Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru a konateľ - príspevok na stravné

ID3919 | | Ing. Miroslava Brnová

Zamestnávateľ niektorým zamestnancom zabezpečuje stravovanie prostredníctvom stravovacích poukážok a niektorým zamestnancom poskytuje finančný príspevok na stravu. V súlade s § 152 ods. 9 Zákonníka práce po prerokovaní so zástupcami zamestnancov:

  • umožnil stravovať sa zamestnancom, ktorí vykonávajú práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (nárok na zabezpečenie stravovania bol dohodnutý v dohode) a
  • rozšíril okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a to o konateľa a spoločníka.

Zamestnanci vykonávajúci práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, konateľ a spoločník si vybrali, aby im zamestnávateľ poskytol finančný príspevok na stravu. Môže zamestnávateľ finančný príspevok poskytnutý zamestnancom, vykonávajúcim práce na základe dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, konateľovi a spoločníkovi v sume 2,81 € oslobodiť od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP a uplatniť ho do daňových výdavkov zamestnávateľa?

Predaj motorového vozidla a DPH

ID3917 | | Ing. Marián Drozd

V roku 2017 sme kúpili motorové vozidlo od obchodníka s ojazdenými vozidlami, uplatnil na faktúre § 66 zákona o DPH, čiže sme neuplatnili DPH na vstupe. Automobil máme v pláne predať, cenu máme vystaviť s DPH či bez ? Sme spoločnosť s r. o. platiteľ DPH.

Predaj pozemkov a DPH

ID3916 | | Ing. Marián Drozd

Maďarská nezisková organizácia (platiteľ DPH v Maďarsku) v minulosti (roky 2004-2018) kúpila stavebné pozemky umiestnené na Slovensku. Bolo celkom 8 kúpnopredajných zmlúv, kúpili ich od slovenských FO a od slovenských samospráv. Stavebné pozemky sú susedné. Hlavnou činnosťou tejto maďarskej NO je starostlivosť o deti a sociálna starostlivosť o deti. NO sa nezaoberá s obchodovaním s nehnuteľnosťami, pozemky v minulosti nenakúpila za účelom ďalšieho predaja. Nakúpila ich preto, aby na tomto území mohla poskytovať voľnočasové aktivity pre tieto deti a tieto aktivity by boli financované z medzinárodných zdrojov. Napokon tieto zdroje nedostali a preto chcú predať tieto pozemky jednému kupujúcemu. Kupujúcim by bola slovenská spoločnosť (platiteľ na Slovensku.) Odhadovaná cena pozemkov spolu je cca. 500 000 EUR. Podľa nás na základe hore uvedených ide o príležitostný predaj, ktorý v danom prípade nevstupuje do obratu pre účely registrácie DPH, z čoho vyplýva, že maďarská NO by sa nemala stať platiteľom na Slovensku z titulu predaja pozemku. Otázkou je, či hore uvedený predaj vôbec nie je predmetom DPH (Takže predaj je bez DPH a ani dodávateľ ani odberateľ ju do žiadneho DPH priznania neuvádza)? Alebo z hľadiska DPH sa jedná o tovar a nastáva prenos daňovej povinnosti v zmysle 69/2 zákona o DPH na odberateľa? Alebo ako sa má postupovať z hľadiska zákona o DPH? Ďakujeme

Ukončenie nájmu a vysporiadanie investícií

ID3915 | | Ing. Marián Drozd

Nájomca s.r.o ,ukončil nájomnú zmluvu .Na základe dohody pri uzatvorení nájomnej zmluvy inštaloval v prenajatých priestoroch HIM, ktorý odpisoval v 5.OS. Pri ukončení nájmu prenajímateľ odkúpil tieto hnuteľné veci za sumu nižšiu ako bola ich zostatková hodnota. Je rozdiel medzi kúpnou cenou a zostatkovou hodnotou pripočitateľná položka k dani z príjmov alebo môže do daňových výdavkov odpísať celú zostatkovú hodnotu HIM.

Elektronické služby a DPH

ID3914 | | Ing. Marián Drozd

Chceli by sme sa spýtať, či zľavové kupóny zakúpené prostredníctvom stiahnutej aplikácie spĺňajú definíciu "elektronickej služby" v zmysle § 16 ods. 19 zákona o DPH, článku 7 ods. 1 a 2 vrátane prílohy 1 vykonávacieho nariadenia č. 282/2011 ? (Klient prostredníctvom internetu stiahne bezplatnú aplikáciu, následne tam kúpi zľavové kupóny, ktoré potom použije u predajcov tak, že pri platení použije túto aplikáciu nabitú týmito kupónmi.) 

Príjem zo zníženia základného imania

ID3908 | | Ing. Marián Drozd

Naša spoločnosť sa stala 100 % vlastníkom inej zahraničnej s. r. o. (obchodný podiel nekúpila, ani žiaden vklad do základného imania nevkladala, len sa stala 100 % spoločníkom). V roku 2019 poskytla tejto dcérskej spoločnosti pôžičku 30 000 €. V roku 2020 bolo rozhodnutím jediného spoločníka zvýšenie základné imanie o 30 000 € a túto pôžičku sme preklasifikovali ako vklad do ich základného imania. V roku 2021 bolo základné imanie znížené a nám bolo vyplatené 50 000 € zo zníženia základného imania. Ako máme tieto transakcie zaúčtovať? Vložili sme tam iba 30 000 €, vyplatili nám 50 000 € - je to pre nás výnos? Ak áno, je to zdaniteľný výnos v SR?

Predaj dovezeného automobilu na Slovensku

ID3909 | | Ing. Marián Drozd

Chcel by som sa spýtať na daň z dovozu auta zo zahraničia a predaja na Slovensku. Ako by som mal postupovať, keď na faktúre dole mám tento uvedené:  oslobodené od DPH v rámci trojstrannej transakcie. Prenesená daňová povinnosť. Články 141 a 197 smernice o 2006/112/ES o DPH.

Týka sa to použitého tovaru a som platiteľ DPH. Faktúra je z dražobnej aukcie z Belgicka.

Príspevok na stravné

ID3905 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnávateľ (ZŠ) stravuje svojich zamestnancov vo vlastnej školskej jedálni a prispieva na stravu 1,75 €. Niektorí zamestnanci robili prácu z domu za čo im patrí stravné. Všetci zamestnanci si vybrali príspevok na stravu (predtým dostávali stravné lístky). Koľko im má zamestnávateľ prispieť ma stravu, keď minimálne musí 2,11 €, aby dodržal zásadu rovnosti?

Starosta obce a jeho kompetencie

ID3907 | | JUDr. Simona Laktišová

Starostka obce uzatvorila zmluvy (mandátne a následne kúpne) pre obec bez predchádzajúceho odsúhlasenia, alebo prejednania na obecnom zastupiteľstve. Na nasledujúcom zastupiteľstve informovala poslancov, že je to v jej kompetencii. Okrem toho dôvodila tým, že NKU vykonáva kontroly hospodárnosti v obciach, preto musela zmluvy ihneď uzatvoriť. Podotýkam, že zasadnutie OZ sa nekonalo 4 mesiace. Konala starostka podľa zákona? Ako má postupovať obecné zastupiteľstvo v prípade rozporu so zákonom ?

Realizačné plánovanie a DPH

ID3906 | | Ing. Marián Drozd

Firma A (platiteľ v Maďarsku) bude dodávať platiteľovi B (platiteľ podľa § 4 na Slovensku) vypracovanie realizačného plánu stavby. Takže tento realizačný plán bude obsahovať napr. časové úseky - lehoty uskutočňovania - realizácie stavby. Nejde o vypracovanie projektovej dokumentácie, ide o hore uvedené doplňujúce plánovanie. Stavba je na území Slovenska (presnejšie ide o slovenskú časť cezhraničného mostu.) Otázkou je, či v tomto prípade ide o službu vzťahujúcu sa na nehnuteľnosť a má sa postupovať podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH (resp. § 69 ods. 2) alebo o klasickú službu podľa § 15 ods. 1 (resp. § 69 ods. 3)? Tiež, ak ide o službu vzťahujúcu sa na nehnuteľnosť je to služba uvedená v sekcii F?