Otázky s vecným pojmom: Vklad

počet otázok s vecným pojmom : 21Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Premena kapitálových fondov na pôžičku spoločníkovi

ID4895 | | Ing. Ondrej Baláž

Je možné, aby spoločnosť účtovne rekvalifikovala (napr. po 1 roku) vklad do kapitálových fondov jediného spoločníka na úver pre tohto jediného spoločníka. Existuje možnosť rozpustenia týchto fondov do spoločnosti? Rozumiem, že zákon striktne limituje použitie KF, ale samotná účtovná operácia/rekvalifikácia by nemala byť považovaná ako samotné použitie KF.

Vklad fyzickej osoby do s. r. o.

ID4575 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba - živnostník, podnikala na základe živnosti. Chce preniesť majetok živnosti do s. r. o., kde bude jediný spoločník. Je možné realizovať vklad do vlastného imania tak, že prenesie pohľadávky aj záväzky, majetok? Budú sa dodaňovať pohľadávky u fyzickej osoby? Ako sa budú správať záväzky u fyzickej osoby? Aj živnosť aj právnická osoba sú platiteľmi DPH.

Ďalší peňažný vklad nezvyšujúci základné imanie

ID4371 | | Tatiana Macháčová

Mesto vlastní dcérsku spoločnosť, do ktorej vložilo ďalší peňažný vklad nezvyšujúci základné imanie spoločnosti. Vklad do základného imania dcérska spoločnosť vykazuje na účte 061 a ďalší peňažný vklad nezvyšujúci základné imanie spoločnosti vykazuje na účte 069. Dcérska spoločnosť vykazuje ďalší peňažný vklad nezvyšujúci základné imanie spoločnosti na účte 413. Vykazuje mesto správne ďalší peňažný vklad nezvyšujúci základné imanie spoločnosti na účte 069?

Vklad mesta do mestského podniku

ID3989 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mesto previedlo na účet svojho novozaloženého podniku s.r.o. povinný vklad. Ako sa tento vklad zaúčtuje v účtovníctve mesta a s akou rozpočtovou položkou? Účet 568? Aká ekonomická klasifikácia? 

Peňažný vklad do sro

ID3169 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločník a konateľ v s.r.o. sa rozhodne vložiť peňažný vklad do spoločnosti. Aký je rozdiel, ak peňažný vklad vloží na účet:

  1. 411 - upísané vlastné imanie - zvýši upísané ZI alebo
  2. 413 - ostatné kapitálové fondy?

Inventarizácia podielov v dcérskej účtovnej jednotke

ID3185 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť A, s. r. o. si založila spoločnosť B, s. r. o. na Ukrajine, v ktorej má 100 %  podiel. Do spoločnosti postupne vkladala peňažné vklady na rozvoj spoločnosti B, s. r. o. Prvý vklad bol ešte v roku 2003 v hodnote 50 000 UAH, čo bolo prerátané kurzom na 9 380,86 USD. Ďalší vklad 20 000 USD, čo predstavovalo 106 600 hrivien. Ďalší vklad v roku 2004 v hodnote 45 000 USD, čo predstavovalo 238 850 hrivien. Ďalší vklad v roku 2005 v hodnote 65 000 USD, čo predstavovalo 346 450 hrivien. Takto postupne vklady dosiahli výšku 130 000 USD. Spoločnosť A, s. r. o. nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku. Spoločnosť A, s. r. o. sa považuje za mikro účtovnú jednotku. K 1. 1. 2014 zrušila oceňovacie rozdiely účtované na účte 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov presne podľa platných postupov účtovania. Ako má teraz spoločnosť A, s. r. o. inventarizovať zostatok na účte 061 - Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke? Má vypočítať kurzové rozdiely alebo podiely oceniť? Alebo len evidovať v pôvodnej hodnote?

Vysporiadanie účtovnej straty 429

ID2864 | | Ing. Anton Kolembus

Je daná nasledovná situácia – spoločnosť bola dlhodobo v strate, a tak bol spoločník nútený dotovať spoločnosť, čo sme účtovali na účet 365 – napr. 221/365. Spoločnosť za roky naakumulovala účtovnú stratu. Spoločník sa rozhodol, že uhradí túto stratu spoločnosti. V rámci Rozhodnutia jediného spoločníka sme predpísali úhradu straty spoločníkom: 354/429.

1., Môže sa spoločník rozhodnúť, že táto pohľadávka spoločnosti voči nemu bude uhradená kompenzáciou jeho vkladu – 365/354 ? Je to zákonné, alebo musí vždy uhradiť stratu vkladom peňazí na bankový účet spoločnosti?

2., Prípadne je zákonná taká možnosť, že Rozhodnutím jediného spoločníka sa vklad spoločníka preklasifikuje na kapitálový fond: 365/413. Následne sa tento fond použije na úhradu straty.

Úcet 413

ID2702 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť má kvôli záväzkom voči spoločníkovi záporné vlastné imanie. Chcela by dočasne preúčtovať časť záväzkov z účtu 365 na účet 413, čím by v súvahe dosiahla kladné vlastné imanie, ako by mala spoločnosť postupovať? Je potrebné rozhodnutie valného zhromaždenia/rozhodnutie jediného spoločníka? Môže po stabilizovaní finančnej situácie v spoločnosti previesť zostatok účtu 413 späť a účet 365 a vrátiť spoločníkovi dlžnú sumu? Komentár k Postupom účtovania v PÚ uvádza, že o peňažných a nepeňažných vkladoch rozhodujú zúčastnené osoby, za určitých podmienok môžu rozhodnúť aj o vrátení vkladu, Obchodný zákonník tieto vklady nevymedzuje ani nezakazuje. Ako je to reálne v praxi? Je možné záväzok naúčtovať na účet 413 a napr. o 2 roky ho v plnej výške vrátiť? Vyplývajú z tohto úkonu pre spoločnosť a spoločníka nejaké povinnosti?

Obmedzenie platieb v hotovosti

ID2713 | | Klára Klabníková

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len "zákon o obmedzení platieb v hotovosti") sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 €, ak odsek 2 neustanovuje inak. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti nerozlišuje právny dôvod platby. Zákaz platby v hotovosti sa vzťahuje na akékoľvek platby vykonané v hotovosti, okrem výnimiek uvedených v § 8 zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Spoločník by pri založení spoločnosti chcel vložiť vklad 50 000 €, resp. 15 000 € do základného imania spoločnosti. De jure spoločnosť neexistuje. 5 000 € je medzi "podnikateľmi". Medzi fyzickými osobami je 15 000 €. Vklad do spoločnosti pred zápisom sa dáva "do rúk" správcovi vkladu – ktorým je fyzická osoba (pravdepodobne tá istá osoba, ktorá je aj spoločníkom). Vklad spoločníka do základného imania nie je medzi výnimkami. Môže teda spoločník vložiť do rúk správcu vkladu (sám sebe) sumu 50 000 €, resp. 15 000 €?

Nepeňažný vklad

ID2297 | | Ing. Anton Kolembus

Príklad: Firma A – SZČO v roku 2014 kúpila HIM (kamióny, nákladné automobily). Zaradila ich do majetku a odpisovala ho. V tom istom roku sa SZČO rozhodla, že uvedený majetok vloží do spoločnosti B ako nepeňažný vklad tichého spoločníka. Postupuje firma A správne, ak ku dátumu vkladu do inej spoločnosti vyradí HIM v zostatkovej cene, čo sa premietne do daňových výdavkov? Zároveň voči spoločnosti B zaeviduje pohľadávku v sume nepeňažného vkladu. Keďže za vklad nemá príjem, nebude uvedená pohľadávka v daňových príjmoch. Čo v prípade, že v nasledujúcich rokoch bude firma A poberať podiely na zisku? Tie už by tiež nemali byť daňovým príjmom, pretože boli už zdanené v spoločnosti B.

Je uvedený postup správny?