do rezervného fondu (ten je zo zákona), tak zákon definuje, kedy z neho môžem použiť financie na bežné výdavky. Je možné si založiť iný fond, kde bude presne zadefinované na čo sa použijú finančné prostriedky napr. aj na vykrytie bežných výdavkov? Alebo akým iným spôsobom, môžem zapojiť časť prebytku rozpočtu predchádzajúceho roka na vykrytie bežných  výdavkov nasledujúceho roka?

Výsledok hospodárenia obce a finančné prostriedky na bankovom účte

ID1243 | | Ing. Anna Ľalíková

Obec v roku 2011 mala výsledok hospodárenia - schodok  vo výške 3 000 eur, pričom mala prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Kapitálové výdavky financovala aj z rezervného fondu obce. Na základe toho nebude tvoriť rezervný fond. Na bežnom účte obce k 31. 12. 2011 boli finančné prostriedky vo výške 12 000 eur. Nakoľko obec nebude tvoriť rezervný fond zostanú tieto finančné prostriedky na bankovom účte, nemôže ich obec zapojiť do príjmovej časti rozpočtu na rok 2012? Za akých podmienok môže použiť tieto prostriedky na financovanie svojich výdavkov? Má nejakú možnosť spojiť výsledok rozpočtového hospodárenia a stav bankového účtu?