Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Konzultácia účtovného prípadu - nezisková organizácia

ID4115 | | Tatiana Macháčová

Sme špeciálnou základnou školou s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je cirkev, právna forma - nezisková organizácia. Chcel by som zodpovedať otázku v oblasti účtovníctva.

Zhrnutie účtovného prípadu.

  • Škola získala finančné zdroje formou darov a príspevkov z rôznych zbierok, príspevkov od iných organizácii, 2 %, atď. za účelom kúpy pozemku, na ktorom by v budúcnosti mohli vyrásť nové priestory školy (pretože škola sídli v prenajatých priestoroch a má v úmysle postaviť nové priestory). 
  • Škola našla vhodný pozemok, mala dostatok vlastných zdrojov (lebo normatívne sa použiť na takýto účel nedajú), preto sa rozhodla tento pozemok obstarať.

Otázka: Ako by mal vyzerať účtovný prípad? 

Ak ide o úhradu kúpnej zmluvy, môžeme využiť inštitút interného dokladu:

  • 042/321
  • 321/221

A pokiaľ prebehne zápis na katastri, príde oznámenie, pozemok zaradíme do užívania: 031/042

Avšak, akým účtovným zápisom poriešime zníženie vlastných zdrojov školy, ktoré slúžili na obstaranie tohoto účelu?

Ide mi o to, akým spôsobom vieme toto premietnuť do nákladov. Pretože vo výkaze ziskov a strát to vyzerá, akoby toto nebolo nákladom školy. 

Rozpočtové provizórium

ID4096 | | Tatiana Macháčová

Mesto poskytuje súkromnému prepravcovi príspevok v zmysle § 22 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, a to na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme. Mesto od 1.1.2022 vstúpilo do rozpočtového provizória. Predmetný výdavok bol aj súčasťou rozpočtu za rok 2021, takže schválený rozpočet na rok 2021 túto položku obsahuje. Bol však vyplácaný s periodiciotou raz za 3 mesiace. Je možné, aby mesto vyplácalo tento príspevok v čase rozpočtového provizória? Spoločnosť, ktorá poskytuje dopravné služby pre mesto, má v prenájme mestské priestory. Je možné v čase rozpočtového provizória započítavať vzájomné pohľadávky a záväzky (mesto vs spoločnosť poskytujúca dopravné služby)?

Súťaž o najkrajší balkón

ID4068 | | Tatiana Macháčová

Mesto vyhlásilo súťaž o najkrajší balkón. Ceny boli finančná hotovosť + darčekový poukaz v určitej hodnote + darčekové vecné balíčky. Ako prosím Vás účtovať tieto veci (hotovosť, poukaz a balíček) aj v účtovníctve, aj v rozpočtovej klasifikácií? 548 + 637002? 

Refundácia DPH z ČR

ID4120 | | Ing. Marián Drozd

Česká spoločnosť /A/vyfakturovala slovenskej spoločnosti /B/ tovar s českou DPH z dôvodu, že neboli splnené podmienky oslobodenia od dane, tovar nebol dovezený na Slovensko /B/, ale priamo dopravený českej spoločnosti /C/. Musí byť slovenská spoločnosť /B/ registrovaná v ČR, aby si vedela refundovať českú DPH ide o nezanedbateľnú sumu. Za akých podmienok môžeme požiadať o refundáciu DPH?

Ukončenie podnikania 31.12.2021

ID4119 | | Ing. Marián Drozd

FO podnikateľ, neplatiteľ DPH obstaral 01.02.2021 lesný traktor v hodnote 15 000 €. K 31.12.2021 živnosť ukončil.  Môže si do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane za rok 2021 uplatniť daňový odpis zo spomínaného lesného traktora? Má možnosť zahrnúť zostatkovú cenu traktora do daňových výdavkov roku 2021 prostredníctvom uzávierkových operácií?

Doprava ako súčasť faktúry

ID4106 | | Ing. Ondrej Baláž

Nakoľko sa dnes veľa nakupuje cez internet, mávame veľa faktúr na nákup bežného materiálu + doprava kuriérom. Ako účtovať takúto faktúru? Je potrebné rozdeľovať materiál na 501 + 633006 a doprava na 518 + 632003? Alebo môže ísť celá suma vrátane dopravy na 501 + 633006? Svojho času sme dávali všetko na 501 + EK 633006. Následne nám to však NKÚ vytýkalo, a tak sme začali rozdeľovať na 501 a 518. Minule som túto otázku položila na jednom online školení a p. auditorka vravela, že doprava je súčasťou OC, takže na 501. Nevieme ako teda postupovať pri doprave a kuriérskych službách aj na ktorý účet aj na akú ekonomickú klasifikáciu. 

Dodanie tovaru

ID4118 | | Ing. Marián Drozd

Poľská spoločnosť (prvý odberateľ) si objednala tovar od španielskej spoločnosti (dodávateľ). Španielska spoločnosť tovar dodala priamo slovenskej spoločnosti (druhý odberateľ). Dopravu si zabezpečila slovenská spoločnosť. Musí sa poľská spoločnosť registrovať v členskom štáte SR, kde sa skončila preprava tovaru?

Účtovanie úveru

ID4113 | | Tatiana Macháčová

Obec zobrala úver na dokončenie stavby domu smútku. Čerpanie úveru sa bude realizovať, tak že obec pri prijatí faktúry pošle banke žiadosť o čerpanie úveru s prílohou došlej faktúry, tzn. že čerpanie úveru bude prebiehať na základe našich žiadosti, ku ktorým budú priložené faktúry súvisiace s realizáciou stavby.

1. Aký je postup účtovania úhrady týchto faktúr z úverového účtu rovno dodávateľovi? (obci neboli poskytnuté peňažné prostriedky ako úver na účet obce).

2. Aký je postup pri uhradení faktúry dodávateľovi z bežného účtu obce a následne požiadanie banky o preplatenie tejto faktúry z úveru /tzn., že banka na základe našej refundácie-žiadosti nám preplatí zaplatenú faktúru, následkom čoho sa navýši čerpanie úveru o sumu faktúry, ktorú obec zaplatila z vlastných zdrojov.

3. Aký je spôsob účtovania úveru vo výške splatených faktúr, splátka úveru a úrokov z úveru?

Doplnenie: Ide o dlhodobý úver na 5 rokov, nárok na čerpanie úveru končí 30.9.2022 a splácať úver sa začína od 21.09.2022. Je potrebné pre účet 461 vytvoriť analytiku ako krátkodobý úver so splatnosťou do 1 roka / v našom prípade 4 platby do konca roka 2022/ a dlhodobý úver /od 01.01.2023-21.02.2027/. Ako zaúčtovať jednorazový poplatok za spracovanie úveru, poplatok bolo potrebné poslať na úverový účet, z ktorého čerpáme úver?

Verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom MR

ID4112 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Slovgram obci každoročne fakturuje odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia, čiže prevádzka verejného rozhlasu. Ako zaúčtovať túto faktúru? Použiť účet 518 alebo 548? Domnievam sa, že nejde o službu, ale o prevádzkové náklady súvisiace s MR. 

Reťazové obchody

ID4114 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť si objednala tovar od českého dodávateľa /A/. Objednaný tovar nebol dovezený z Českej republiky na Slovensko , ale slovenská spoločnosť /B/ dala príkaz na prevoz tovaru v rámci Českej republiky druhému odberateľovi /C/, to znamená, že tovar z Českej republiky nebol vôbec vyvezený. Prepravu zabezpečil prvý dodávateľ /A/. Prvý dodávateľ /A/ vyfakturoval tovar prvému odberateľovi /slovenskej spoločnosti /B/bez DPH/, následne slovenská spoločnosť /B/ vyfakturovala tovar späť do Českej republiky odberateľovi /C/ /bez DPH/, prvý dodávateľ /A/ zaslal pre slovenskú spoločnosť /B/ opravnú faktúru za tovar s českou sadzbou DPH. Bol tento postup správny, ide o reťazový obchod, kde preprava tovaru bola medzi prvým dodávateľom /A/a druhým odberateľom /C/ dodanie v reťazci medzi slovenskou spoločnosťou /B/ a druhým odberateľom v ČR /C/ nie sú spojené s prepravou tovaru a označujú sa ako nepohyblivé dodávky. Chcem sa spýtať, či česká spoločnosť /A/fakturovala správne pre slovenskú spoločnosť /B/ s českou DPH a či slovenská spoločnosť /B/ vystavila správne faktúru bez DPH pre českú spoločnosť /C/?